Suvestinė redakcija nuo 2010-02-19 iki 2011-05-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 100-4506, i. k. 103301MISAK00000504

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 13 d. Nr. 504

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2009, Nr. 159-7200) 6 straipsnio 2 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

 1. 1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

 1. 2.Pripažįstunetekusiu galios aplinkos ministro 2000 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 306 „Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 66-1998) 1 punktu patvirtintą į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-174

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

GYVŪNAI

 

Žinduoliai

 

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Europinė audinė –Mustela lutreola

 

 1. 2. Rudasis lokys –Ursus arctos

 

 1. 3. Ąžuolinė miegapelė –Eliomys quercinus

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Ilgasnukis ruonis –Halichoerus grypusFabricius

 

 1. 2. Lūšis –Lynx lynxL

Papildyta punktu:

Nr. D1-244, 2007-05-04, Žin., 2007, Nr. 53-2056 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-244

 

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Didžioji miegapelė –Glis glis

 

 1. 2. Kūdrinis pelėausis –Myotis dasycnemeBoie

 

 1. 3. Europinis plačiaausis –Barbastella barbastellaSchreber

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Mažasis nakviša –Nyctalus leisleriKuhl

 

 1. 2. Dvispalvis plikšnys –Vespertillio murinus

 

 1. 3. Branto pelėausis –Myotis brandtiEversman

 

 1. 4. Natererio pelėausis –Myotis nattereriKuhl

 

 1. 5. Miškinė miegapelė –Dryomys nitedulaPalias

 

 1. 6. Baltasis kiškis –Lepus timidus

 

 1. Neteko galios nuo 2007-05-16

Punkto naikinimas:

Nr. D1-244, 2007-05-04, Žin. 2007, Nr. 53-2056 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-244

 

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Šikšniukas nykštukas– Pipistrellus pipistrellusSchreber

 

 1. 2. Rudasis ausylis –Plecotus auritus

 

 1. 3. Siaurinis šikšnys –Eptesicus nilssoniKeyserling et Blasius

 

 1. 4. Beržinė Sicista –Sicista betulinaPalias

 

 1. 5. Šermuonėlis –Mustela erminea

 

 

5(Rs) kategorija

 

 1. 1. Vėlyvasis šikšnys– Eptesicus serotinusSchreber

 

 1. 2. Rudasis nakviša –Nyctalus noctulaSchreber

 

 1. 3. Ūdra –Lutra lutra

 

 1. 4. Stumbras –Bison bonasus

 

 

Paukščiai

 

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Gyvatėdis –Circaetus gailiaisGm

 

 1. 2. Žvyrė –Lagopus lagopus

 

 1. 3. Kuoduotasis vieversys –Galerida cristata

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Juodakaklis naras –Gavia arctica

 

 1. 2. Raguotasis kragas –Podiceps auritus

 

 1. 3. Smailiauodegė antis– Anas acuta

 

 1. 4. Rudė– Aythya nyroca

 

 1. 5. Rudasis peslys –Milvus milvus

 

 1. 6. Didysis erelis rėksnys–Aquila clangaPall,

 

 1. 7. Kilnusis erelis– Aquila chrysaetos

 

 1. 8. Startsakalis– Falco columbarius

 

 1. 9. Sakalas keleivis –Falco peregrinus

 

 1. 10. Juodakrūtis bėgikas –Calidris alpina

 

 1. 11. Stulgys –Gallinago media

 

 1. 12. Didysis apuokas –Bubobubo 

 

 1. 13. Žalvarnis –Coracias garrulus

 

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Juodasis gandras –Ciconia nigra

 

 1. 2. Urvinė antis –Tadorna tadorna

 

 1. 3. Pilkoji antis– Anas strepera

 

 1. 4. Sibirinė gaga –Polysticta stelleri

 

 1. 5. Juodasis peslys –Milvus migrans

 

 1. 6. Pievinė lingė –Circus pygargus

 

 1. 7. Žuvininkas –Pandion haliaetus

 

 1. 8. Pelėsakalis–Falco tinnunculus

 

 1. 9. Kurtinys –Tetrao urogalus

 

 1. 10. Avocetė –Recurvirostra avosetta

 

 1. 11. Dirvinis sėjikas –Pluvialis apricaria

 

 1. 12. Gaidukas –Philomachus pugnax

 

 1. 13. Griciukas–Limosa limosa

 

 1. 14. Didžioji kuolinga –Numenius arquata

 

 1. 15. Raudonkojis tulikas –Tringa totanus

 

 1. 16. Tikutis –Tringa glareola

 

 1. 17. Mažoji žuvėdra –Sterna albifrons

 

 1. 18. Balinė pelėda–Asio flammeus

 

 1. 19. Tripirštis genys –Picoides tridactylus

 

 1. 20. Meldinė nendrinukė –Acrocephalus paludicola

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Rudakaklis kragas–Podiceps griseigenaBodd

 

 1. 2. Juodakaklis kragas–Podiceps nigricollis L. Brchm

 

 1. 3. Didysis baublys –Botaurus stellaris

 

 1. 4. Gulbė giesmininkė –Cygnus cygnus

 

 1. 5. Šaukštasnapė antis– Anas clypeata

 

 1. 6. Vapsvaėdis– Pernis apivorus

 

 1. 7. Jūrinis erelis–Haliaetus albicilla

 

 1. 8. Vištvanagis –Accipiter gentilis

 

 1. 9. Mažasis erelis rėksnys– Aquila pomarina L. Brehm

 

 1. 10. Sketsakalis –Falco subbuteo

 

 1. 11. Tetervinas –Tetrao tetrix

 

 1. 12. Putpelė –Coturnix coturnix

 

 1. 13. Švygžda –Porzana porzana

 

 1. 14. Plovinė vištelė– Porzana parva

 

 1. 15. Jūršarkė –Haematopus ostralegus

 

 1. 16. Jūrinis kirlikas –Charadrius hiaticula

 

 1. 17. Mažasis kiras –Larus minutus

 

 1. 18. Baltaskruostė žuvėdra –Chlidonias hybridusPalias

 

 1. 19. Juodoji žuvėdra –Chlidonias niger

 

 1. 20. Uldukas –Columba oenas

 

 1. 21. Žvirblinė pelėdaGlaucidium paserinum 

 

 1. 22. Uralinė pelėda –Srix uralensis

 

 1. 23. Lututė –Aegolius funereus

 

 1. 24. Tulžys –Alcedo atthis

 

 1. 25. Kukutis –Upupa epops

 

 1. 26. Pilkoji meleta –Picus canus

 

 1. 27. Žalioji meleta– Picus viridis

 

 1. 28. Baltnugaris genys –Dendrocopos leucotosBeehst

 

 1. 29. Dirvoninis kalviukas– Anthus campestris

 

 1. 30. Geltongalvė kielė –Motacilla citreola

 

 1. 31. Ūsuotoji zylė –Panurus biarmicus

 

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Mažasis baublys –Ixobrychus minutus

 

 1. 2. Didysis baltasis garnys –Egretta alba

 

 1. 3. Vidutinis dančiasnapis –Mergus serrator

 

 1. 4. Liepsnotoji pelėda –Tyto alba

 

 1. 5. Pelėdikė– Athene noctua

 

 1. 6. Mėlyngurklė –Luscinia svecica

 

 1. 7. Sodinė starta –Emberiza hortulana

 

 1. 8. Pilkoji starta –Miliaria calandra

 

 

5 (Rs) kategorija

 

 1. 1. Pilkoji žąsis –Anser anser

 

 1. 2. Didysis dančiasnapis –Mergus merganser

 

 1. 3. Griežlė –Crex crex

 

 1. 4. Pilkoji gervė –Grus grus

 

 1. 5. Plėšrioji medšarkė– Lanius excubitor

 

 

Ropliai

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Balinis vėžlys– Emys orbicularis

 

 1. 2. Lygiažvynys žaltys –Coronella austriaca

 

 

 

Varliagyviai

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Europinė medvarlė –Hyla arborea

 

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Skiauterėtasis tritonas –Triturus cristatus

 

 1. 2. Žalioji rupūžė– Bufb viridis

 

 

5(Rs) kategorija

 

 1. 1. Raudonpilvė kūmutė –Bombina bombina

 

 1. 2. Nendrinė rupūžė– Bufo calamita

 

 

Žuvys

 

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Sturys– Acipenser sturio

 

 1. 2. Sparis– Abramis ballerus

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Jūrinė nėgė –Petromyzon marinus

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Skersnukis –Chondrostoma nasus

 

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Ežerinis sykas –Coregonus lavaretus holsatusThienemann

 

 1. 2. Vijūnas –Misgurnus fossilis

 

 1. 3. Ežerinė rainėPhoxinus perenurus(Palias)

 

 1. 4. Auksaspalvis kirtiklis –Sabanejewia baltica

Papildyta punktu:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

5(Rs) kategorija

 

 1. 1. Lašiša –Salmo salar

 

 

Moliuskai

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Didysis arionas –Arion ater

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Mažoji suktenė –Vertigo angustior

 

 1. 2. Keturdantė suktenė –Vertigo geyeri

 

 1. 3. Pūstoji suktenė –Vertigo moulinsianaDupuy

 

 1. 4. Ovalioji geldutė –Unio crassus

 

 

Vorai

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Didysis plūdvoris –Dolomedes plantarius

 

 1. 2. Raudonasis eresas –Eresus cinnaberinus

 

 

Vabzdžiai

 

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Didysis puikiažygis –Calosoma sycophanta

 

 1. 2. Elniavabalis –Lucanus cervus

 

 1. 3. Didysis ąžuolinis ūsuotis –Cerambyx cerdo

 

 1. 4. Pavasarinis margūnas –Hamearis lucina

 

 1. 5. Pilkasis baltasprindis –Lithostege griseata & S.

 

 1. 6. Taškuotoji kerpytė –Setina roscida & S.

 

 1. 7. Rudajuostė meškutė –Arctia festiva

 

 1. 8. Baltamargė meškutė –Arctia villica

 

 1. 9. Mėlynoji bitė –Xylocopa valga

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Siaurinis auksinukas–Lycaena helle & S.

 

 1. 2. Gencijoninis melsvys –Maculinea alcon & S.

 

 1. 3. Pietinis satyras –Hipparchia statilinus

 

 1. 4. Raukšlėtoji smėliabitė– Andrena rugulosa

 

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Johansono strėliukė –Coenagrion johanssoniWallengren

 

 1. 2. Šiaurinis laumžirgis –Aeshna crenataHagen

 

 1. 3. Geltonkojis žirgelis –Gomphus flavipes

 

 1. 4. Grakštusis puošniažygis –Carabus intricatus

 

 1. 5. Niūriaspalvis auksavabalis –Osmoderma eremita

 

 1. 6. Marmurinis auksavabalis– Liocola marmorata

 

 1. 7. Purpurinis plokščiavabalis –Cucujus cinnaberinus

 

 1. 8. Pušinis plokščiavabalis –Cucujus haematodes

 

 1. 9. Ūsuotis dailidė –Ergates faber

 

 1. 10. Esparcetinis marguolis –Zygaena loti & S.

 

 1. 11. Taškuotasis melsvys –Maculinea arion

 

 1. 12. Siaurinis perlinukas –Boloria frigga

 

 1. 13. Stepinis perlinukas –Brenthis hecate & S.

 

 1. 14. Sieninė gaurabitė– Anthophora plagiata

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Mažoji nehalenija –Nehalennia speciosa

 

 1. 2. Žaliasis laumžirgis –Aeshna viridis

 

 1. 3. Geltonžiedis kordulegastras –Cordulegaster boltonii

 

 1. 4. Baltakaktė skėtė –Leucorrhinia albifrons

 

 1. 5. Grakščioji skėtė –Leucorrhinia caudalis

 

 1. 6. Kopinis skėriukas –Sphingonotus caerulans

 

 1. 7. Besparnis skėriukas– Podisma pedestris

 

 1. 8. Kalninė cikadaCicadetta montana 

 

 1. 9. Pajūrio šoklys –Cicindela maritima

 

 1. 10. Žiaurusis puikiažygis –Calosoma inquisitor

 

 1. 11. Didysis puošniažygis –Carabus coriaceus

 

 1. 12. Žalvarinis puošniažygis –Carabus nitens

 

 1. 13. Palinis žvitražygis– Agonum ericeti

 

 1. 14. Keturtaškis maitvabalis –Dendroxena quadripunctata

 

 1. 15. Siaurinis elniavabalis –Ceruchus chrysomelinus

 

 1. 16. Margasis grambuolys –Polyphylla fullo

 

 1. 17. Aštuoniataškis auksavabalis –Gnorimus variabilis

 

 1. 18. Raudonasis pievasprakšis– Anostirus purpureusPoda

 

 1. 19. Didysis skydvabalis –P eitis grossa

 

 1. 20. Šneiderio kirmvabalis –Boros schneideri

 

 1. 21. Pjūklaūsis kelmagraužis– Prionus coriarius

 

 1. 22. Pietinis marguolis –Zygaena angelicae

 

 1. 23. Raudonžiedis marguolis –Zygaena ephialtes

 

 1. 24. Ąžuolinis stiklasparnis –Synanthedon conopiformis

 

 1. 25. Juodalksninis stiklasparnis –Synanthedon mesiaeformis – S.

 

 1. 26. Vapsvinis stiklasparnis –Synanthedon vespiformis

 

 1. 27. Juodoji hesperija– Erynnis tages

 

 1. 28. Smiltyninė hesperija –Pyrgus serratulae

 

 1. 29. Rudmargė hesperija –Carterocephalus palaemon

 

 1. 30. Juodasis apolonas– Parnassius mnemosyne

 

 1. 31. Didysis auksinukas –Lycaena dispar

 

 1. 32. Žalsvasis melsvys –Glaucopsyche alexisPoda

 

 1. 33. Kraujalakinis melsvys –Maculinea teleius

 

 1. 34. Smiltyninis melsvys –Polyommatus dorylas & S.

 

 1. 35. Pietinis perlinukas –Brenthis daphne & S.

 

 1. 36. Auksuotoji šaškytė –Euphydryas aurinia

 

 1. 37. Baltamargė šaškytė –Euphydryas maturna

 

 1. 38. Mažoji šaškytė –Melitaea aurelia Nick.

 

 1. 39. Tamsioji šaškytė –Melitaea diamina

 

 1. 40. Pievinis satyriukas –Coenonympha tulliaMüll.

 

 1. 41. Pelkinis satyras –Oeneis jutta

 

 1. 42. Juodamargis pelkinukas –Macaria carbonaria

 

 1. 43. Gelsvasis pelkiasprindis– Aspitates gilvaria & S.

 

 1. 44. Estinė cidarija– Epirrhoe tartuensisMoels

 

 1. 45. Baltajuostis juodsprindis –Baptria tibiale

 

 1. 46. Vingirinis sprindytis –Eupithecia thalietrataPüng.

 

 1. 47. Pajūrinė kukulija –Cucullia balsamitae

 

 1. 48. Dvinulis pelėdgalvis –Dicycla oo

 

 1. 49. Pajūrinis stiebinukas –Mesoligia literosa

 

 1. 50. Pajūrinis dirvinukas– Agrotis ripae Hb.

 

 1. 51. Geltonmargė meškutė –Hyphoraia aulica

 

 1. 52. Ilgažandis bembiksas –Bembix rostrata

 

 1. 53. Gauruotoji skolija –Scolia hirtaSchrank

 

 1. 54. Kopinė smiltvapsvė –Podalonia luffii

 

 1. 55. Baltijos šilkabitė –Colletes caspicusMorawitz

 

 1. 56. Ilganosė smėliabitė –Andrena nasutaGiraud

 

 1. 57. Katilėlinė smėliabitė –Andrena curvungulaThomson

 

 1. 58. Šverino smėliabitė –Andrena suerinensisFriese

 

 1. 59. Stepinė gauruotakojė bitė –Dasypoda argentata

 

 1. 60. Tamsiažalė vagabitė –Lasioglossum prasinumSmith

 

 1. 61. Tetralonija –Tetralonia malvaeRossi

 

 1. 62. Stepinė kamanė –Bombus pomorum

 

 1. 63. Didžiaakė kamanė –Bombus confususSchenck

 

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Rudasparnė efemerėlė –Eurylophella karelica

 

 1. 2. Kapnopsis –Capnopsis schilleriRostock

 

 1. 3. Reliktinis lašalas –Neoephemera maximaJoly

 

 1. 4.Mažoji išnura– Ischnura pumilio 

 

 1. 5. Mažasis karališkasis laumžirgis –Anax parthenopeSelys

 

 1. 6. Pleištinė skėtė –Ophiogomphus cecilia

 

 1. 7. Šarvuotoji skėtė –Leucorrhinia pectoralis

 

 1. 8. Rudajuostė skėtė –Sympetrum pedemontanumAllioni

 

 1. 9. Smėlinė auslinda –Labidura riparia

 

 1. 10. Plačioji dusia –Dytiscus latissimus

 

 1. 11. Dvijuostė nendradusė –Graphoderus bilineatusDe Geer

 

 1. 12. Išdaginis blizgiavabalis –Melanophila acuminataDe Geer

 

 1. 13. Liepinis blizgiavabalis –Ovalisia rutilans

 

 1. 14. Didysis sprakšis –Stenagostus rufusDe Geer

 

 1. 15. Ąžuolinis skaptukas –Xestobium rufovillosumDe Geer

 

 1. 16. Pūzrinis skydvabalis –Ostoma ferruginea

 

 1. 17. Kelminis juodvabalis –Uloma culinaris

 

 1. 18. Didysis trumpasparnis medkirtis –Necydalis major

 

 1. 19. Puošnusis skydinukas –Cassida margaritaceaSchall

 

 1. 20. Kalninė apsiuva –Philopotamus montanus

 

 1. 21. Mėlynsparnė apsiuva –Semblis phalaenoides

 

 1. 22. Nakvišinis sfinksas –Proserpinus proserpina

 

 1. 23. Machaonas –Papilio machaon

 

 1. 24. Baltajuostis melsvys –Aricia eumedon

 

 1. 25. Stepinis melsvys –Polyommatus coridonPoda

 

 1. 26. Akiuotasis satyras –Lopinga achine

 

 1. 27. Rudaakis satyriukas –Coenonympha hero

 

 1. 28. Spalvotasis pelkiasprindis –Chariaspilates formosaria

 

 1. 29. Smilčiasprindis –Phibalapteryx virgata

 

 1. 30. Pušinis keliaujantis kuoduotis –Thaumethopoea pinivora

 

 1. 31. Pilkažalis žvilgūnas –Diachrysia zosimi

 

 1. 32. Retasis ratuotasis pelėdgalvis –Ipimorpha contusa

 

 1. 33. Raudonsparnė meškutė –Tyria jacobaeae

 

 

Vėžiagyviai

 

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Pontoporėja –Monoporeia ąfftnisLindstrom

 

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Vasarinis skydvėžis –Triops cancriformis

 

 1. 2. Reliktinė mizidė –Mysis relicta

 

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Keturspyglė šoniplauka –Pallasiola quadrispinosa(G. O. Sars)

 

 

Dėlės

 

 

5(Rs) kategorija

 

 1. 1. Medicininė dėlė –Hirudo medicinalis

 

 

 

AUGALAI

 

Pataisūnai

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Šakotasis varpenis –Botrychium matricariifolium Br. ex Koch.

 

 1. 2. Mažasis varpenis–Botrychium simplex Hitch.

 

 1. 3. Virgininis varpenis –Botrychium virginianum(L.) Sw.

 

 1. 4. Ežerinė slepišerė –Isoetes lacustris

 

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Patvankinis pataisiukas –Lycopodiella inundata(L.) Holub

 

 

3(R). Neteko galios nuo 2007-05-16

Punkto naikinimas:

Nr. D1-244, 2007-05-04, Žin. 2007, Nr. 53-2056 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-244

 

 

5(Rs) kategorija

 

 1. 1. Statusis atgiris –Huperzia selago(L.) Bernh. ex Schrank et Martius

 

 

Asiūklūnai

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Didysis asiūklis –Equisetum telmateia

 

 

Šertvūnai

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Šerinė kalnarūtė –Asplenium trichomanes

 

 1. 2. Miškinis spyglainis –Polystichum aculeatum(L.) Roth.

 

 1. 3. Šakotasis varpenis –Botrychium matricariifolium Br. Ex Koch.

Papildyta punktu:

Nr. D1-244, 2007-05-04, Žin., 2007, Nr. 53-2056 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-244

 

 

 1. 4. Mažasis varpenis –Botrychium simplex Hitch.

Papildyta punktu:

Nr. D1-244, 2007-05-04, Žin., 2007, Nr. 53-2056 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-244

 

 

 1. 5. Virgininis varpenis –Botrychium virginianum(L.) Sw.

Papildyta punktu:

Nr. D1-244, 2007-05-04, Žin., 2007, Nr. 53-2056 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-244

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Daugiaskiltis varpenis– Botrychium multifidum(G. G. Gmel.) Rupr.

 

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Mūrinė kalnarūtė –Asplenium ruta–muraria

 

 1. 2. Žalioji kalnarūtė– Asplenium viride

 

 

Pušūnai

 

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Europinis kukmedis –Taxus baccata

 

 

Magnolijūnai (Žiediniai augalai)

 

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Dirvinė nariuotė –Polycnemum arvense

 

 1. 2. Gulsčioj i jonažolė– Hypericum humifusum

 

 1. 3. Šiaurinė katuogė –Rubus arcticus

 

 1. 4. Dirvinė mažuolė –Aphanes arvensis

 

 1. 5. Plūduriuojantysis agaras –Trapa natans

 

 1. 6. Volfgango putokšlė –Polygala wolfgangianaBesser ex Ledeb.

 

 1. 7. Kaufmanoglindė – Pedicularis kauffmanniiPinzger

 

 1. 8. Širdžialapė kaldezija –Caldesia parnassifolia(L.) Parl.

 

 1. 9. Tankialapė grenlandija –Groenlandia densa(L.) Fourr.

 

 1. 10. Lobelio čemerys –Veratrum lobelianum

 

 1. 11. Pelkinis kardelis –Gladiolus palustrisGaudin

 

 1. 12. Gelsvasis saidrenis –Pycreus flavescens(L.) P. Beauv. ex Rchb.

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Trilapė bligna –Isopyrum thalictroides

 

 1. 2. Gauruotasis gvazdikas–Dianthus armeria

 

 1. 3. Puošnusis gvazdikas –Dianthus superbus

 

 1. 4. Beržas keružis –Betula nana

 

 1. 5. Tyrulinė erika –Erica tetralix

 

 1. 6. Pajūrinė pienažolė –Glaux maritima

 

 1. 7. Griovinė našlaitė –Viola persicifolia

 

 1. 8. Gulsčiasis karklas –Salix repens

 

 1. 9. Pūslėtoji aldrūnė –Aldrovanda vesiculosa

 

 1. 10. Mažalapė saulašarė –Drosera intermediaHayne

 

 1. 11. Pražangiažiedė plunksnalapė –Myriophyllum altemiflorum

 

 1. 12. Pelkinė raistenė –Hydrocotyle vulgaris

 

 1. 13. Pajūrinė zunda –Eryngium maritimum

 

 1. 14. Gebenė lipikė –Hedera helix

 

 1. 15. Pelkinis ratenas –Succisella inflexa(Kluk) Beck

 

 1. 16. Trižiedis lipikas –Galium triflorum

 

 1. 17. Siauralapis gencijonas –Gentiana pneumonanthe

 

 1. 18. Pelkinė gencijonėlė –Gentianella uliginosa(Willd.) Borner

 

 1. 19. Pajūrinė širdažolė –Centaurium littorale(Turner ex Sm.) Gillmour

 

 1. 20. Vandeninė plaumuonė –Nymphoides peltata(S. G. Gmel.) Kuntze

 

 1. 21. Karališkoji glindė– Pedicularis sceptrum–carolinum

 

 1. 22. Miškinė glindė –Pedicularis sylvatica

 

 1. 23. Vaistinė raitinytė –Gratiola officinalis

 

 1. 24. Raudonžiedis berutis –Teucrium scordium

 

 1. 25. Melisalapė medumėlė –Melittis melissophyllum

 

 1. 26. Miškinė žiomenė –Dracocephalum ruyschiana

 

 1. 27. Ežerinė lobelija –Lobelia dortmanna

 

 1. 28. Trispalvis astras–Aster tripolium

 

 1. 29. Gelsvasis pūkelis –Gnaphalium luteoalbum

 

 1. 30. Paprastoji muskrėslė –Pulicaria vulgaris

 

 1. 31. Lankstusis plukenis –Najas flexilis(Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt

 

 1. 32. Mažasis plukenis –Najas minor

 

 1. 33. Siūlinė plūdė –Potamogeton trichoides et Schltdl.

 

 1. 34. Taurinė pudmė –Tofieldia calyculata(L.) Wahlenb.

 

 1. 35. Belapė antbarzdė –Epipogium aphyllum

 

 1. 36. Kardalapis garbenis –Cephalanthera longifolia(L.) Fritsch

 

 1. 37. Raudonasis garbenis –Cephalanthera rubra(L.) Rich.

 

 1. 38. Plačialapė gegūnė –Dactylorhiza majalis(Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.

 

 1. 39. Raiboji gegūnė –Dactylorhiza cruenta(0. F. Müll.) Soó

 

 1. 40. Smulkiažiedė gegužraibė –Orchis ustulata

 

 1. 41. Vienagumbis medauninkas– Herminium monorchis(L.) R. Br.

 

 1. 42. Musinis ofris –Ophrys insectifera

 

 1. 43. Kvapusis plauretis –Gymnadenia odoratissima(L.) Rich.

 

 1. 44. Miškinė plikaplaiskė –Neottianthe cuculata(L.) Schltr.

 

 1. 45. Druskinis vikšris –Juncus gerardii

 

 1. 46. Pelkinis vikšris –Juncus stygius

 

 1. 47. Liekninė viksva –Carex davalliana

 

 1. 48. Raistinė viksva –Carex magellanica

 

 1. 49. Rusvasis vikšrenis –Schoenus ferrugineus

 

 1. 50. Stačioji dirsuolė –Bromopsis erecta(Huds.) Fourr.

 

 1. 51. Europinis miežvienis –Hordelymus europaeus(L.) Harz

 

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Vėjalandė šilagėlė –Pulsatilla patens(L.) Mill.

 

 1. 2. Rėpliojantysis vėdrynas –Ranunculus reptans

 

 1. 3. Tuščiaviduris rūtenis –Corydalis cava(L.) Schweigg. et Korte

 

 1. 4. Smiltyninis gvazdikas –Dianthus arenarius

 

 1. 5. Žalsvoji naktižiedė –Silene chlorantha(Willd.) Ehrh.

 

 1. 6. Dirvinė raugė –Agrostemma githago

 

 1. 7. Siauralapė smiltė –Arenaria saxatilis

 

 1. 8. Smiltyninė druskė –Salsola kali

 

 1. 9. Liekninis beržas –Betula humilisSchrank

 

 1. 10. Mažoji šimtūnė –Centunculus minimus

 

 1. 11. Raktažolė pelenėlė –Primula farinosa

 

 1. 12. Laplandinis karklas –Salix lapponum

 

 1. 13. Smiltyninis laibenis –Alyssum gmelinii

 

 1. 14. Pelkinė uolaskėlė –Saxifraga hirculus

 

 1. 15. Dygioji slyva –Prunus spinosa

 

 1. 16. Smulkioji seradėlė –Ornithopus perpusillus

 

 1. 17. Plikažiedis linlapis –Thesium ebracteatumHayne

 

 1. 18. Melsvasis linlapis –Thesium linophyllon

 

 1. 19. Kalninis auksveitis –Seseli annuum

 

 1. 20. Melsvasis gencijonas –Gentiana cruciata

 

 1. 21. Pievinė gencijonėlė –Gentianella amarella(L.) Borner

 

 1. 22. Mėlynasis palemonas –Polemonium caeruleum

 

 1. 23. Baltijinė linažolė– Linaria loeselii

 

 1. 24. Didžioji džioveklė –Orobanche elatiorSutton

 

 1. 25. Paprastoji tuklė –Pinguicula vulgaris

 

 1. 26. Didžiažiedė juodgalvė –Prunella grandiflora(L.) Scholler

 

 1. 27. Iečialapė kalpokė –Scutellaria hastifolia

 

 1. 28. Stačioji vaisgina –Ajuga pyramidalis

 

 1. 29. Boloninis katilėlis –Campanula bononiensis

 

 1. 30. Įvairialapė usnis –Cirsium heterophyllum(L.) Hill

 

 1. 31. Kalninė arnika –Amica montana

 

 1. 32. Juodgalvė bajorė –Centaurea phrygia

 

 1. 33. Driskioji kiaulpienė –Taraxacum lacistophyllum(Dahlst.) Raunk.

 

 1. 34. Švedinė kiaulpienė –Taraxacum suecicum E. Haglund

 

 1. 35. Menturlapė ežerutė –Hydrilla verticillata(L. f.) Royle

 

 1. 36. Pajūrinė narytžolė –Triglochin maritimum

 

 1. 37. Didysis plukenis –Najas marina

 

 1. 38. Paprastasis kardelis –Gladiolus imbricatus

 

 1. 39. Sibirinis vilkdalgis –Iris sibirica

 

 1. 40. Dirvinis česnakas –Allium vineale

 

 1. 41. Širdinė dviguonė –Listera cordata(L.) R. Br.

 

 1. 42. Vienalapis gedutis –Malaxis monophyllos(L.) Sw.

 

 1. 43. Dėmėtoji gegūnė –Dactylorhiza maculata(L.) Soó

 

 1. 44. Siauralapė gegūnė –Dactylorhiza traunsteineri(Saut.) Soó

 

 1. 45. Mažoji gegužraibė –Orchis morio

 

 1. 46. Šalmuotoji gegužraibė –Orchis militaris

 

 1. 47. Vyriškoji gegužraibė –Orchis mascula(L.) L.

 

 1. 48. Nariuotoji ilgalūpė –Corallorhiza trifida

 

 1. 49. Plačialapė klumpaitė –Cypripedium calceolus

 

 1. 50. Pelkinė laksva –Hammarbya paludosa(L.) Kuntze

 

 1. 51. Žalioji plateivė –Coeloglossum viride(L.) Hartm.

 

 1. 52. Pievinis plauretis –Gymnadenia conopsea(L.) R. Br.

 

 1. 53. Dvilapis purvuolis –Liparis loeselii(L.) Rich.

 

 1. 54. Tamsialapis skiautalūpis –Epipactis atrorubens(Hoffm.) Besser

 

 1. 55. Kupstinė kūlingė –Trichophorum cespitosum(L.) C. Hartm.

 

 1. 56. Šakotoji ratainytė –Cladium mariscus(L.) Pohl

 

 1. 57. Rusvoji saidra –Rhynchospora fusca(L.) W. T. Aiton

 

 1. 58. Lieknasis švylys– Eriophorum gracile D. J. Koch ex Roth

 

 1. 59. Gauruotoji viksva –Carex tomentosa

 

 1. 60. Miškinė dirsuolė –Bromopsis benekenii(Lange) Holub

 

 1. 61. Melsvasis mėlitas –Sesleria caerulea(L.) Ard.

 

 1. 62. Lietuvinė monažolė –Glyceria lithuanica(Gorski) Gorski

 

 1. 63. Sibirinė visgė –Trisetum sibiricum

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Mažažiedė lūgnė –Nuphar pumilum(Timm) DC.

 

 1. 2. Gležnalapė nertis –Ceratophyllum submersum

 

 1. 3. Tarpinis rūtenis –Corydalis intermedia(L.) Mérat

 

 1. 4. Smulkiažiedė glažutė –Cerastium brachypetalum H. F. Desp. ex Pers.

 

 1. 5. Borbašo gvazdikas –Dianthus borbasiiVandas

 

 1. 6. Bekotis ąžuolas –Quercus petraea ex Liebl.

 

 1. 7. Pajūrinis sotvaras –Myrica gale

 

 1. 8. Kalninė jonažolė –Hypericum montanum

 

 1. 9. Plaukuotoji jonažolė– Hypericum hirsutum

 

 1. 10. Mėlynialapis karklas –Salix myrtilloides

 

 1. 11. Lanksčioji kartenė –Cardamine flexuosa

 

 1. 12. Svogūninė kartenė –Cardamine bulbifera(L.) Crantz

 

 1. 13. Paprastasis rėžiukas –Nasturtium officinale T. Aiton

 

 1. 14. Kvapioji dirvuolė –Agrimonia procera

 

 1. 15. Ilgagalvis dobilas –Trifolium rubens

 

 1. 16. Penkialapis dobilas –Trifolium lupinaster

 

 1. 17. Geltonžiedis pelėžirnis –Lathyrus laevigatus(Waldst. et Kit.) Gren.

 

 1. 18. Žirnialapis pelėžirnis –Lathyrus pisiformis

 

 1. 19. Krūmelinis vikis –Vicia dumetorum

 

 1. 20. Pavasarinis vikis –Vicia lathyroides

 

 1. 21. Žirnialapis vikis –Vicia pisiformis

 

 1. 22. Lininė žarotūnė –Radiola linoidesRoth

 

 1. 23. Blizgantysis snaputis –Geranium lucidum

 

 1. 24. Didžioji astrantija –Astrantia major

 

 1. 25. Prūsinis begalis– Laserpitium prutenicum

 

 1. 26. Pelkinė guostė –Cnidium dubium(Schkuhr) Thell.

 

 1. 27. Plaukuotasis gurgždis –Chaerophyllum hirsutum

 

 1. 28. Totorinė maludė –Conioselinum tataricum

 

 1. 29. Balandinė žvaigždūnė –Scabiosa columbaria

 

 1. 30. Pavasarinė kimbara –Cruciata glabra(L.) Ehrend.

 

 1. 31. Plačialapis lipikas –Galium rubioides

 

 1. 32. Dirvinė šerardija –Sherardia arvensis

 

 1. 33. Daugiametis patvenis –Swertia perennis

 

 1. 34. Vaistinis kietagrūdis –Lithospermum officinale

 

 1. 35. Siauralapė plautė –Pulmonaria angustifolia

 

 1. 36. Blizgančioji veronika –Veronica polita

 

 1. 37. Gebenlapė veronika –Veronica hederifolia

 

 1. 38. Blyškioji džioveklė –Orobanche reticulata

 

 1. 39. Stačioji notra –Stachys recta

 

 1. 40. Pievinis šalavijas –Salvia pratensis

 

 1. 41. Rudeninė praujenė –Callitriche hermaphroditica

 

 1. 42. Šiurkštusis katilėlis –Campanula cervicaria

 

 1. 43. Gauruotoji žilė –Senecio congestus(R. Br.) DC.

 

 1. 44. Šiurkščioji kudlė –Pilosella echioides(Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip.

 

 1. 45. Gorskio pūtelis –Tragopogon gorskianus f.

 

 1. 46. Lancetinis dumblialaiškis –Alisma lanceolatum

 

 1. 47. Siauralapis dumblialaiškis– Alisma gramineum

 

 1. 48. Meinshauzeno plūdė– Potamogeton x meinshauzenii

 

 1. 50. Pelkinė vandensargė –Zannichellia palustris

 

 1. 51. Pievinė vištapienė –Gagea pratensis(Pers.) Dumort.

 

 1. 52. Kampuotasis česnakas –Allium angulosum

 

 1. 53. Porinis česnakas– Allium scorodoprasum

 

 1. 54. Gelsvoji gegūnė –Dactylorhiza ochroleuca(Wüstnei ex Boll) Holub

 

 1. 55. Galvinis vikšris –Juncus capitatusWeigel

 

 1. 56. Pajūrinis liūnmeldis –Bolboschoenus maritimus(L.) Palla

 

 1. 57. Šerinis meldelis –Isolepis setacea(L.) R. Br.

 

 1. 58. Liūninė viksva –Carex heleonastes

 

 1. 59. Pievinė viksva –Carex buxbaumii

 

 1. 60. Protarpinė viksva –Carex distans

 

 1. 61. Vakarinė viksva –Carex pseudobrizoidesClavaud

 

 1. 62. Palaipinė viksva –Carex rhizinaBlytt ex Lindblom

 

 1. 63. Miškinis eraičinas –Festuca altissima

 

 1. 64. Delavinio kelerija –Koeleria delavignei ex Domin

 

 1. 65. Eraičininė nendrūnė –Scolochloa festucacea(Willd.) Link

 

 1. 66. Pievinė poavižė –Helictotrichon pratense(L.) Besser

 

 1. 67. Ankstyvoji smilgenė –Aira praecox

 

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Paprastoji vandens lelija –Nymphaea alba

 

 1. 2. Šaltininė menuva –Montia fontana

 

 1. 3. Miškinė glažutė –Cerastium sylvaticum et Kit.

 

 1. 4. Lietuvinė naktižiedė –Silene lithuanica

 

 1. 5. Riestasėklė vandenė –Elatine hydropiper

 

 1. 6. Laiboji vyrskyde– Androsace filiformis

 

 1. 7. Miškinė mėta –Mentha longifolia(L.) Huds.

 

 1. 8. Aukštoji našlaitė –Viola elatior

 

 1. 9. Liūninė našlaitė –Viola uliginosaBesser

 

 1. 10. Smailialapė plūdė–Potamogeton acutifoliusLink

 

 1. 11. Aukštoji gegūnė –Dactylorhiza fuchsii(Druce) Soó

 

 1. 12. Žalsvažiedė blandis –Platanthera chlorantha(Custer) Rchb.

 

 1. 13. Ežinė viksva –Carex muricata

 

 1. 14. Laibastiebė viksva –Carex ligerica Gay

 

 1. 15. Paprastoji bekmanija –Beckmannia eruciformis(L.) Host

 

 1. 16. Smėlyninis eraičinas –Festuca psammophila(Hack. ex Čelak.) Fritsch

 

 1. 17. Miškinė monažolė –Glyceria nemoralis(R. Ucehtr.) R. Ucehtr. et Körn.

 

 1. 18. Juosvavarpis pašiaušėlis– Alopecurus arundinaceus

 

 1. 19. Miškinė šunažolė– Dactylis polygama

 

 

5(Rs) kategorija

 

 1. 1. Daugiametė blizgė –Lunaria rediviva

 

 1. 2. Pelkinė šindra– Peplis portula

 

 1. 3. Plačialapis begalis –Laserpitium latifolium

 

 1. 4. Miškinė varnalėša –Arctium nemorosum

 

 1. 5. Meškinis česnakas–Allium ursinum

 

 1. 6. Baltijinė gegūnė –Dactylorhiza longifolia(Neuman) Aver.

 

 1. 7. Raudonoji gegūnė–Dactylorhiza incarnata(L.) Soó

 

 1. 8. Rudoji viksvuolė –Cyperus fuscus

 

 1. 9. Retažiedė miglė–Poa remotaForselles

 

 

Dumbliai

 

Raudondumbliai

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Purpurinė bangija– Bangia atropurpurea(Roth) C. Agardh

 

 

Rudadumbliai

 

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Pūslėtasis guveinis – Fucus vesiculosus L.

Papildyta punktu:

Nr. D1-244, 2007-05-04, Žin., 2007, Nr. 53-2056 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-244

 

 

1(E). Neteko galios nuo 2007-05-16

Punkto naikinimas:

Nr. D1-244, 2007-05-04, Žin. 2007, Nr. 53-2056 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-244

 

 

Maurabragūnai

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Šiurpinis žvakidumblis –Lychnothamnus barbatus(Meyen) Leonh.

 

 1. 2. Atžalinis dumblabragis –Tolypella prolifera(A. Braun) Leonh.

 

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Smailiaviršūnis menturdumblis –Nitella mucronata(A. Braun) Miq.

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Pilkšvasis maurabragis –Chara canescens et Loisel.

 

 1. 2. Baltijinis maurabragis –Chara baltica(Fr.) Wahlst.

 

 1. 3. Lizdiškasis dumblabragis –Tolypella nidifica(0. Müll.) Leonh.

 

 1. 4. Blizgantysis menturdumblis –Nitella syncarpa(Thuill.) Chevall.

 

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Šluotelinis maurabragis –Chara baueri Braun

 

 1. 2. Lieknasis menturdumblis –Nitella gracilis(Sm.) C. Agardh

 

 1. 3. Kurklinis menturdumblis –Nitella confervacea(Bréb.) A. Braun

 

 

Samanos

 

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Tiesialapė bartramija –Bartramia ithyphylla

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Rutės duoja –Leiocolea rutheana(Limpr.) Müll. Frib.

 

 1. 2. Tįsioji frulanija –Frullania tamarisci(L.) Dumort.

 

 1. 3. Lajelio žvynuotė –Pallavicinia lyelii(Hook.) Carruth.

 

 1. 4. Belapis sėmainis –Buxbaumia viridis(Moug. Ex Lam. et DC) Brid. ex Moug. Et Nesti

 

 1. 5. Arnoldo skeltadantė –Fissidens arnoldiiRuthe

 

 1. 6. Raukšlėtoji dvyndantė –Dicranum drummondiiMüll. Hal.

 

 1. 7. Žalioji dvyndantė –Dicranum viride(Sull. et Lesq.) Lindb.

 

 1. 8. Vaiskioji uolenė –Dichodontium pellucidum(Hedw.) Schimp

 

 1. 9. Plunksninė švitrelė –Schistostega pennata(Hedw.) Web. et Mohr

 

 1. 10. Šleicherio brija –Bryum schleicheri

 

 1. 11. Brandenburginė versmenė –Philonotis marchica(Hedw.) Brid.

 

 1. 12. Lajelio šepšė –Orthotrichum lyellii et Taylor

 

 1. 13. Mažoji nertvė –Fontinalis dalecarlicaBruch et Schimp.

 

 1. 14. Karoklinė skliautenė –Antitrichia curtipendula(Hedw.) Brid.

 

 1. 15. Smailiašakis tensmenis –Pterigynandrum filiforme

 

 1. 16. Ričardsono dygė –Calliergon richardsonii(Mitt.) Kindb.

 

 1. 17. Pataisinė drepanė –Drepanocladus lycopodioides(Schwaegr.) Warnst.

 

 1. 18. Tundrinė liūnsamanė – Warnstorfia tundrae(Arnell) Loeske

 

 1. 19. Šikšninė kerėža –Rhytidiadelphus loreus(Hedw.) Warnst.

 

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Pūkuotoji apuokė –Trichocolea tomentella(Ehrh.) Dumort.

 

 1. 2. Lieknoji barzdenė –Barbilophozia attenuata(Mart.) Loeske

 

 1. 3. Helerio pilelė –Anastrophyllum hellerianum(Nees ex Lindenb.) R. M. Schust.

 

 1. 4. Kvapioji žemtaurė –Geocalyx graveolens(Schrad.) Nees

 

 1. 5. Plačialapė plikūnė –Porella platyphylla(L.) Pfeif.

 

 1. 6. Paprastoji plojenė– Lejeunea cavifolia

 

 1. 7. Minkštasis kiminas –Sphagnum molle

 

 1. 8. Plačialapis kiminas –Sphagnum platyphyllum(Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.

 

 1. 9. Vulfo kiminas –Sphagnum wulfianum

 

 1. 10. Žvilgantysis kiminas –Sphagnum subnitensRussow et Warnst.

 

 1. 11. Ilgalapė sukutė –Paraleucobryum longifolium(Hcdw.) Loeske

 

 1. 12. Tribriaunė mezija –Meesia triquetra(Richter) Angstr.

 

 1. 13. Patisinė nertvė –Fontinalis hypnoides

 

 1. 14. Plunksninė pliusnė –Neckera pennata

 

 1. 15. Uolinė ežerė –Rhynchostegium murale(Hcdw.) Bruch et Schimp.

 

 1. 16. Paupinė bukasnapė –Amblystegium fluviatile(Hcdw.) Schimp.

 

 1. 17. Rinčiuotoji bukasnapė– Amblystegium tenax(Hcdw.) C. E. O. Jensen

 

 1. 18. Vingiastiebė dygė –Calliergon trifarium(Wcb. et Mohr) Kindb.

 

 1. 19. Žvilgančioji riestūnė –Hamatocaulis vernicosus(Mitt.) Hedenas

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Tridantė bazanija –Bazzania trilobata(L.) Gray

 

 1. 2. Grandinėlinė cefalozija –Cephalozia catenulata(Huebener) Lindb.

 

 1. 3. Barzdotoji barzdenė –Barbilophozia barbata(Schmidel ex Schreb.) Loeske

 

 1. 4. Įkirptoji tritomarija –Tritomaria exsectiformis(Breidl.) Loeske

 

 1. 5. Šiaurinė merkija –Moerckia hibemica(Hook) Gott.

 

 1. 6. Vingiuotoji rikardia– Riccardia chamaedryfolia(With) Grolle

 

 1. 7. Siauralapė kemsa– Atrichum angustatum(Brid.) Bruch et Schimp.

 

 1. 8. Mažasis zuikrugis –Pogonatum nanum(Hedw.) P. Beauv.

 

 1. 9. Skiauterėtoji skeltadantė –Fissidens dubius Beauv.

 

 1. 10. Ilgakaklė driuše –Trematodon ambiguus(Hedw.) Hornsch.

 

 1. 11. Garbanotoji dvyndantė –Dicranum spurium

 

 1. 12. Plikoji trupsamanė –Dicranodontium denudatum(Brid.) E. Britton

 

 1. 13. Trapioji linkė –Tortella fragilis(Hook. et Wilson) Limpr.

 

 1. 14. Laiboji peikštė –Gyroweisia tenuis(Hcdw.) Schimp.

 

 1. 15. Brijinė potija –Pottia bryoides(Dicks.) Mitt.

 

 1. 16. Garbanotoji veisija – Weissia squarrosa(Nees et Hornsch.) Müll. Hal.

 

 1. 17. Pūpsančioji žilutė –Pterygoneurum subsessile(Brid.) Jur.

 

 1. 18. Lieknoji teilorija –Tayloria tenuis(With.) Schimp.

 

 1. 19. Funko brija –Bryum funckii

 

 1. 20. Melsvoji polija –Pohlia cruda(Hcdw.) Lindb.

 

 1. 21. Baumgartnerio pokrepis –Zygodon baumgartneriMalta

 

 1. 22. Mažoji tujinutė –Thuidium minutulum(Hcdw.) Bruch et Schimp.

 

 1. 23. Vingialapė pažulnutė –Plagiothecium undulatum(Hcdw.) Schimp.

 

 1. 24. Šliaužiančioj i rumbainė –Callicladium haldanianum(Grev.) H. A. Crum.

 

 1. 25. Kreivoji drikša– Homomallium incurvatum(Brid.) Loeske

 

 1. 26. Riestasis ktenidis –Ctenidium molluscum(Hedw.) Mitt.

 

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Pearsono lepidozija –Lepidozia pearsoniiSpruce

 

 1. 2. Alpinė skiautenė –Lophozia collaris(Nees) Dumort.

 

 1. 3. Kunzės skiautenė –Lophozia kunzeana(Huebener) Evans

 

 1. 4. Akytoji stieblapė –Fossombronia foveolata

 

 1. 5. Vondračeko stieblapė –Fossombronia wondraczekii(Corda) Dumort.

 

 1. 6. Plūduriuojantysis sklenduonis –Ricciocarpos natans(L.) Corda

 

 1. 7. Rausvoji ričija –Riccia canaliculata

 

 1. 8. Hiubenerio ričija –Riccia huebeneriana

 

 1. 9. Gražusis kiminas –Sphagnum pulchrum(Braithw.) Warnst.

 

 1. 10. Tankusis kiminas –Sphagnum compactum et DC.

 

 1. 11. Alavijinis zuikrugis–Pogonatum aloides(Hedw.) P. Beauv.

 

 1. 12. Smulkioji skeltadantė –Fissidens exilis

 

 1. 13. Durpyninė dvyndantė –Dicranum leioneuron

 

 1. 14. Smailioji kuplė –Distichium capillaceum(Hedw.) Bruch et Schimp.

 

 1. 15. Kalkinė didenė– Didymodon tophaceus(Brid.) Lisa

 

 1. 16. Apskritalapė brija –Bryum cyclophyllum(Schwaegr.) Bruch et Schimp.

 

 1. 17. Netikroji gaurenė –Rhizomnium pseudopunctatum(Bruch et Schimp.) T. J. Kop.

 

 1. 18. Balkšvojidrėgva – Amblyodon dealbatus(Hedw.) Bruch et Schimp.

 

 1. 19. Ilgakotė mezija –Meesia longiseta

 

 1. 20. Pelkinė mezija –Meesia uliginosa

 

 1. 21. Velėninė versmenė– Philonotis caespitosa

 

 1. 22. Bruožuotoji šepšė –Orthotrichum striatum

 

 1. 23. Garbanotoji pliusnė –Neckera crispa

 

 1. 24. Pelkinė auksotė –Campylium elodes(Lindb.) Kindb.

 

 1. 25. Pievinė auksotė –Campylium protensum(Brid.) Kindb.

 

 1. 26. Vislioji auksotė –Campylium polygamum(Schimp.) J. Lange et C. E. 0. Jensen

 

 1. 27. Liekninė bukasnapė– Amblystegium humile(P. Beauv.) Crundw.

 

 1. 28. Švelnioji purslainė –Hygrohypnum mole(Hedw.) Loeske

 

 

GRYBAI

 

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Kopinis mėšlagrybis –Coprinus dunarum

 

 1. 2. Ilgakotė mikrostoma –Microstoma protracta(Fr.) Kanouse

 

 1. Neteko galios nuo 2010-02-19

Punkto naikinimas:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin. 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Blyškusis baravykas –Boletus impolitus

 

 1. 2. Kislusis baravykas– Boletus pulverulentus

 

 1. 3. Kartusis baravykas –Boletus radicans

 

 1. 4. Baltasis godūnas –Choiromyces meandriformisVittad

 

 1. 5. Kimininis žemlielys –Geoglossum sphagnophilum

 

 1. 6. Didysis kuokas –Gomphus clavatus(Pers.) Gray

 

 1. 7. Auksaspalvis minkštenis –Hapalopilus salmonicolor(Berk. et M. A. Curtis) Pouzar

 

 1. 8. Geltonžvynė guotė –Hygrophorus chrysodon(Batsch) Fr.

 

 1. 9. Kietoji guotė –Hygrophorus penarius

 

 1. 10. Juosvoji guotė –Hygrocybe ovina(Bull.) Kühner

 

 1. 11. Kamštinis skylenis –Inonotus dryadeus(Pers.) Murrill

 

 1. 12. Nuosėdinė žvynabudė –Lepiota cortinarius E. Lange

 

 1. 13. Juodažvynė žvynabudė –Lepiota hystrix H. Møller et J. E. Lange

 

 1. 14. Rausvarudė žvynabudė –Lepiota fuscovinacea H. Møller et J. E. Lange

 

 1. 15. Lelijinė žvynabudė –Lepiota lilacea

 

 1. 16. Balsvoji žvynabudė –Lepiota subalbaKühner ex P. D. Orton

 

 1. 17. Trispalvė meškabudė –Leucopaxillus compactus(Fr.) Neuhoff

 

 1. 18. Juosvasis minkštūnis –Melanoleuca turrita(Fr.) Singer

 

 1. 19. Šuniškoji poniabudė– Mutinus caninus(Huds.) Fr.

 

 1. 20. Smiltyninis ausūnis –Peziza ammophilaDurrieu et Mont.

 

 1. 21. Hadriano poniabudė –Phallus hadriani

 

 1. 22. Ąžuolinis pintenis– Piptoporus quercinus(Schrad.) P. Karst.

 

 1. 23. Tikrasis juodbaravykis –Porphyrellus porphyrosporus(Fr. et Hok) E. Gilbert

 

 1. 24. Dubioji laibė– Pseudoomphalina compressipes(Peck) Singer

 

 1. 25. Gyslotoji krempliabudė –Rhodotus palmatus(Bull.) Maire

 

 1. 26. Šiurkštusis grybliežuvis –Trichoglossum hirsutum(Fr.) Boud.

 

 1. 27. Aitrusis baltikas –Tricholoma ustaloides

 

 1. 28. Paprastasis taukius – Sarcosoma globosum(Schmidel) Casp.

Papildyta punktu:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Dulkančioji krenklė –Asterophora lycoperdoides(Bull.) Gray

 

 1. 2. Pilkoji baravykpintė– Boletopsis grisea(Peck) Bondartsev et Singer

 

 1. 3. Bronzinis baravykas –Boletus aereus

 

 1. 4. Fechtneno baravykas –Boletus fechtneri

 

 1. 5. Ryškioji gražiataurė –Caloscypha fulgens(Pers.) Boud.

 

 1. 6. Pilkoji voveraitė –Cantharettus cinereus(Pers.) Fr.

 

 1. 7. Lazdyninis kelmenis– Dichomitus campestris(Quél.) Domanski et Orlicz

 

 1. 8. Žalsvoji gijabude –Entoloma incanum(Fr.) Hesler

 

 1. 9. Melsvoji gijabudė –Entoloma madidum(Fr.) Gillet

 

 1. 10. Trogo virvuotė –Funalia trogii(Berk.) Bondartsev et Singer

 

 1. 11. Apskritasporis bobausis –Gyromitra sphaerospora(Peck) Sacc.

 

 1. 12. Rausvoji šeriapintė –Junghuhnia collabens(Fr.) Ryvarden

 

 1. 13. Aitriakvapis piengrybis –Lactarius acerrimus

 

 1. 14. Juodasis piengrybis –Lactarius lignyotus

 

 1. 15. Skroblyninis raudonviršis –Leccinum carpini(R. Schulz.) M. M. Moser ex D. A. Reid

 

 1. 16. Kelminis žalialakštis –Melanophyllum eyrei(Massee) Singer

 

 1. 17. Geltonasis kiškiaausis –Otidea onotica(Pers.) Fuckel

 

 1. 18. Tamsiarudė kempinė –Phellinus nigrolimitatus(Romeli) Bourdot et Galzin

 

 1. 19. Šakotoji skylėtbudė –Polyporus umbellatus(Pers.) Fr.

 

 1. 20. Medūzgalvė trapiabudė –Psathyrella caput–medusae(Fr.) Konrad et Maubl.

 

 1. 21. Auksaspalvis šakočius– Ramaria aurea(Schaeff.) Quél.

 

 1. 22. Salierinis baltikas –Tricholoma apium Schäff.

 

 1. 23. Bačo baltikas –Tricholoma batschiiGulden

 

 1. 24. Parazitinis aksombaravykis– Xerocomus parasiticus(Bull.) Quél.

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Dvisluoksnis vingiaporis –Abortiporus biennis(Bull.) Singer

 

 1. 2. Dėmėtasis baravykas –Boletus erythropus

 

 1. 3. Melsvoji balteklė –Calocybe ionides(Bull.) Donk

 

 1. 4. Piestinis pirštūnis –Clavariadelphus pistillaris(L.) Donk

 

 1. 5. Ąžuolinė kepena –Fistulina hepatica(Schaeff.) With.

 

 1. 6. Rausvoji pintainė –Fomitopsis rosea(Alb. et Schwein.) P. Karst.

 

 1. 7. Tikrinis blizgutis – Ganoderma lucidum(Curtis) P. Karst.

 

 1. 8. Kuokštinė grifolė –Grifola frondosa(Dicks.) Gray

 

 1. 9. Krokinis minkštenis –Hapalopilus croceus(Pers.) Donk

 

 1. 10. Korališkasis trapiadyglis –Hericium coralloides(Scop.) Pers.

 

 1. 11. Ūmėdinė guotė –Hygrophorus russula(Fr.) Kauffinan

 

 1. 12. Ąžuolinis skylenis– Inonotus dryophilus(Berk.) Murrill

 

 1. 13. Didysis kukurdvelkis –Langermannia gigantea(Batsch) Rostk.

 

 1. 14. Puslaisvis briedžiukas –Morchella semilibera

 

 1. 15. Vientisasis skylutis– Perenniporia medulla–panis(Jacq.) Donk

 

 1. 16. Plunksninis raukšliagrybis –Phlebia centrifuga Karst

 

 1. 17. Skaisčioji raudonpintė –Pycnoporellus fulgens(Fr.) Donk

 

 1. 18. Auksaviršė ūmėdė –Russula aurata(With.) Fr.

 

 1. 19. Raukšlius kopūstgalvis –Sparassis crispa(Wulfen) Fr.

 

 1. 20. Putlioji odapintė –Spongipellis spumeus(Sowerby) Pat.

 

 1. 21. Karpotoji kempė –Trametes gibbosa(Pers.) Fr.

 

 1. 22. Kvapnioji kempė –Trametes suaveolens(L.) Fr.

 

 1. 23. Krateriškasis taurūnis –Urnula craterium(Schwein.) Fr.

 

 1. 24. Bohemiškasis aukšliavarpis –Verpa bohemica(Krombh.) J. Schrot.

 

 1. 25. Pirštuotasis aukšliavarpis –Verpa conica(O. F. Müll.) Sw.

 

 1. 26. Raudonkepuris aksombaravykis– Xerocomus rubellus(Krombh.) Quél.

 

 1. 27. Kurapkinis storplutis –Xylobolus frustulatus(Pers.) Boidin

 

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Gelsvarudis pievagrybis –Agaricus augusius

 

 1. 2. Didysis pievagrybis –Agaricus langei(F. H. Møller et Jul. Schäff.) Maire

 

 1. 3. Suaugtinė dirvapintė –Albatrellus confluens(Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar

 

 1. 4. Keturskiautis žvaigždinas –Geastrum quadrifidum

 

 1. 5. Didysis žvaigždinas –Geastrum triplex

 

 1. 6.Stambioji karteklė –Gymnopilus spectabilis sensu A. H. Smith

 

 1. 7.Tiulianių hidnotrija –Hydnotrya tulasnei  et Broome

 

 1. 8.Mėsingasis dyglutis –Hydnum rufescens 

 

 1. 9.Juosvoji guote –Hygrophorus atramentosus  ex H. Haas et Haller

 

 1. 10.Purpurinė guotė –Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.

 

 1. 11.Kislusis piengrybis –Lactarius repraesentaneus 

 

 1. 12.Gelsvasis piengrybis –Lactarius resimus (Fr.) Fr.

 

 1. 13.Geltonasis piengrybis –Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr.

 

 1. 14.Piengrybis jautakis –Lactarius volemus (Fr.) Fr.

 

 1. 15.Atskiroji lentarija –Lentaria byssiseda Corner

 

 1. 16.Meškinis dantūnėlis –Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner

 

 1. 17.Lapinis dantūnėlis –Lentinellus vulpinus (Sowcrby) Kühner et Maire

 

 1. 18.Baltoji žvynabudė –Lepiota alba (Bres.) Sacc.

 

 1. 19.Kiunerio žvynabudė –Lepiota kuehneri Huijsman

 

 1. 20.Pilkšvarudė stirnabudė –Lepista luscina (Fr.) Singer

 

 1. 21.Melsvakotė stirnabudė –Lepista personata (Fr.) Cooke

 

 1. 22.Gumbuotasis baltnuosėdis –Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwcin.) Singer

 

 1. 23.Juodkotis mažūnis –Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr.

 

 1. 24.Kvapusis skiautenis –Panus suavissimus (Fr.) Singer

 

 1. 25.Švytruojančioji minkštapintė –Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.

 

 1. 26.Baltoji skydabudė –Pluteus pellitus (Pers.) P. Kurnu.

 

 1. 27.Raukšlėtasis trimitėlis –Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner

 

 1. 28.Tikroji raudonpintė –Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr.

 

 1. 29.Kvapioji ūmėdė –Russula grata 

 

 1. 30.Plaušabudinis baltikas –Tricholoma inocyboides Corner

 

 1. 31.Kislusis elniagrybis– Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

 

 

Kerpės

 

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Rudoji blakstienė –Anaptychia runcinata(With.) J. R. Laundon

 

 1. 2. Išcentrinis kežas –Arctoparmelia centrifuga(L.) Hale

 

 1. Neteko galios nuo 2010-02-19

Punkto naikinimas:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin. 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

 1. 4. Putlioji šiurė –Cladonia turgida

 

 1. 5. Juostinis plynkežis –Hypogymnia vittata(Ach.) Parrique

 

 1. Neteko galios nuo 2010-02-19

Punkto naikinimas:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin. 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

 1. 7. Karpuotoji meškapėde –Peltigera aphthosa(L.) Willd.

 

 1. 8. Gyslotoji meškapėdė –Peltigera venosa(L.) Hoffm.

 

 1. 9. Baltagyslė meškapėdė –Peltigera degenii

 

 1. 10. Šiurkštusis taškuotkežis –Punctelia subrudecta(Nyl.) Krog

 

 1. 11. Akytoji solorina –Solorina spongiosa(Ach.) Anzi

 

 1. 12. Glotnioji kedenė –Usnea glabrata(Ach.) Vain.

 

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Ąžuolinė baktrospora –Bactrospora dryina(Ach.) A. Massal.

 

 1. 2. Žaliagalvė taurenė –Calicium adspersum

 

 1. 3. Ąžuolinė taurenė –Calicium querdnum

 

 1. 4. Melsvoji žiovenė –Chaenotheca cinerea(Pers.) Tibell

 

 1. 5. Lieknoji žiovenė –Chaenotheca gracillima(Vain.) Tibell

 

 1. 6. Kupstinė šiurė –Cladonia caespiticia(Pers.) Florke

 

 1. 7. Parazitinė šiurė –Cladonia parasitica(Hoffm.) Hoffm.

 

 1. 8. Glebioji gleiviakerpė –Collema flaccidum(Ach.) Ach.

 

 1. 9. Pilkoji miltpuodė –Cyphelium inquinans(Sm.) Trevis.

 

 1. 10. Geltonoji miltpuodė –Cyphelium tigillare(Ach.) Ach.

 

 1. 11. Skėtrioji briedragė –Evernia divaricata(L.) Ach.

 

 1. 12. Kintančioji briedragė –Evernia mesomorpha

 

 1. 13. Flotovo gijalekta –Gyalecta flotowiiKörb.

 

 1. 14. Guobinė gijalekta –Gyalecta ulmi(Sw.) Zahlbr.

 

 1. 15. Šilinė puvėseklė –Icmadophila ericetorum(L.) Zahlbr.

 

 1. 16. Latakinis gleivytis –Leptogium corniculatum(Hoffm.) Minks

 

 1. 17. Adatiškasis gleivytis –Leptogium teretiuseulum(Wallr.) Arnold

 

 1. 18. Diskinė plokštkerpė –Lopadium disciforme(Flot.) Kullhem

 

 1. 19. Smulkialakštis juodkežis –Melanelia panniformis(Nyl.) Essl.

 

 1. 20. Kraujaspalvis mikoblastas –Mycoblastus sanguinarius(L.) Norman

 

 1. 21. Miltuotoji nefroma –Nephroma parile(Ach.) Ach.

 

 1. 22. Gulsčioji meškapėdė–Peltigera horizontalis(Huds.) Baumg.

 

 1. 23. Ponašakė ramalina –Ramalina thrausta(Ach.) Nyl.

 

 1. 24. Tamsioji brylytė –Sclerophora coniophaea(Norman) J. Mattsson et Middelb.

 

 1. 25. Miltuotoji brylytė –Sclerophora farinacea(Chevall.) Chevall.

 

 1. 26. Šviesiagalvė brylytė –Sclerophora peronella(Ach.) Tibell

 

 1. 27. Dantytoji telotrema –Thelotrema lepadinum(Ach.) Ach.

 

 1. 28. Ruduojančioji kedenė –Usnea fulvoreagens(Rasanen) Rasanen

 

 1. 29. Šiurkščioji kedenė –Usnea seabrata

 

 1. 30. Mužo auksakežis –Xanthoparmelia mougeotii(Schaer. ex D. Dictrich.) Hale

 

 1. 31. Šeriuotoji žiovenė –Chaenotheca hispidula(Ach.) Zahlbr

Papildyta punktu:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

 1. 32. Užlinkusioji nefroma –Nephroma resupinatum(L.) Ach.

Papildyta punktu:

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

 

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Dviguboji artonija –Arthonia didymaKörb.

 

 1. 2. Baltakraštė artonija –Arthonia leucopellaea(Ach.) Almq.

 

 1. 3. Vyninė artonija –Arthonia vinosa

 

 1. 4. Žalsvoji kežytė –Cetrelia olivetorum(Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb.

 

 1. 5. Raukšlėtasis geltonkežis –Flavoparmelia caperata(L.) Hale

 

 1. 6. Gūbriuotoji pūsliakerpė –Lasallia pustulata(L.) Mérat

 

 1. 7. Blyškioji lekanora –Lecanora albella(Pers.) Ach.

 

 1. 8. Kerpiškasis gleivytis –Leptogium lichenoides(L.) Zahlbr.

 

 1. 9. Plačioji platužė –Lobaria pulmonaria(L.) Hoffm..

 

 1. 10. Skylėtoji menegacija –Menegazzia terebrata(Hoffm.) A. Massal.

 

 1. 11. Žvynuotoji meškapėdė– Peltigera lepidophora(Nyl. ex Vain.)

 

 1. 12. Raudonvidurė žiauberuotė –Phaeophyscia endophoenicea(Harm.) Moberg

 

 1. 13. Juodai žaliasis rizokarpas– Rhizocarpon viridiatrum(Wulfcn) Körb.

 

 1. 14. Suodinoji saitakerpė –Umbilicaria deusta(L.) Baumg.

 

 1. 15. Daugialakštė saitakerpė –Umbilicaria polyphylla(L.) Baumg.

 

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Žalsvoji žiovenė –Chaenotheca chlorella(Ach.) Müll. Arg.

 

 1. 2. Lakštuotoji šiurė –Cladonia foliacea(Huds.) Willd.

 

 1. 3. Samaninis diplošistis– Diploschistes muscorum(Scop.) R. Sant.

 

 1. 4. Alksninė hipotrachina –Hypotrachyna revoluta(Florke) Hale

 

 1. 5. Skylėtoji spuoguotė– Pertusaria pertusa(Weigel) Tuck.

 

 1. 6. Baltijinė ramalina –Ramalina balticaLettau

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-301, 2005-06-14, Žin., 2005, Nr. 76-2784 (2005-06-18), i. k. 105301MISAK00D1-301

Nr. D1-174, 2007-03-23, Žin., 2007, Nr. 36-1331 (2007-03-29), i. k. 107301MISAK00D1-174

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-301, 2005-06-14, Žin., 2005, Nr. 76-2784 (2005-06-18), i. k. 105301MISAK00D1-301

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-174, 2007-03-23, Žin., 2007, Nr. 36-1331 (2007-03-29), i. k. 107301MISAK00D1-174

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-244, 2007-05-04, Žin., 2007, Nr. 53-2056 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-244

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-130, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-949 (2010-02-18), i. k. 110301MISAK00D1-130

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

 

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta