Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2020-07-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 100-4506, i. k. 103301MISAK00000504

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 13 d. Nr. 504

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2009, Nr. 159-7200) 6 straipsnio 2 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

  1. 1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

  1. 2.Pripažįstunetekusiu galios aplinkos ministro 2000 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 306 „Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 66-1998) 1 punktu patvirtintą į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-814

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

GYVŪNAI

 

 

Žinduoliai

 

Europinis plačiaausis – Barbastella barbastella Schreber

Stumbras – Bison bonasus L.

Miškinė miegapelė – Dryomys nitedula Pallas

Vėlyvasis šikšnys – Eptesicus serotinus Schreber

Didžioji miegapelė – Glis glis L.

Ilgasnukis ruonis – Halichoerus grypus Fabricius

Baltasis kiškis – Lepus timidus L.

Lūšis – Lynx lynx L.

Branto pelėausis – Myotis brandtii Eversmann

Kūdrinis pelėausis – Myotis dasycneme Boie

Natererio pelėausis – Myotis nattereri Kuhl

Šermuonėlis – Mustela erminea L.

Rudasis lokys – Ursus arctos L.

Dvispalvis plikšnys – Vespertilio murinus L.

 

 

Paukščiai

 

Vištvanagis – Accipiter gentilis L.

Meldinė nendrinukė – Acrocephalus paludicola Vieill.

Lututė – Aegolius funereus L.

Tulžys – Alcedo atthis L.

Smailiauodegė antis – Anas acuta L.

Šaukštasnapė antis – Anas clypeata L.

Pilkoji antis – Anas strepera L.

Dryžgalvė kryklė – Anas querquedula L.

Dirvoninis kalviukas – Anthus campestris L.

Mažoji žąsis – Anser erythropus L.

Rudagalvė antis – Aythya ferina L.

Balinė pelėda –Asio flammeus Pontopp.

Pelėdikė – Athene noctua Scop.

Rudė – Aythya nyroca Gul.

Kilnusis erelis – Aquila chrysaetos L.

Didysis apuokas – Bubo bubo L.

Didysis baublys – Botaurus stellaris L.

Juodakrūtis bėgikas – Calidris alpina L.

Jūrinis kirlikas – Charadrius hiaticula L.

Baltaskruostė žuvėdra – Chlidonias hybrida Pall.

Baltasparnė žuvėdra – Chlidonias leucoptera Temm.

Juodoji žuvėdra – Chlidonias niger L.

Juodasis gandras – Ciconia nigra L.

Gyvatėdis – Circaetus gallicus Gm.

Pievinė lingė – Circus pygargus L.

Didysis erelis rėksnys –Clanga clanga Pall.

Mažasis erelis rėksnys – Clanga pomarina C. L. Brehm

Ledinė antis – Clangula hyemalis L.

Uldukas – Columba oenas L.

Žalvarnis – Coracias garrulus L.

Griežlė – Crex crex L.

Baltnugaris genys – Dendrocopos leucotos Bechst.

Sodinė starta – Emberiza hortulana L.

Startsakalis – Falco columbarius L.

Sakalas keleivis – Falco peregrinus Tunst.

Sketsakalis – Falco subbuteo L.

Pelėsakalis – Falco tinnunculus L.

Stulgys – Gallinago media Lath.

Juodakaklis naras – Gavia arctica L.

Žvirblinė pelėda  Glaucidium passerinum L.

Jūršarkė – Haematopus ostralegus L.

Jūrinis erelis – Haliaeetus albicilla L.

Mažasis baublys – Ixobrychus minutus L.

Mažasis kiras – Larus minutus Pall.

Griciukas – Limosa limosa L.

Mėlyngurklė – Luscinia svecica L.

Nuodėgulė – Melanitta fusca L.

Vidutinis dančiasnapis – Mergus serrator L.

Pilkoji starta – Miliaria calandra L.

Juodasis peslys – Milvus migrans Bodd.

Rudasis peslys – Milvus milvus L.

Geltongalvė kielė – Motacilla citreola Pall.

Didžioji kuolinga – Numenius arquata L.

Žuvininkas – Pandion haliaetus L.

Pilkoji kurapka – Perdix perdix L.

Vapsvaėdis – Pernis apivorus L.

Gaidukas – Philomachus pugnax L.

Tripirštis genys – Picoides tridactylus L.

Pilkoji meleta – Picus canus Gmel.

Žalioji meleta – Picus viridis L.

Dirvinis sėjikas – Pluvialis apricaria L.

Raguotasis kragas – Podiceps auritus L.

Rudakaklis kragas – Podiceps grisegena Bodd

Juodakaklis kragas – Podiceps nigricollis Brehm

Sibirinė gaga – Polysticta stelleri Pall.

Švygžda – Porzana porzana L.

Avocetė – Recurvirostra avosetta L.

Mažoji žuvėdra – Sterna albifrons Pall.

Paprastasis purplelis – Streptopelia turtur L.

Uralinė pelėda – Strix uralensis Pall.

Urvinė antis – Tadorna tadorna L.

Tetervinas – Tetrao tetrix L.

Kurtinys – Tetrao urogallus L.

Liepsnotoji pelėda – Tyto alba Scop.

Tikutis – Tringa glareola L.

Raudonkojis tulikas – Tringa totanus L.

Kukutis – Upupa epops L.

 

 

Ropliai

 

Lygiažvynys žaltys – Coronella austriaca L.

Balinis vėžlys – Emys orbicularis L.

 

 

Varliagyviai

 

Raudonpilvė kūmutė – Bombina bombina L.

Žalioji rupūžė – Bufotes viridis Laur.

Nendrinė rupūžė – Epidalea calamita Laur.

Europinė medvarlė – Hyla arborea L.

Skiauterėtasis tritonas – Triturus cristatus Laur.

 

 

Žuvys ir nėgės

 

Aštriašnipis eršketas – Acipenser oxyrhynchus Mitchill

Skerssnukis – Chondrostoma nasus L.

Ežerinis sykas – Coregonus maraena Bloch

Vijūnas – Misgurnus fossilis L.

Jūrinė nėgė – Petromyzon marinus L.

Ežerinė rainė – Rhynchocypris percnurus Pallas

Auksaspalvis kirtiklis – Sabanejewia baltica Witk.

 

 

Moliuskai

 

Didysis arionas – Arion ater L.

Slapioji šiurpenė – Isognomostoma isognomostomos Schr.

Ovalioji geldutė – Unio crassus Philipsson

Mažoji suktenė – Vertigo angustior Jeff.

Keturdantė suktenė – Vertigo geyeri Lindh.

Pūstoji suktenė – Vertigo moulinsiana Dupuy

 

 

Vorai

 

Boružinis storagalvis – Eresus kollari Rossi

 

 

Vabzdžiai

 

Didžioji anchinija – Anchinia daphnella D. & S.

Šiaurinis laumžirgis – Aeshna crenata Hagen

Pajūrinis dirvinukas – Agrotis ripae Hb.

Žaliasis laumžirgis – Aeshna viridis Eversm.

Katilėlinė smėliabitė – Andrena curvungula Thomson

Ilganosė smėliabitė – Andrena nasuta Giraud

Raukšlėtoji smėliabitė – Andrena rugulosa Stoeckhert.

Šverino smėliabitė – Andrena suerinensis Friese

Raudonasis pievasprakšis – Anostirus purpureus Poda

Sieninė gaurabitė – Anthophora plagiata Illiger

Baltajuostis melsvys – Aricia eumedon Esp.

Baltajuostis juodsprindis – Baptria tibiale Esp.

Ilgažandis bembiksas – Bembix rostrata L.

Šiaurinis perlinukas – Boloria frigga Thnbg.

Šneiderio kirmvabalis – Boros schneideri Panz.

Pietinis perlinukas – Brenthis daphne D. & S.

Stepinis perlinukas – Brenthis hecate D. & S.

Margasis tarkšlys – Bryodemella tuberculata Fabr.

Žiaurusis puikiažygis – Calosoma inquisitor L.

Kapnopsis – Capnopsis schilleri Rostock

Didysis puošniažygis – Carabus coriaceus L.

Grakštusis puošniažygis – Carabus intricatus L.

Žalvarinis puošniažygis – Carabus nitens L.

Rudmargė hesperija – Carterocephalus palaemon Pall.

Spalvotasis pelkiasprindis – Chariaspilates formosaria Eversm.

Kalninė cikada  Cicadetta montana Scop.

Pajūrio šoklys – Cicindela maritima Dej.

Šiaurinis elniavabalis – Ceruchus chrysomelinus Hoch.

Šarvuotoji strėliukė – Coenagrion armatum  Charp.

Rudaakis satyriukas – Coenonympha hero L.

Johansono strėliukė – Coenagrion johanssoni Wallengren

Pievinis satyriukas – Coenonympha tullia Müll.

Baltijos šilkabitė – Colletes caspicus Morawitz

Smailiaragis mėšlavabalis – Copris lunaris L.

Geltonžiedis kordulegastras – Cordulegaster boltonii Don.

Pajūrinė kukulija – Cucullia balsamitae Bsd.

Purpurinis plokščiavabalis – Cucujus cinnaberinus Scop.

Pušinis plokščiavabalis – Cucujus haematodes Erich.

Stepinė gauruotakojė bitė – Dasypoda argentata Panz.

Keturtaškis maitvabalis – Dendroxena quadrimaculata Scop.

Plačioji dusia – Dytiscus latissimus L.

Rūdiškasis drevėspragšis – Elater ferrugineus L.

Geltonkailis trumpasparnis – Emus hirtus L.

Estinė cidarija – Epirrhoe tartuensis Moels

Ūsuotis dailidė – Ergates faber L.

Juodoji hesperija – Erynnis tages L.

Auksuotoji šaškytė – Euphydryas aurinia Rtt.

Baltamargė šaškytė – Euphydryas maturna L.

Vingirinis sprindytis – Eupithecia thalictrata Püng.

Žalsvasis melsvys – Glaucopsyche alexis Poda

Aštuoniataškis auksavabalis – Gnorimus variabilis L.

Geltonkojis žirgelis – Gomphus flavipes Charp.

Dvijuostė nendradusė – Graphoderus bilineatus De Geer

Juodasis satyras – Hipparchia hermione L.

Pietinis satyras – Hipparchia statilinus Hfh.

Geltonmargė meškutė – Hyphoraia aulica L.

Mažoji išnura – Ischnura pumilio Charp.

Smėlinė auslinda – Labidura riparia Pall

Baltakaktė skėtė – Leucorrhinia albifrons Burm.

Grakščioji skėtė – Leucorrhinia caudalis Charp.

Šarvuotoji skėtė – Leucorrhinia pectoralis Charp.

Didysis auksinukas – Lycaena dispar Hw.

Šiaurinis auksinukas – Lycaena helle D. & S.

Akiuotasis satyras – Lopinga achine Scop.

Juodamargis pelkinukas – Macaria carbonaria Cl.

Didysis trumpasparnis medkirtis – Necydalis major L.

Mažoji šaškytė – Melitaea aurelia Nick.

Tamsioji šaškytė – Melitaea diamina Lang.

Pajūrinis stiebinukas – Mesoligia literosa Hw.

Juostakaktis svirplys – Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844)

Kalninis spragtukas – Montana montana (Kollar, 1833)

Mažoji nehalenija – Nehalennia speciosa Charp.

Reliktinis lašalas – Neoephemera maxima Joly

Pelkinis satyras – Oeneis jutta Hbn.

Pleištinė skėtė – Ophiogomphus cecilia Fourc.

Niūriaspalvis auksavabalis – Osmoderma barnabita  Motsch.

Liepinis blizgiavabalis – Ovalisia rutilans F.

Machaonas – Papilio machaon L.

Didžioji auksavapsvė – Parnopes grandior (Pallas, 1771)

Juodasis apolonas – Parnassius mnemosyne L.

Didysis skydvabalis – Peltis grossa L.

Gencijoninis melsvys – Phengaris alcon D. & S.

Taškuotasis melsvys – Phengaris arion L.

Kraujalakinis melsvys – Phengaris teleius Bergstr.

Smilčiasprindis – Phibalapteryx virgata Hfh.

Smiltyninė hesperija – Pyrgus serratulae Ramb.

Kopinė smiltvapsvė – Podalonia luffii Saund.

Besparnis skėriukas – Podisma pedestris L.

Margasis grambuolys – Polyphylla fullo L.

Stepinis melsvys – Polyommatus coridon Poda

Smiltyninis melsvys – Polyommatus dorylas D. & S.

Pjūklaūsis kelmagraužis – Prionus coriarius L.

Marmurinis auksavabalis – Protaetia marmorata Fabr.

Gauruotoji skolija – Scolia hirta Schrank

Mėlynsparnė apsiuva – Semblis phalaenoides L.

Rudajuostė skėtė – Sympetrum pedemontanum Allioni

Ąžuolinis stiklasparnis – Synanthedon conopiformis Esp.

Juodalksninis stiklasparnis – Synanthedon mesiaeformis H. – S.

Kopinis skėriukas – Sphingonotus caerulans L.

Didysis sprakšis – Stenagostus rufus De Geer

Pušinis keliaujantis kuoduotis – Thaumethopoea pinivora Tr.

Tetralonija – Tetralonia malvae Rossi.

Raudonsparnė meškutė – Tyria jacobaeae L.

Pietinis marguolis – Zygaena angelicae Och.

Raudonžiedis marguolis – Zygaena ephialtes L.

Esparcetinis marguolis – Zygaena loti D. & S.

Ąžuolinis skaptukas – Xestobium rufovillosum De Geer

 

 

Vėžiagyviai

 

Plačiažnyplis vėžys – Astacus astacus L.

Pavasarinis skydvėžis – Lepidurus apus L.

Reliktinė mizidė – Mysis relicta Lovén

Keturspyglė šoniplauka – Pallaseopsis quadrispinosa G. O. Sars

Vasarinis skydvėžis – Triops cancriformis Bosc

 

 

Dėlės

Medicininė dėlė – Hirudo medicinalis L.

 

 

II SKYRIUS

AUGALAI

 

 

Pataisūnai

 

Ežerinė slepišerė – Isoetes lacustris L.

Patvankinis pataisiukas – Lycopodiella inundata (L.) Holub

 

 

Asiūklūnai

 

Didysis asiūklis – Equisetum telmateia Ehrh.

 

 

Šertvūnai

 

Šerinė kalnarūtė – Asplenium trichomanes L.

Šakotasis varpenis – Botrychium matricariifolium W. D. J. Koch

Daugiaskiltis varpenis – Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.

Mažasis varpenis – Botrychium simplex E. Hitchc.

Virgininis varpenis – Botrychium virginianum (L.) Sw.

Miškinis spyglainis – Polystichum aculeatum (L.) Roth

 

 

Magnolijūnai (Žiediniai augalai)

 

Kvapioji dirvuolė – Agrimonia procera Wallr.

Dirvinė raugė – Agrostemma githago L.

Ankstyvoji smilgenė – Aira praecox L.

Stačioji vaisgina – Ajuga pyramidalis L.

Pūslėtoji aldrūnė – Aldrovanda vesiculosa L.

Smiltyninis laibenis – Alyssum gmelinii Jord. & Fourr.

Kampuotasis česnakas – Allium angulosum L.

Porinis česnakas – Allium scorodoprasum L.

Dirvinis česnakas – Allium vineale L.

Juosvavarpis pašiaušėlis – Alopecurus arundinaceus Poir.

Mažoji gegužraibė – Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Mažasis progailis – Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause

Laiboji vyrskyde – Androsace filiformis Retz.

Siauralapė smiltė – Arenaria procera Spreng.

Kalninė arnika – Arnica montana L.

Juodadantė kulkšnė – Astragalus danicus Retz.

Liekninis beržas – Betula humilis Schrank

Beržas keružis – Betula nana L.

Stačioji dirsuolė – Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.

Miškinė dirsuolė – Bromopsis benekenii (Lange) Holub

Širdžialapė kaldezija – Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Boloninis katilėlis – Campanula bononiensis L.

Svogūninė kartenė – Cardamine bulbifera (L.) Crantz

Pievinė viksva – Carex buxbaumii Wahlenb.

Protarpinė viksva – Carex distans L.

Liūninė viksva – Carex heleonastes L. f.

Raistinė viksva – Carex magellanica Lam.

Gauruotoji viksva – Carex filiformis L.

Palaipinė viksva – Carex pediformis C. A. Mey.

Juodgalvė bajorė – Centaurea phrygia L.

Pajūrinė širdažolė – Centaurium littorale (Turner) Gilmour

Kardalapis garbenis – Cephalanthera longifolia (L.) R. M. Fritsch

Raudonasis garbenis – Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Plaukuotasis gurgždis – Chaerophyllum hirsutum L.

Įvairialapė usnis – Cirsium heterophyllum (L.) Hill

Plačialapė klumpaitė – Cypripedium calceolus L.

Šakotoji ratainytė – Cladium mariscus (L.) Pohl

Totorinė maludė – Conioselinum tataricum Hoffm.

Nariuotoji ilgalūpė – Corallorhiza trifida Châtel.

Tuščiaviduris rūtenis – Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte

Tarpinis rūtenis – Corydalis intermedia (L.) Mérat

Raiboji gegūnė – Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó

Dėmėtoji gegūnė – Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Plačialapė gegūnė – Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.

Gelsvoji gegūnė – Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub

Siauralapė gegūnė – Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó

Žalioji gegūnė – Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Smiltyninis gvazdikas – Dianthus arenarius L.

Gauruotasis gvazdikas –Dianthus armeria L.

Borbašo gvazdikas – Dianthus borbasii Vandas

Puošnusis gvazdikas – Dianthus superbus L.

Miškinė žiomenė – Dracocephalum ruyschiana L.

Tamsialapis skiautalūpis – Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

Belapė antbarzdė – Epipogium aphyllum Sw.

Tyrulinė erika – Erica tetralix L.

Lieknasis švylys – Eriophorum gracile Roth

Pajūrinė zunda – Eryngium maritimum L.

Miškinis eraičinas – Festuca altissima All.

Smėlyninis eraičinas – Festuca psammophila (Čelak.) R. M. Fritsch

Pievinė vištapienė – Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

Plačialapis lipikas – Galium rubioides L.

Trižiedis lipikas – Galium triflorum Michx.

Melsvasis gencijonas – Gentiana cruciata L.

Siauralapis gencijonas – Gentiana pneumonanthe L.

Pievinė gencijonėlė – Gentianella amarella (L.) Börner

Pelkinė gencijonėlė – Gentianella uliginosa (Willd.) Börner

Pievinis plauretis – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Kvapusis plauretis – Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

Paprastasis kardelis – Gladiolus imbricatus L.

Pajūrinė pienažolė – Glaux maritima L.

Lietuvinė monažolė – Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski

Vaistinė raitinytė – Gratiola officinalis L.

Pelkinė laksva – Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

Gebenė lipikė – Hedera helix L.

Pievinė poavižė – Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco

Vienagumbis medauninkas – Herminium monorchis (L.) R. Br.

Pelkinė raistenė – Hydrocotyle vulgaris L.

Plaukuotoji jonažolė – Hypericum hirsutum L.

Kalninė jonažolė – Hypericum montanum L.

Europinis miežvienis – Hordelymus europaeus (L.) Harz

Sibirinis vilkdalgis – Iris sibirica L.

Trilapė bligna – Isopyrum thalictroides L.

Galvinis vikšris – Juncus capitatus Weigel

Druskinis vikšris – Juncus gerardi Loisel.

Pelkinis vikšris – Juncus stygius L.

Gelsvasis pūkelis – Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev

Plačialapis begalis – Laserpitium latifolium L.

Prūsinis begalis – Laserpitium prutenicum L.

Geltonžiedis pelėžirnis – Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren.

Žirnialapis pelėžirnis – Lathyrus pisiformis L.

Baltijinė linažolė – Linaria loeselii Schweigg.

Dvilapis purvuolis – Liparis loeselii (L.) Rich.

Širdinė dviguonė – Listera cordata (L.) R. Br.

Vaistinis kietagrūdis – Lithospermum officinale L.

Ežerinė lobelija – Lobelia dortmanna L.

Vienalapis gedutis – Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Melisalapė medumėlė – Melittis melissophyllum L.

Pajūrinis sotvaras – Myrica gale L.

Pražangiažiedė plunksnalapė – Myriophyllum alterniflorum DC.

Lankstusis plukenis – Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt

Mažasis plukenis – Najas minor All.

Paprastasis rėžiukas – Nasturtium officinale W. T. Aiton

Smulkiažiedė gegužraibė – Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Miškinė plikaplaiskė – Neottianthe cuculata (L.) Schltr.

Vandeninė plaumuonė – Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze

Mažažiedė lūgnė – Nuphar pumilum (Timm) DC.

Musinis ofris – Ophrys insectifera L.

Vyriškoji gegužraibė – Orchis mascula (L.) L.

Šalmuotoji gegužraibė – Orchis militaris L.

Didžioji džioveklė – Orobanche elatior Sutton

Blyškioji džioveklė – Orobanche reticulata Wallr.

Karališkoji glindė – Pedicularis sceptrum-carolinum L.

Miškinė glindė – Pedicularis sylvatica L.

Šiurkščioji vanagutė – Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz & Sch. Bip.

Paprastoji tuklė – Pinguicula vulgaris L.

Retažiedė miglė –Poa remota Forselles

Mėlynasis palemonas – Polemonium caeruleum L.

Smailialapė plūdė –Potamogeton acutifolius Link

Siūlinė plūdė – Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl.

Raktažolė pelenėlė – Primula farinosa L.

Didžiažiedė juodgalvė – Prunella grandiflora (L.) Scholler

Dygioji slyva – Prunus spinosa L.

Siauralapė plautė – Pulmonaria angustifolia L.

Vėjalandė šilagėlė – Pulsatilla patens (L.) Mill.

Lininė žarotūnė – Radiola linoides Roth

Rusvoji saidra – Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton

Mėlynialapis karklas – Salix myrtilloides L.

Laplandinis karklas – Salix lapponum L.

Gulsčiasis karklas – Salix repens L.

Smiltyninė druskė – Salsola kali L.

Pievinis šalavijas – Salvia pratensis L.

Pelkinė uolaskėlė – Saxifraga hirculus L.

Balandinė žvaigždūnė – Scabiosa columbaria L.

Rusvasis vikšrenis – Schoenus ferrugineus L.

Eraičininė nendrūnė – Scolochloa festucacea (Willd.) Link

Pelkinis kalnasargis – Selinum dubium (Schkuhr) Leute

Kalninis auksveitis – Seseli annuum L.

Melsvasis mėlitas – Sesleria caerulea (L.) Ard.

Žalsvoji naktižiedė – Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

Lietuvinė naktižiedė – Silene lituanica Zapalł

Siauralapis šiurpis – Sparganium angustifolium Michx.

Stačioji notra – Stachys recta L.

Pelkinis ratenas – Succisella inflexa (Kluk) Beck

Daugiametis patvenis – Swertia perennis L.

Gauruotoji žilė – Tephroseris palustris (L.) Rchb.

Raudonžiedis berutis – Teucrium scordium L.

Plikažiedis linlapis – Thesium ebracteatum Hayne

Taurinė pudmė – Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

Gorskio pūtelis – Tragopogon gorskianus Rchb. f.

Penkialapis dobilas – Trifolium lupinaster L.

Ilgagalvis dobilas – Trifolium rubens L.

Pajūrinė narytžolė – Triglochin maritimum L.

Trispalvis astras –Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.

Baltasis čemerys – Veratrum album L.

Pavasarinis vikis – Vicia lathyroides L.

Žirnialapis vikis – Vicia pisiformis L.

Griovinė našlaitė – Viola stagnina Schult.

Liūninė našlaitė – Viola uliginosa Besser

 

 

Dumbliai

Maurabragūnai

 

Baltijinis maurabragis – Chara baltica (Hartman) Bruzelius

Pilkšvasis maurabragis – Chara canescens Loisel.

Šiurpinis žvakidumblis – Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.

Kurklinis menturdumblis – Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun

Lizdiškasis dumblabragis – Tolypella nidifica (O. F. Müll.) A. Braun

 

 

Samanos

 

Karoklinė skliautenė – Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.

Barzdotoji barzdenė – Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske

Tridantė bazanija – Bazzania trilobata (L.) Gray

Funko brija – Bryum funckii Schwaegr.

Šleicherio brija – Bryum schleicheri DC.

Belapis sėmainis – Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Bridex Moug. & Nestl.

Ričardsono dygė – Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.

Helerio kryžmataurė – Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl.

Raukšlėtoji dvyndantė – Dicranum drummondii Müll. Hal.

Žalioji dvyndantė – Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

Vaiskioji uolenė – Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.

Smailioji kuplė – Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.

Menturiškoji skylenė – Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.

Arnoldo skeltadantė – Fissidens arnoldii Ruthe

Mažoji nertvė – Fontinalis dalecarlica Schimp.

Patisinė nertvė – Fontinalis hypnoides C. Hartm.

Tįsioji frulanija – Frullania tamarisci (L.) Dumort.

Kvapioji žemtaurė – Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees

Žvilgančioji riestūnė – Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

Paprastoji plojenė – Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.

Tribriaunė mezija – Meesia triquetra (Richter) ngstr.

Šiaurinė merkija – Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche

Rutės duoja – Mesoptychia rutheana (Limpr.) L. Söderstr. & Váňa

Lieknoji barzdenė – Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L. Söderstr.

Lajelio žvynuotė – Pallavicinia lyelii (Hook.) Gray

Ilgalapė sukutė – Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske

Mažoji tujinutė – Pelekium minutulum (Hedw.) Touw

Velėninė versmenė – Philonotis caespitosa Jur.

Vingialapė pažulnutė – Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.

Plačialapė plikūnė – Porella platyphylla (L.) Pfeif.

Brijinė potija – Protobryum bryoides (Dicks.) J. Guerra & M.J. Cano

Pataisinė drepanė – Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs

Vingiastiebė dygė – Pseudocalliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Loeske

Smailiašakis tensmenis – Pterigynandrum filiforme Hedw.

Pūpsančioji žilutė – Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.

Lajelio šepšė – Pulvigera lyellii (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra

Vingiuotoji rikardia – Riccardia chamaedryfolia (With) Grolle

Šikšninė kerėža – Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

Plunksninė švitrelė – Schistostega pennata (Hedw.) Web. & Mohr

Kilnioji seligerija – Seligeria donniana (Sm.) Hal. Müll.

Šukelinis kiminas – Sphagnum austinii Sull.

Tankusis kiminas – Sphagnum compactum Lam. & DC.

Minkštasis kiminas – Sphagnum molle Sull.

Plačialapis kiminas – Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.

Žvilgantysis kiminas – Sphagnum subnitens Russow & Warnst.

Vulfo kiminas – Sphagnum wulfianum Girg.

Lieknoji teilorija – Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp.

Paunksminė skomenė – Thamnobryum subserratum (Hook. ex Harv.) Nog. & Z. Iwats.

Ilgakaklė driuše – Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

Pūkuotoji apuokė – Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

Įkirptoji tritomarija – Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex Loeske

Tundrinė liūnsamanė – Warnstorfia tundrae (Arnell) Loeske

 

 

III SKYRIUS

GRYBAI

 

Dvisluoksnis vingiaporis – Abortiporus biennis (Bull.) Singer

Didysis pievagrybis – Agaricus langei (F. H. Møller) F. H. Møller

Pilkšvarudė bankera – Bankera fuligineoalba (J. C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar

Bronzinis baravykas – Boletus aereus Bull.

Dėmėtasis baravykas – Boletus erythropus Pers.

Blyškusis baravykas – Boletus impolitus Fr.

Pilkoji baravykpintė – Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer

Pelkinė vilktabokė – Bovista paludosa Lév.

Fechtnerio baravykas – Butyriboletus fechtneri (Velen.) D. Arora & J. L. Frank

Kartusis baravykas – Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini

Ryškioji gražiataurė – Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.

Pilkoji voveraitė – Cantharellus cinereus Pers.

Baltasis godūnas – Choiromyces meandriformis Vittad.

Piestinis pirštūnis – Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk

Žydrasis nuosėdis – Cortinarius moënne-loccozii Bidaud

Lazdyninis kelmenis – Dichomitus campestris (Quél.) Dom. & Orlicz

Kalkiamėgė dygiabudė – Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon

Žalsvoji gijabudė – Entoloma incanum (Fr.) Hesler

Ąžuolinė kepena – Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

Rausvoji pintainė – Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst.

Didysis žvaigždinas – Geastrum triplex Jungh.

Keturskiautis žvaigždinas – Geastrum quadrifidum Pers.

Kimininis žemlielys – Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.

Stambioji karteklė – Gymnopilus junonius (Fr.) P. D. Orton

Apskritasporis bobausis – Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.

Kuokštinė grifolė – Grifola frondosa (Dicks.) Gray

Krokinis minkštenis – Hapalopilus croceus (Pers.) Donk

Korališkasis trapiadyglis – Hericium coralloides (Scop.) Pers.

Plonakotis dyglutėlis – Hydnellum gracilipes (P. Karst.) P. Karst.

Juosvoji guotė – Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas & R. Haller Aar. ex Bon

Geltonžvynė guotė – Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.

Kietoji guotė – Hygrophorus penarius Fr.

Ūmėdinė guotė – Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman

Ąžuolinis skylenis – Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill

Rausvoji šeriapintė – Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden

Aitriakvapis piengrybis – Lactarius acerrimus Britzelm.

Juodasis piengrybis – Lactarius lignyotus Fr.

Kislusis piengrybis – Lactarius repraesentaneus Britzelm.

Gelsvasis piengrybis – Lactarius resimus (Fr.) Fr.

Piengrybis jautakis – Lactarius volemus (Fr.) Fr.

Baltoji žvynabudėlė – Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm.

Rausvarudė žvynabudėlė – Lepiota fuscovinacea J. E. Lange & F. H. Møller

Melsvakotė stirnabudė – Lepista personata (Fr.) Cooke

Gumbuotasis baltnuosėdis – Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer

Puslaisvis briedžiukas – Morchella semilibera DC.

Šuniškoji poniabudėlė – Mutinus caninus (Huds.) Fr.

Vientisasis skylutis – Perenniporia medulla–panis (Jacq.) Donk

Smiltyninis ausūnis – Peziza ammophila Durieu et Lév.

Hadriano poniabudė – Phallus hadriani Vent.

Plunksninis raukšliagrybis – Phlebia centrifuga P. Karst

Tamsiarudė kempinė – Phellinus nigrolimitatus (Romeli) Bourdot & Galzin

Ąžuolinis pintenis – Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.

Šakotoji skylėtbudė – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

Tikrasis juodbaravykis – Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert

Auksaspalvis šakočius – Ramaria aurea (Schaeff.) Quél.

Gyslotoji kremzliabudė – Rhodotus palmatus (Bull.) Maire

Auksaviršė ūmėdė – Russula aurea Pers.

Kvapioji ūmėdė – Russula grata Britzelm.

Obelinis minkštadyglis – Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl.

Paprastasis taukius – Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.

Kvapioji ragapintė – Skeletocutis odora (Peck ex Sacc.) Ginns

Putlioji odapintė – Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat.

Kietasis laibadyglis – Steccherinum robustius (J. Erikss. & S. Lundell) J. Erikss.

Geltonoji plutpintenė – Stereopsis vitellina (S. Lundell) D. A. Reid

Tikrasis žvynbaravykis – Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk.

Šiurkštusis grybliežuvis – Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.

Salierinis baltikas – Tricholoma apium Jul. Schäff.

Kvapnioji kempė – Trametes suaveolens (L.) Fr.

Krateriškasis taurūnis – Urnula craterium (Schwein.) Fr.

Bohemiškasis aukšliavarpis – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.

Pirštuotasis aukšliavarpis – Verpa conica (O. F. Müll.) Sw.

Raudonkepuris aksombaravykis – Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.

Kurapkinis storplutis – Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

 

 

Kerpės

 

Ąžuolinė baktrospora – Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.

Žaliagalvė taurenė – Calicium adspersum Pers.

Ąžuolinė taurenė – Calicium quercinum Pers.

Žalsvoji kežytė – Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb.

Melsvoji žiovenė – Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell

Grakščioji žiovenė – Chaenotheca gracilenta (Ach.) J. Mattsson & Middelb.

Lieknoji žiovenė – Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell

Šeriuotoji žiovenė – Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.

Kupstinė šiurė – Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke

Parazitinė šiurė – Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.

Glebioji gleiviakerpė – Collema flaccidum (Ach.) Ach.

Pilkoji miltpuodė – Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.

Geltonoji miltpuodė – Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.

Upinė odkerpė – Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon

Skėtrioji briedragė – Evernia divaricata (L.) Ach.

Kintančioji briedragė – Evernia mesomorpha Nyl.

Baltakraštė artonija – Felipes leucopellaeus (Ach.) Frisch & G. Thor

Flotovo gialekta – Gyalecta flotowii Körb.

Guobinė gialekta – Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

Alksninė hipotrachina – Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale

Šilinė puvėseklė – Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.

Gūbriuotoji pūsliakerpė – Lasallia pustulata (L.) Mérat

Upinis gleivytis – Leptogium rivulare (Ach.) Mont.

Gauruotasis gleivytis – Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

Plačioji platužė – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Smulkialakštis juodkežis – Montanelia panniformis (Nyl.) Divakar & al.

Skylėtoji menegacija – Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.

Kraujaspalvis mikoblastas – Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman

Miltuotoji nefroma – Nephroma parile (Ach.) Ach.

Užlinkusioji nefroma – Nephroma resupinatum (L.) Ach.

Baltagyslė meškapėdė – Peltigera degenii Gyeln.

Gulsčioji meškapėdė –Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

Ponašakė ramalina – Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

Juodžalis rizokarpas – Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körb.

Kerpiškasis gleivytis – Scytinium lichenoides (L.) Otálora & al.

Latakinis gleivytis – Scytinium palmatum (Huds.) Gray

Adatiškasis gleivytis – Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora & al.

Tamsioji brylytė – Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson & Middelb.

Miltuotoji brylytė – Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.

Šviesiagalvė brylytė – Sclerophora peronella (Ach.) Tibell

Dantytoji telotrema – Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.

Mužo auksakežis – Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietr.) Hale

Suodinoji saitakerpė – Umbilicaria deusta (L.) Baumg.

Daugialakštė saitakerpė – Umbilicaria polyphylla (L.) Funck

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-301, 2005-06-14, Žin., 2005, Nr. 76-2784 (2005-06-18), i. k. 105301MISAK00D1-301

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-174, 2007-03-23, Žin., 2007, Nr. 36-1331 (2007-03-29), i. k. 107301MISAK00D1-174

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-244, 2007-05-04, Žin., 2007, Nr. 53-2056 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-244

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-359, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 53-2567 (2011-05-04), i. k. 111301MISAK00D1-359

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-814, 2018-09-10, paskelbta TAR 2018-09-12, i. k. 2018-14370

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta