Suvestinė redakcija nuo 2005-06-19 iki 2007-03-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 100-4506, i. k. 103301MISAK00000504

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ ĮRAŠYTŲ SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 13 d. Nr. 504

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987) 5 straipsnio 1 dalimi ir Aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 11,5 punktu:

 

 1. 1.Tvirtinuį Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (pridedama).

 

 1. 2.Pripažįstunetekusiu galios aplinkos ministro 2000 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 306 „Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 66-1998) 1 punktu patvirtintą į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2003 m. spalio 13 d.

įsakymu Nr. 504

(Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2005 m. birželio 14 d.

įsakymo Nr. D1-301 redakcija)

 

Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ ĮRAŠYTŲ SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

 

GYVŪNAI

Žinduoliai

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Europinė audinė –Mustela lutreola

 

 1. 2. Rudasis lokys –Ursus arctos

 

 1. 3. Ąžuolinė miegapelė –Eliomys quercinus

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Ilgasnukis ruonis –Halichoerus grypus Fabricius

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Didžioji miegapelė –Glis glis

 

 1. 2. Kūdrinis pelėausis –Myotis dasycneme Boie

 

 1. 3. Europinis plačiaausis –Barbastella barbastella Schreber

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Mažasis nakviša –Nyctalus leisleri Kuhl

 

 1. 2. Dvispalvis plikšnys –Vespertillio murinus

 

 1. 3. Branto pelėausis –Myotis brandti Eversman

 

 1. 4. Natererio pelėausis –Myotis nattereri Kuhl

 

 1. 5. Miškinė miegapelė –Dryomys nitedula Pallas

 

 1. 6. Lūšis –Lynx lynx

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Šikšniukas nykštukas –Pipistrellus pipistrellus Schreber

 

 1. 2. Rudasis ausylis –Plecotus auritus

 

 1. 3. Šiaurinis šikšnys –Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius

 

 1. 4. Beržinė sicista –Sicista betulina Pallas

 

 1. 5. Baltasis kiškis –Lepus timidus

 

 1. 6. Šermuonėlis –Mustela erminea

 

5(Rs) kategorija

 

 1. 1. Vėlyvasis šikšnys –Eptesicus serotinus Schreber

 

 1. 2. Rudasis nakviša –Nyctalus noctula Schreber

 

 1. 3. Ūdra –Lutra lutra

 

 1. 4. Stumbras –Bison bonasus

 

 

Paukščiai

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Didysis erelis rėksnys –Aguila clanga Pall.

 

 1. 2. Gyvatėdis –Circaetus gallicusGm

 

 1. 3. Žvyrė –Lagopus lagopus

 

 1. 4. Kuoduotasis vieversys –Galerida cristata

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Juodakaklis naras –Gavia arctica

 

 1. 2. Rudė –Aythya nyroca

 

 1. 3. Rudasis peslys –Milvus milvus

 

 1. 4. Startsakalis –Falco columbarius

 

 1. 5. Sakalas keleivis –Falco peregrinus

 

 1. 6. Smailiauodegė antis –Anas acuta

 

 1. 7. Dirvinis sėjikas –Pluvialis apricaria

 

 1. 8. Juodkrūtis bėgikas –Calidris alpina

 

 1. 9. Stulgys –Gallinago media

 

 1. 10. Didysis apuokas –Bubo bubo

 

 1. 11. Žalvarnis –Coracias garrulus

 

 1. 12. Pilkoji starta –Miliaria calandra

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Urvinė antis –Tadorna tadorna

 

 1. 2. Pilkoji antis –Anas strepera

 

 1. 3. Sibirinė gaga –Polysticta stelleri

 

 1. 4. Vidutinis dančiasnapis –Mergus serrator

 

 1. 5. Juodasis peslys –Milvus migrans

 

 1. 6. Žuvininkas –Pandion haliaetus

 

 1. 7. Pelėsakalis –Falco tinnunculus

 

 1. 8. Kurtinys –Tetrao urogalus

 

 1. 9. Gaidukas –Philomachus pugnax

 

 1. 10. Didžioji kuolinga –Numenius arquata

 

 1. 11. Paprastasis griciukas –Limosa limosa

 

 1. 12. Raudonkojis tulikas –Tringa totanus

 

 1. 13. Tikutis –Tringa glareola

 

 1. 14. Mažoji žuvėdra –Sterna albifrons

 

 1. 15. Balinė pelėda –Asio flammeus

 

 1. 16. Tripirštis genys –Picoides tridactylus

 

 1. 17. Meldinė nendrinukė –Acrocephalus paludicola

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Juodakaklis kragas –Podiceps nigricollis L. Brehm

 

 1. 2. Rudakaklis kragas –Podiceps griseigenaBodd

 

 1. 3. Didysis baublys –Botaurus stellaris

 

 1. 4. Gulbė giesmininkė –Cygnus cygnus

 

 1. 5. Juodasis gandras –Ciconia nigra

 

 1. 6. Šaukštasnapė antis –Anas clypeata

 

 1. 7. Vapsvaėdis –Pernis apivorus

 

 1. 8. Jūrinis erelis –Haliaetus albicilla

 

 1. 9. Pievinė lingė –Circus pygargus

 

 1. 10. Vištvanagis –Accipiter gentilis

 

 1. 11. Mažasis erelis rėksnys –Aquila pomarina L. Brehm

 

 1. 12. Sketsakalis –Falco subbuteo

 

 1. 13. Tetervinas –Tetrao tetrix

 

 1. 14. Švygžda –Porzana porzana

 

 1. 15. Plovinė vištelė –Porzana parva

 

 1. 16. Jūrinė šarka –Haematopus ostralegus

 

 1. 17. Avocetė –Recurvirostra avosetta

 

 1. 18. Jūrinis kirlikas –Charadrius hiaticula

 

 1. 19. Mažasis kiras –Larus minutus

 

 1. 20. Juodoji žuvėdra –Chlidonias niger

 

 1. 21. Uldukas –Columba oenas

 

 1. 22. Lututė –Aegolius funereus

 

 1. 23. Žvirblinė pelėda –Glaucidium paserinum

 

 1. 24. Tulžys –Alcedo atthis

 

 1. 25. Kukutis –Upupa epops

 

 1. 26. Pilkoji meleta –Picus canus

 

 1. 27. Žalioji meleta –Picus viridis

 

 1. 28. Baltnugaris genys –Dendrocopos leucotos

 

 1. 29. Dirvoninis kalviukas –Anthus campestris

 

 1. 30. Geltongalvė kielė –Motacilla citreola

 

 1. 31. Ūsuotoji zylė –Panurus biarmicus

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Mazasis baublys –Ixobrychus minutus

 

 1. 2. Liepsnotoji pelėda –Tyto alba

 

 1. 3. Uralinė pelėda –Srix uralensis

 

 1. 4. Pelėdikė –Athene noctua

 

 1. 5. Putpelė –Coturnix coturnix

 

 1. 6. Mėlyngurklė –Luscinia svecica

 

 1. 7. Sodinė starta –Emberiza hortulana

 

5 (Rs) kategorija

 

 1. 1. Pilkoji žąsis –Anser anser

 

 1. 2. Griežlė –Crex crex

 

 1. 3. Gervė –Grus grus

 

 1. 4. Plėšrioji medšarkė –Lanius excubitor

 

 

Ropliai

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Balinis vėžlys –Emys orbicularis

 

 1. 2. Lygiažvynys žaltys –Coronella austriaca

 

 

Varliagyviai

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Skiauterėtasis tritonas –Triturus cristatus

 

 1. 2. Medvarlė -Hyla arborea

 

4(I)kategorija

 

 1. 1. Raudonpilvė kūmutė –Bombina bombina

 

5(Rs) kategorija

 

 1. 1. Nendrinė rupūžė –Bufo calamita

 

 

Žuvys

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Sturys –Acipenser sturio

 

 1. 2. Sparis –Abramis ballerus

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Jūrinė nėgė –Petromyzon marinus

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Skersnukis –Chondrostoma nasus

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Lašiša –Salmo salar

 

 1. 2. Ežerinis sykas –Coregonus lavaretus holsatusThienemann

 

 1. 3. Vijūnas –Misgurnus fossilis

 

 

Moliuskai

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Didysis arionas –Arion ater

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Mažoji suktenė –Vertigo angustior

 

 1. 2. Keturdantė suktenė –Vertigo geyeri

 

 1. 3. Pūstoji suktenė –Vertigo moulinsianaDupuy

 

 1. 4. Ovalioji geldutė –Unio crassus

 

Vorai

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Didysis plūdvoris –Dolomedes plantarius

 

 1. 2. Raudonasis eresas –Eresus cinnaberinus

 

 

Vabzdžiai

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Didysis puikiažygis –Calosoma sycophanta

 

 1. 2. Elniavabalis –Lucanus cervus

 

 1. 3. Didysis ąžuolinis ūsuotis –Cerambyx cerdo

 

 1. 4. Pavasarinis margūnas –Hamearis lucina

 

 1. 5. Pilkasis baltasprindis –Lithostege griseata & S.

 

 1. 6. Taškuotoji kerpytė –Setina roscida & S.

 

 1. 7. Rudajuostė meškutė –Arctia festiva

 

 1. 8. Baltamargė meškutė –Arctia villica

 

 1. 9. Mėlynoji bitė – Xylocopa valga Gerst.

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Šiaurinis auksinukas –Lycaena helle & S.

 

 1. 2. Gencijoninis melsvys –Maculinea alcon & S.

 

 1. 3. Pietinis satyras –Hipparchia statilinus

 

 1. 4. Raukšlėtoji smėliabitė –Andrena rugulosa

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Geltonkojis žirgelis –Gomphus flavipes

 

 1. 2. Grakštusis puošniažygis –Carabus intricatus

 

 1. 3. Niūriaspalvis auksavabalis –Osmoderma eremita

 

 1. 4. Marmurinis auksavabalis –Liocoa marmorata

 

 1. 5. Purpurinis plokščiavabalis –Cucujus cinnaberinus

 

 1. 6. Ūsuotis dailidė –Ergates faber

 

 1. 7. Esparcetinis marguolis –Zygaena loti & S.

 

 1. 8. Stepinis perlinukas –Brenthis hecate & S.

 

 1. 9. Meliturga –Melitturga clavicornis

 

 1. 10. Pelkinė osmija –Hoplitis tuberculata

 

 1. 11. Sieninė gaurabitė –Anthophora plagiata

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Žieduotoji strėliukė –Sympecma paediscaBrauer

 

 1. 2. Šiaurinis laumžirgis –Aeshna crenataHagen

 

 1. 3. Žaliasis laumžirgis –Aeshna viridis

 

 1. 4. Geltonžiedis kordulegastras –Cordulegaster boltonii

 

 1. 5. Baltakaktė skėtė –Leucorrhinia albifrons

 

 1. 6. Grakščioji skėtė –Leucorrhinia caudalis

 

 1. 7. Kopinis skėriukas –Sphingonotus caerulans

 

 1. 8. Besparnis skėriukas –Podisma pedestris

 

 1. 9. Kalninė cikada –Cicadetta montana

 

 1. 10. Pajūrio šoklys –Cicindela maritima

 

 1. 11. Žiaurusis puikiažygis –Calosoma inquisitor

 

 1. 12. Didysis puošniažygis –Carabus coriaceus

 

 1. 13. Žalvarinis puošniažygis –Carabus nitens

 

 1. 14. Palinis žvitražygis –Agonum ericeti

 

 1. 15. Keturtaškis maitvabalis –Dendroxena quadripunctata

 

 1. 16. Šiaurinis elniavabalis –Ceruchus chrysomelinus

 

 1. 17. Margasis grambuolys –Polyphylla fullo

 

 1. 18. Aštuoniataškis auksavabalis –Gnorimus variabilis

 

 1. 19. Raudonasis pievasprakšis –Anostirus purpureusPoda

 

 1. 20. Didysis skydvabalis –Peltis grossa

 

 1. 21. Šneiderio kirmvabalis –Boros schneideri

 

 1. 22. Pjūklaūsis kelmagraužis –Prionus coriarius

 

 1. 23. Pietinis marguolis –Zygaena angelicae

 

 1. 24. Raudonžiedis marguolis –Zygaena ephialtes

 

 1. 25. Ąžuolinis stiklasparnis –Synanthedon conopiformis

 

 1. 26. Juodalksninis stiklasparnis –Synanthedon mesiaeformis-S.

 

 1. 27. Vapsvinis stiklasparnis –Synanthedon vespiformis

 

 1. 28. Juodoji hesperija –Erynnis tages

 

 1. 29. Smiltyninė hesperija –Pyrgus serratulae

 

 1. 30. Rudmargė hesperija –Carterocephalus palaemon

 

 1. 31. Juodasis apolonas –Parnassius mnemosyne

 

 1. 32. Didysis auksinukas –Lycaena dispar

 

 1. 33. Žalsvasis melsvys –Glaucopsyche alexisPoda

 

 1. 34. Taškuotasis melsvys –Maculinea arion

 

 1. 35. Kraujalakinis melsvys –Maculinea teleius

 

 1. 36. Smiltyninis melsvys –Polyommatus dorylas & S.

 

 1. 37. Pietinis perlinukas –Brenthis daphne & S.

 

 1. 38. Šiaurinis perlinukas -Boloria frigga

 

 1. 39. Auksuotoji šaškytė –Euphydryas aurinia

 

 1. 40. Baltamargė šaškytė –Euphydryas maturna

 

 1. 41. Mažoji šaškytė –Melitaea aurelia

 

 1. 42. Tamsioji šaškytė –Melitaea diamina

 

 1. 43. Pievinis satyriukas –Coenonympha tullia

 

 1. 44. Pelkinis satyras –Oeneis jutta

 

 1. 45. Juodamargis pelkinukas –Macaria carbonaria

 

 1. 47. Estinė cidarija –Epirrhoe tartuensisMoels

 

 1. 48. Baltajuostis juodsprindis –Baptria tibiale

 

 1. 49. Vingirinis sprindytis –Eupithecia thalictrata

 

 1. 51. Pajūrinė kukulija –Cucullia balsamitae

 

 1. 52. Dvinulis pelėdgalvis –Dicycla oo

 

 1. 53. Pajūrinis stiebinukas –Mesoligia literosa

 

 1. 54. Pajūrinis dirvinukas –Agrotis ripae

 

 1. 55. Geltonmargė meškutė –Hyphoraia aulica

 

 1. 56. Ilgažandis bembiksas –Bembix rostrata

 

 1. 57. Gauruotoji skolija –Scolia hirtaSchrank

 

 1. 58. Kopinė smiltvapsvė –Podalonia luffii

 

 1. 59. Baltijos šilkabitė –Colletes caspicusMorawitz

 

 1. 60. Ilganosė smėliabitė –Andrena nasutaGiraud

 

 1. 61. Katilėlinė smėliabitė –Andrena curvungulaThomson

 

 1. 62. Šverino smėliabitė –Andrena suerinensisFriese

 

 1. 63. Vankovičiaus melita –Melitta wankowiczi

 

 1. 64. Stepinė gauruotakojė bitė –Dasypoda argentata

 

 1. 65. Tamsiažalė vagabitė –Lasioglossum prasinumSmith

 

 1. 66. Tetralonija –Tetralonia malvaeRossi

 

 1. 68. Didžiaakė kamanė –Bombus confususSchenck

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Rudasparnė efemerėlė –Eurylophella karelica

 

 1. 2. Kapnopsis –Capnopsis schilleriRostock

 

 1. 3. Reliktinis lašalas -Neoephemera maximaJoly

 

 1. 4. Mažoji nehalenija –Nehalennia speciosa

 

 1. 5. Johansono strėliukė –Coenagrion johanssoniWallengren

 

 1. 6. Mažoji išnura –Ischnura pumilio

 

 1. 7. Didysis karališkasis laumžirgis –Anax imperatorLeach

 

 1. 8. Mažasis karališkasis laumžirgis –Anax parthenopeSelys

 

 1. 9. Pleištinė skėtė –Ophiogomphus cecilia

 

 1. 10. Šarvuotoji skėtė –Leucorrhinia pectoralis

 

 1. 11. Rudajuostė skėtė –Sympetrum pedemontanumAllioni

 

 1. 12. Smėlinė auslinda –Labidura riparia

 

 1. 13. Plačioji dusia –Dytiscus latissimus

 

 1. 14. Dvijuostė nendradusė –Graphoderus bilineatusDe Geer

 

 1. 15. Išdaginis blizgiavabalis –Melanophila acuminataDe Geer

 

 1. 16. Liepinis blizgiavabalis –Ovalisia rutilans

 

 1. 17. Didysis sprakšis –Stenagostus rufusDe Geer

 

 1. 18. Ąžuolinis skaptukas –Xestobium rufovillosumDe Geer

 

 1. 19. Pūzrinis skydvabalis –Ostoma ferruginea

 

 1. 20. Pušinis plokščiavabalis –Cucujus haematodes

 

 1. 21. Kelminis juodvabalis –Uloma culinaris

 

 1. 22. Didysis trumpasparnis medkirtis –Necydalis major

 

 1. 23. Puošnusis skydinukas –Cassida margaritaceaSchall

 

 1. 24. Kalninė apsiuva –Philopotamus montanus

 

 1. 25. Mėlynsparnė apsiuva –Semblis phalaenoides

 

 1. 26. Sfinksas prozerpina –Proserpinus proserpina

 

 1. 27. Machaonas –Papilio machaon

 

 1. 28. Baltajuostis melsvys –Aricia eumedon

 

 1. 30. Akiuotasis satyras –Lopinga achine

 

 1. 31. Rudaakis satyriukas –Coenonympha hero

 

 1. 32. Spalvotasis pelkiasprindis –Chariaspilates formosaria

 

 1. 33. Smilčiasprindis –Phibalapteryx virgata

 

 1. 34. Pilkažalis žvilgūnas –Diachrysia zosimi

 

 1. 35. Retasis ratuotasis pelėdgalvis –Ipimorpha contusa

 

 1. 36. Raudonsparnė meškutė –Tyria jacobaeae

 

 

Vėžiagyviai

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Pontoporėja –Pontoporeia affinisLindstrom

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Vasarinis skydvėžis –Triops cancriformis

 

 1. 2. Pavasarinis skydvėžis –Lepidurus apus

 

 1. 3. Branchypas –Branchypus stagnalis

 

 1. 4. Reliktinė mizidė –Mysis oculata relicta

 

 

Dėlės

 

5(Rs) kategorija

 

 1. 1. Medicininė dėlė –Hirudo medicinalis

 

 

AUGALAI

Pataisūnai

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Šakotasis varpenis –Botrychium matricariifolium Br. ex Koch.

 

 1. 2. Mažasis varpenis –Botrychium simplex Hitch.

 

 1. 3. Virgininis varpenis –Botrychium virginianum(L.) Sw.

 

 1. 4. Ežerinė slepišerė –Isoėtes lacustris

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Patvankinis pataisiukas –Lycopodiella inundata(L.) Holub

 

 

5(Rs) kategorija

 

 1. 1. Statusis atgiris –Huperzia selago(L.) Bernh. ex Schrank et Martius

 

 

Asiūklūnai

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Didysis asiūklis –Equisetum telmateia

 

 

Šertvūnai

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Plūduriuojančioji plūstis –Salvinia natans(L.) All.

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Šerinė kalnarūtė –Asplenium trichomanes

 

 1. 2. Miškinis spyglainis –Polystichum aculeatum(L.) Roth.

 

 

3(R) kategorija

 1. 1. Daugiaskiltis varpenis –Botrychium multifidum(G. G. Gmel.) Rupr.

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Mūrinė kalnarūtė –Asplenium ruta-muraria

 

 1. 2. Žalioji kalnarūtė –Asplenum trichomanes-ramosum

 

 

Pušūnai

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Europinis kukmedis –Taxus baccata

 

 

Magnolijūnai (Žiediniai augalai)

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Gulsčioji jonažolė –Hypericum humifusum

 

 1. 2. Šiaurinė katuogė –Rubus arcticus

 

 1. 3. Dirvinė mažuolė –Aphanes arvensis

 

 1. 5. Kaufmano glindė –Pedicularis kauffmanniiPinzger

 

 1. 6. Širdžialapė kaldezija –Caldesia parnassifolia(L.) Parl.

 

 1. 7. Tankialapė grenlandija –Groenlandia densa(L.) Fourr.

 

 1. 8. Lobelio čemerys –Veratrum lobelianum

 

 1. 9. Pelkinis kardelis –Gladiolus palustrisGaudin

 

 1. 10. Gelsvasis saidrenis –Pycreus flavescens(L.) P. Beauv. ex Rchb.

 

 1. 11. Palaipinė viksva –Carex rhizinaBlytt ex Lindblom

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Trilapė bligna –Isopyrum thalictroides

 

 1. 2. Gauruotasis gvazdikas –Dianthus armeria

 

 1. 3. Puošnusis gvazdikas –Dianthus superbus

 

 1. 4. Beržas keružis –Betula nana

 

 1. 5. Tyrulinė erika –Erica tetralix

 

 1. 6. Pajūrinė pienažolė –Glaux maritima

 

 1. 7. Griovinė našlaitė –Viola persicifolia

 

 1. 8. Gulsčiasis karklas –Salix repens

 

 1. 9. Pūslėtoji aldrūnė –Aldrovanda vesiculosa

 

 1. 10. Mažalapė saulašarė –Drosera intermediaHayne

 

 1. 11. Pražangiažiedė plunksnalapė –Myriophyllum alterniflorum

 

 1. 12. Pelkinė raistenė –Hydrocotyle vulgaris

 

 1. 13. Pajūrinė zunda –Eryngium maritimum

 

 1. 14. Gebenė lipikė –Hedera helix

 

 1. 15. Pelkinis ratenas –Succisella inflexa(Kluk) Beck

 

 1. 16. Trižiedis lipikas –Galium triflorum

 

 1. 17. Siauralapis gencijonas –Gentiana pneumonanthe

 

 1. 18. Pelkinė gencijonėlė –Gentianella uliginosa(Willd.) Borner

 

 1. 19. Pajūrinė širdažolė –Centaurium littorale(Turner ex Sm.) Gillmour

 

 1. 20. Vandeninė plaumuonė –Nymphoides peltata(S. G. Gmel.) Kuntze

 

 1. 21. Karališkoji glindė –Pedicularis sceptrum-carolinum

 

 1. 22. Miškinė glindė –Pedicularis sylvatica

 

 1. 23. Vaistinė raitinytė –Gratiola officinalis

 

 1. 24. Raudonžiedis berutis –Teucrium scordium

 

 1. 26. Miškinė žiomenė –Dracocephalum ruyschiana

 

 1. 28. Trispalvis astras –Aster tripolium

 

 1. 29. Gelsvasis pūkelis –Gnaphalium luteoalbum

 

 1. 30. Lankstusis plukenis –Najas flexilis(Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt

 

 1. 31. Mažasis plukenis –Najas minor

 

 1. 32. Siūlinė plūdė –Potamogeton trichoides et Schltdl.

 

 1. 33. Taurinė pudmė –Tofieldia calyculata(L.) Wahlenb.

 

 1. 34. Belapė antbarzdė –Epipogium aphyllum

 

 1. 35. Kardalapis garbenis –Cephalanthera longifolia(L.) Fritsch

 

 1. 36. Raudonasis garbenis –Cephalanthera rubra(L.) Rich.

 

 1. 37. Plačialapė gegūnė –Dactylorhiza majalis(Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.

 

 1. 38. Raiboji gegūnė –Dactylorhiza cruenta(O. F. Mull.) Soo

 

 1. 39. Smulkiažiedė gegužraibė –Orchis ustulata

 

 1. 40. Vienagumbis medauninkas –Herminium monorchis(L.) R. Br.

 

 1. 41. Musinis ofris –Ophrys insectifera

 

 1. 42. Kvapusis plauretis –Gymnadenia odoratissima(L.) Rich.

 

 1. 43. Miškinė plikaplaiskė –Neottianthe cuculata(L.) Schltr.

 

 1. 44. Druskinis vikšris –Juncus gerardii

 

 1. 45. Pelkinis vikšris –Juncus stygius

 

 1. 46. Liekninė viksva –Carex davalliana

 

 1. 47. Raistinė viksva –Carex magellanica

 

 1. 49. Stačioji dirsuolė –Bromopsis erecta(Huds.) Fourr.

 

 1. 50. Europinis miežvienis –Hordelymus europaeus(L.) Harz

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Vėjalandė šilagėlė –Pulsatilla patens(L.) Mill.

 

 1. 2. Rėpliojantysis vėdrynas –Ranunculus reptans

 

 1. 3. Tuščiaviduris rūtenis –Corydalis cava(L.) Schweigg. et Korte

 

 1. 4. Smiltyninis gvazdikas –Dianthus arenarius

 

 1. 5. Žalsvoji naktižiedė –Silene chlorantha(Willd.) Ehrh.

 

 1. 6. Dirvinė raugė –Agrostemma githago

 

 1. 7. Siauralapė smiltė –Arenaria saxatilis

 

 1. 9. Liekninis beržas –Betula humilisSchrank

 

 1. 10. Raktažolė pelenėlė –Primula farinosa

 

 1. 11. Laplandinis karklas –Salix lapponum

 

 1. 12. Smiltyninis laibenis –Alyssum gmelinii

 

 1. 13. Pelkinė uolaskėlė –Saxifraga hirculus

 

 1. 14. Dygioji slyva –Prunus spinosa

 

 1. 17. Melsvasis gencijonas –Gentiana cruciata

 

 1. 18. Pievinė gencijonėlė –Gentianella amarella(L.) Borner

 

 1. 19. Mėlynasis palemonas –Polemonium caeruleum

 

 1. 20. Baltijinė linažolė –Linaria loeselii

 

 1. 21. Paprastoji tuklė –Pinguicula vulgaris

 

 1. 22. Didžiažiedė juodgalvė –Prunella grandiflora(L.) Scholler

 

 1. 24. Stačioji vaisgina –Ajuga pyramidalis

 

 1. 25. Boloninis katilėlis –Campanula bononiensis

 

 1. 27. Įvairialapė usnis –Cirsium heterophyllum(L.) Hill

 

 1. 28. Kalninė arnika –Arnica montana

 

 1. 29. Juodgalvė bajorė –Centaurea phrygia

 

 1. 30. Menturlapė ežerutė –Hydrilla verticillata(L. f.) Royle

 

 1. 31. Pajūrinė narytžolė –Triglochin maritimum

 

 1. 32. Didysis plukenis –Najas marina

 

 1. 33. Paprastasis kardelis –Gladiolus imbricatus

 

 1. 34. Sibirinis vilkdalgis –Iris sibirica

 

 1. 35. Dirvinis česnakas –Allium vineale

 

 1. 36. Širdinė dviguonė –Listera cordata(L.) R. Br.

 

 1. 37. Vienalapis gedutis –Malaxis monophyllos(L.) Sw.

 

 1. 38. Dėmėtoji gegūnė –Dactylorhiza maculata(L.) Soo

 

 1. 40. Mažoji gegužraibė –Orchis morio

 

 1. 41. Šalmuotoji gegužraibė –Orchis militaris

 

 1. 42. Vyriškoji gegužraibė –Orchis mascula(L.) L.

 

 1. 43. Nariuotoji ilgalūpė –Corallorhiza trifida

 

 1. 44. Plačialapė klumpaitė –Cypripedium calceolus

 

 1. 45. Pelkinė laksva –Hammarbya paludosa(L.) Kuntze

 

 1. 47. Pievinis plauretis –Gymnadenia conopsea(L.) R. Br.

 

 1. 48. Dvilapis purvuolis –Liparis loeselii(L.) Rich.

 

 1. 49. Tamsialapis skiautalūpis –Epipactis atrorubens(Hoffm.) Besser

 

 1. 50. Kupstinė kūlingė –Trichophorum cespitosum(L.) C. Hartm.

 

 1. 51. Šakotoji ratainytė –Cladium mariscus(L.) Pohl

 

 1. 52. Rusvoji saidra –Rhynchospora fusca(L.) W. T. Aiton

 

 1. 53. Lieknasis švylys –Eriophorum gracile D. J. Koch ex Roth

 

 1. 54. Gauruotoji viksva –Carex tomentosa

 

 1. 55. Miškinė dirsuolė –Bromopsis benekenii(Lange) Holub

 

 1. 57. Lietuvinė monažolė –Glyceria lithuanica(Gorski) Gorski

 

 1. 58. Sibirinė visgė –Trisetum sibiricum

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Mažažiedė lūgnė –Nuphar pumilum(Timm) DC.

 

 1. 2. Gležnalapė nertis –Ceratophyllum submersum

 

 1. 3. Tarpinis rūtenis –Corydalis intermedia(L.) Merat

 

 1. 4. Borbašo gvazdikas –Dianthus borbasiiVandas

 

 1. 5. Bekotis ąžuolas –Quercus petraea ex Liebl.

 

 1. 6. Pajūrinis sotvaras –Myrica gale

 

 1. 7. Kalninė jonažolė –Hypericum montanum

 

 1. 8. Plaukuotoji jonažolė –Hypericum hirsutum

 

 1. 9. Mėlynialapis karklas –Salix myrtilloides

 

 1. 10. Lanksčioji kartenė –Cardamine flexuosa

 

 1. 11. Svogūninė kartenė –Cardamine bulbifera(L.) Crantz

 

 1. 12. Paprastasis rėžiukas –Nasturtium officinale T. Aiton

 

 1. 13. Kvapioji dirvuolė –Agrimonia procera

 

 1. 14. Ilgagalvis dobilas –Trifolium rubens

 

 1. 15. Penkialapis dobilas –Trifolium lupinaster

 

 1. 16. Geltonžiedis pelėžirnis –Lathyrus laevigatus(Waldst. et Kit.) Gren.

 

 1. 17. Žirnialapis pelėžirnis –Lathyrus pisiformis

 

 1. 18. Krūmelinis vikis –Vicia dumetorum

 

 1. 19. Pavasarinis vikis –Vicia lathyroides

 

 1. 20. Žirnialapis vikis –Vicia pisiformis

 

 1. 21. Lininė žarotūnė –Radiola linoidesRoth

 

 1. 22. Blizgantysis snaputis– Geranium lucidum

 

 1. 23. Didžioji astrantija –Astrantia major

 

 1. 24. Prūsinis begalis –Laserpitium prutenicum

 

 1. 25. Pelkinė guostė –Cnidium dubium(Schkuhr) Thell.

 

 1. 26. Plaukuotasis gurgždis –Chaerophyllum hirsutum

 

 1. 27. Totorinė maludė –Conioselinum tataricum

 

 1. 28. Balandinė žvaigždūnė –Scabiosa columbaria

 

 1. 29. Kryžminė kimbara –Cruciata laevipesOpiz

 

 1. 30. Pavasarinė kimbara –Cruciata glabra(L.) Ehrend.

 

 1. 31. Plačialapis lipikas –Galium rubioides

 

 1. 32. Dirvinė šerardija –Sherardia arvensis

 

 1. 33. Daugiametis patvenis –Swertia perennis

 

 1. 34. Vaistinis kietagrūdis –Lithospermum officinale

 

 1. 35. Siauralapė plautė –Pulmonaria angustifolia

 

 1. 36. Blizgančioji veronika –Veronica polita

 

 1. 37. Gebenlapė veronika –Veronica hederifolia

 

 1. 38. Blyškioji džioveklė –Orobanche reticulata

 

 1. 39. Stačioji notra –Stachys recta

 

 1. 40. Pievinis šalavijas –Salvia pratensis

 

 1. 41. Rudeninė praujenė –Callitriche hermaphroditica

 

 1. 42. Šiurkštusis katilėlis –Campanula cervicaria

 

 1. 43. Šiurkščioji kudlė –Pilosella echioides(Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip.

 

 1. 44. Gorskio pūtelis –Tragopogon gorskianus f.

 

 1. 45. Skydinis skaistenis –Tanacetum corymbosum(L.) Sch. Bip.

 

 1. 46. Lancetinis dumblialaiškis –Alisma lanceolatum

 

 1. 47. Siauralapis dumblialaiškis –Alisma gramineum

 

 1. 48. Meinshauzeno plūdė –Potamogeton xmeinshauzenii

 

 1. 49. Smailialapė plūdė –Potamogeton acutifoliusLink

 

 1. 50. Pelkinė vandensargė –Zannichellia palustris

 

 1. 51. Pievinė vištapienė –Gagea pratensis(Pers.) Dumort.

 

 1. 52. Kampuotasis česnakas –Allium angulosum

 

 1. 53. Porinis česnakas –Allium scorodoprasum

 

 1. 54. Gelsvoji gegūnė –Dactylorhiza ochroleuca(Wustnei ex Boll) Holub

 

 1. 55. Galvinis vikšris –Juncus capitatusWeigel

 

 1. 56. Pajūrinis liūnmeldis –Bolboschoenus maritimus(L.) Palla

 

 1. 57. Šerinis meldelis –Isolepis setacea(L.) R. Br.

 

 1. 58. Liūninė viksva –Carex heleonastes

 

 1. 59. Pievinė viksva –Carex buxbaumii

 

 1. 60. Protarpinė viksva –Carex distans

 

 1. 61. Vakarinė viksva –Carex pseudobrizoidesClavaud

 

 1. 62. Šakotoji dirsuolė –Bromopsis ramosa(Huds.) Holub

 

 1. 63. Miškinis eraičinas –Festuca altissima

 

 1. 64. Delavinio kelerija –Koeleria delavignei ex Domin

 

 1. 65. Nendrinis lendrūnas –Calamagrostis pseudophragmites(Haller f.) Koeller

 

 1. 66. Eraičininė nendrūnė –Scolochloa festucacea(Willd.) Link

 

 1. 67. Pievinė poavižė –Helictotrichon pratense(L.) Besser

 

 1. 68. Ankstyvoji smilgenė –Aira praecox

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Paprastoji vandens lelija –Nymphaea alba

 

 1. 2. Šaltininė menuva –Montia fontana

 

 1. 3. Miškinė glažutė –Cerastium sylvaticum et Kit.

 

 1. 4. Smulkiažiedė glažutė –Cerastium brachypetalum H. F. Desp. ex Pers.

 

 1. 5. Lietuvinė naktižiedė –Silene lithuanica

 

 1. 6. Dirvinė nariuotė –Polycnemum arvense

 

 1. 7. Riestasėklė vandenė –Elatine hydropiper

 

 1. 8. Laiboji vyrskydė –Androsace filiformis

 

 1. 9. Miškinė mėta –Mentha longifolia(L.) Huds.

 

 1. 10. Aukštoji našlaitė –Violaelatior 

 

 1. 11. Liūninė našlaitė –Viola uliginosaBesser

 

 1. 12. Ilguolinė kulkšnė –Astragalus cicer

 

 1. 13. Smulkioji seradėlė –Ornithopus perpusillus

 

 1. 14. Volfgango putokšlė –Polygala wolfgangianaBesser ex Ledeb.

 

 1. 15. Baltijinė kiaulpienė –Taraxacum balticum

 

 1. 16. Melsvavaisė kiaulpienė –Taraxacum lissocarpum(Dahlst.) Dahlst.

 

 1. 17. Švedinė kiaulpienė –Taraxacum suecicum E. Haglund

 

 1. 18. Gauruotoji žilė –Senecio congestus(R. Br.) DC.

 

 1. 19. Rudeninis vėlyvis –Colchicum autumnale

 

 1. 20. Aukštoji gegūnė –Dactylorhiza fuchsii(Druce) Soo

 

 1. 21. Baltijinė gegūnė –Dactylorhiza longifolia(Neuman) Aver.

 

 1. 22. Raudonoji gegūnė –Dactylorhiza incarnata(L.) Soo

 

 1. 23. Trumpalapis skiautalūpis –Epipactis purpurata

 

 1. 24. Ežinė viksva –Carex muricata

 

 1. 25. Laibastiebė viksva –Carex ligerica Gay

 

 1. 26. Paprastoji bekmanija –Beckmannia eruciformis(L.) Host

 

 1. 27. Smėlyninis eraičinas –Festuca psammophila(Hack. ex Čelak.) Fritsch

 

 1. 28. Miškinė monažolė –Glyceria nemoralis(R. Uechtr.) R. Uechtr. et Korn.

 

 1. 29. Juosvavarpis pašiaušėlis –Alopecurus arundinaceus

 

 1. 30. Miškinė šunažolė –Dactylis polygama

 

5(Rs) kategorija

 

 1. 1. Daugiametė blizgė –Lunaria rediviva

 

 1. 2. Mažoji šimtūnė –Centunculus minimus

 

 1. 3. Pelkinė šindra –Peplis portula

 

 1. 4. Plačialapis begalis –Laserpitium latifolium

 

 1. 5. Miškinė varnalėša –Arctium nemorosum

 

 1. 6. Meškinis česnakas –Allium ursinum

 

 1. 7. Žalsvažiedė blandis –Platanthera chlorantha(Custer) Rchb.

 

 1. 8. Rudoji viksvuolė –Cyperus fuscus

 

 1. 9. Retažiedė miglė –Poa remotaForselles

 

 

Samanos (brijūnai)

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Tiesialapė bartramija –Bartramia ithyphylla

 

1 (E) kategorija

 

 1. 1. Pearsono lepidozija –Lepidozia pearsoniiSpruce

 

 1. 2. Rutės duoja –Leiocolea rutheana(Limpr.) Mull. Frib.

 

 1. 3. Tįsioji frulanija –Frullania tamarisci(L.) Dumort.

 

 1. 4. Lajelio žvynuotė –Pallavicinia lyelii(Hook.) Carruth.

 

 1. 5. Belapis sėmainis –Buxbaumia viridis(Moug. Ex Lam. et DC) Brid. ex Moug. et Nestl.

 

 1. 6. Arnoldo skeltadantė –Fissidens arnoldiiRuthe

 

 1. 7. Raukšlėtoji dvyndantė –Dicranum drummondii Hal.

 

 1. 8. Žalioji dvyndantė –Dicranum viride(Sull. et Lesq.) Lindb.

 

 1. 9. Vaiskioji uolenė –Dichodontium pellucidum(Hedw.) Schimp

 

 1. 10. Plunksninė švitrelė –Schistostega pennata(Hedw.) Web. et Mohr

 

 1. 11. Šleicherio brija –Bryum schleicheri

 

 1. 12. Brandenburginė versmenė –Philonotis marchica(Hedw.) Brid.

 

 1. 13. Lajelio šepšė –Orthotrichum lyellii Hook. et Taylor

 

 1. 14. Mažoji nertvė –Fontinalis dalecarlicaBruch et Schimp.

 

 1. 15. Karoklinė skliautenė –Antitrichia curtipendula(Hedw.) Brid.

 

 1. 16. Smailiašakis tensmenis –Pterigynandrum filiforme

 

 1. 17. Ričardsono dygė –Calliergon richardsonii(Mitt.) Kindb.

 

 1. 18. Pataisinė drepanė –Drepanocladus lycopodioides(Schwaegr.) Warnst.

 

 1. 19. Tundrinė liūnsamanė –Warnstorfia tundrae(arnell) Loeske

 

 1. 20. Šikšninė kerėža –Rhytidiadelphus loreus(Hedw.) Warnst.

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Pūkuotoji apuokė –Trichocolea tomentella(Ehrh.) Dumort.

 

 1. 2. Lieknoji barzdenė –Barbilophozia attenuata(Mart.) Loeske

 

 1. 3. Helerio pilelė –Anastrophyllum hellerianum(Nees ex Lindenb.) R. M. Schust.

 

 1. 4. Kvapioji žemtaurė –Geocalyx graveolens(Schrad.) Nees

 

 1. 5. Plačialapė plikūnė –Porella platyphylla(L.) Pfeif.

 

 1. 6. Paprastoji plojenė –Lejeunea cavifolia

 

 1. 7. Minkštasis kiminas –Sphagnum molle

 

 1. 8. Plačialapis kiminas –Sphagnum platyphyllum(Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.

 

 1. 9. Vulfo kiminas –Sphagnum wulfianum

 

 1. 10. Žvilgantysis kiminas –Sphagnum subnitensRussow et Warnst.

 

 1. 11. Ilgalapė sukutė –Paraleucobryum longifolium(Hedw.) Loeske

 

 1. 12. Alavijinė aloina –Aloina aloides(Schultz.) Kindb.

 

 1. 13. Tribriaunė mezija –Meesia triquetra(Richter) Angstr.

 

 1. 14. Patisinė nertvė –Fontinalis hypnoides

 

 1. 15. Plunksninė pliusnė –Neckera pennata

 

 1. 16. Uolinė ežerė –Rhynchostegium murale(Hedw.) Bruch et Schimp.

 

 1. 17. Paupinė bukasnapė –Amblystegium fluviatile(Hedw.) Schimp.

 

 1. 18. Rinčiuotoji bukasnapė –Amblystegium tenax(Hedw.) C. O. E. Jens.

 

 1. 19. Vingiastiebė dygė –Calliergon trifarium(Web. et Mohr) Kindb.

 

 1. 20. Žvilgančioji riestūnė –Hamatocaulis vernicosus(Mitt.) Hedenas

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Tridantė bazanija –Bazzania trilobata(L.) Gray

 

 1. 2. Grandinėlinė cefalozija –Cephalozia catenulata(Huebener) Lindb.

 

 1. 3. Barzdotoji barzdenė –Barbilophozia barbata(Schmidel ex Schreb.) Loeske

 

 1. 4. Įkirptoji tritomarija –Tritomaria exsectiformis(Breidl.) Loeske

 

 1. 5. Šiaurinė merkija –Moerckia hibernica(Hook) Gott.

 

 1. 6. Vingiuotoji rikardia –Riccardia chamaedryfolia(With) Grolle

 

 1. 7. Siauralapė kemsa –Atrichum angustatum(Brid.) Bruch et Schimp.

 

 1. 8. Mažasis zuikrugis –Pogonatum nanum(Hedw.) P. Beauv.

 

 1. 9. Skiauterėtoji skeltadantė –Fissidens dubius Beauv.

 

 1. 10. Ilgakaklė driušė –Trematodon ambiguus(Hedw.) Hornsch.

 

 1. 11. Garbanotoji dvyndantė –Dicranum spurium

 

 1. 12. Plikoji trupsamanė –Dicranodontium denudatum(Brid.) E. Britton

 

 1. 13. Trapioji linkė –Tortella fragilis(Hook. et Wilson) Limpr.

 

 1. 14. Laiboji peikštė –Gyroweisia tenuis(Hedw.) Schimp.

 

 1. 15. Brijinė potija –Pottia bryoides(Dicks.) Mitt.

 

 1. 16. Garbanotoji veisija –Weissia squarrosa(Nees et Hornsch.) Mull. Hal.

 

 1. 17. Pūpsančioji žilutė –Pterygoneurum subsessile(Brid.) Jur.

 

 1. 18. Lieknoji teilorija –Tayloria tenuis(With.) Schimp.

 

 1. 19. Funko brija –Bryum funckii

 

 1. 20. Melsvoji polija –Pohlia cruda(Hedw.) Lindb.

 

 1. 21. Baumgartnerio pokrepis –Zygodon baumgartneriMalta

 

 1. 22. Mažoji tujinutė –Thuidium minutulum(Hedw.) Bruch et Schimp.

 

 1. 23. Vingialapė pažulnutė –Plagiothecium undulatum(Hedw.) Schimp.

 

 1. 24. Šliaužiančioji rumbainė –Callicladium haldanianum(Grev.) H. A. Crum.

 

 1. 25. Kreivoji drikša –Homomallium incurvatum(Brid.) Loeske

 

 1. 26. Riestasis ktenidis –Ctenidium molluscum(Hedw.) Mitt.

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Alpinė skiautenė –Lophozia collaris(Nees) Dumort.

 

 1. 2. Kunzės skiautenė –Lophozia kunzeana(Huebener) Evans

 

 1. 3. Akytoji stieblapė –Fossombronia foveolata

 

 1. 4. Vondračeko stieblapė –Fossombronia wondraczekii(Corda) Dumort.

 

 1. 5. Plūduriuojantysis sklenduonis –Ricciocarpos natans(L.) Corda

 

 1. 6. Rausvoji ričija –Riccia canaliculata

 

 1. 7. Hiubenerio ričija –Riccia huebeneriana

 

 1. 8. Gražusis kiminas –Sphagnum pulchrum(Braithw.) Warnst.

 

 1. 9. Karpotasis kiminas –Sphagnum papillosum

 

 1. 10. Penkiašakis kiminas –Sphagnum quinquefarium(Lindb. ex Braithw.) Warnst.

 

 1. 11. Tankusis kiminas –Sphagnum compactum et DC.

 

 1. 12. Vandeninis kiminas –Sphagnum inundatumRussow

 

 1. 13. Alavijinis zuikrugis –Pogonatum aloides(Hedw.) P. Beauv.

 

 1. 14. Smulkioi skeltadantė –Fissidens exilis

 

 1. 15. Durpyninė dvyndantė –Dicranum leioneuron

 

 1. 16. Smailioji kuplė –Distichium capillaceum(Hedw.) Bruch et Schimp.

 

 1. 17. Kalkinė didenė –Didymodon tophaceus(Brid.) Lisa

 

 1. 18. Apskritalapė brija –Bryum cyclophyllum(Schwaegr.) Bruch et Schimp.

 

 1. 19. Netikroji gaurenė –Rhizomnium pseudopunctatum(Bruch et Schimp.) T. J. Kop.

 

 1. 20. Balkšvoji drėgva –Amblyodon dealbatus(Hedw.) Bruch et Schimp.

 

 1. 21. Ilgakotė mezija –Meesia longiseta

 

 1. 22. Pelkinė mezija –Meesia uliginosa

 

 1. 23. Velėninė versmenė –Philonotis caespitosa

 

 1. 24. Bruožuotoji šepšė –Orthotrichum striatum

 

 1. 25. Garbanotoji pliusnė –Neckera crispa

 

 1. 26. Pelkinė auksotė –Campylium elodes(Lindb.) Kindb.

 

 1. 27. Pievinė auksotė –Campylium protensum(Brid.) Kindb.

 

 1. 28. Vislioji auksotė –Campylium polygamum(Schimp.) J. Lange et C. O. E. Jens.

 

 1. 29. Liekninė bukasnapė –Amblystegium humile(P. Beauv.) Crundw.

 

 1. 30. Švelnioji purslainė –Hygrohypnum mole(Hedw.) Loeske

 

 

Raudondumbliai

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Purpurinė bangija –Bangia atropurpurea(Roth) C. Agardh

 

 

Rudadumbliai

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Pūslėtasis guveinis –Fucus vesiculosus

 

 

Maurabragūnai

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Šiurpinis žvakidumblis –Lychnothamnus barbatus(Meyen) Leonh.

 

 1. 2. Atžalinis dumblabragis –Tolypella prolifera(A. Braun) Leonh.

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Smailiaviršūnis menturdumblis –Nitella mucronata(A. Braun) Miq.

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Pilkšvasis maurabragis –Chara canescens et Loisel.

 

 1. 2. Baltijinis maurabragis –Chara baltica(Fr.) Wahlst.

 

 1. 3. Lizdiškasis dumblabragis –Tolypella nidifica(O. Mull.) Leonh.

 

 1. 4. Blizgantysis menturdumblis –Nitella syncarpa(Thuill.) Chevall.

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Šluotelinis maurabragis –Chara baueri Braun

 

 1. 2. Lieknasis menturdumblis –Nitella gracilis(Sm.) C. Agardh

 

 1. 3. Kurklinis menturdumblis –Nitella confervacea(Breb.) A. Braun

 

 

GRYBAI

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Kopinis mėšlagrybis –Coprinus dunarum

 

 1. 2. Ilgakotė mikrostoma –Microstoma protracta(Fr.) Kanouse

 

 1. 3. Paprastasis taukius –Sarcosoma globosum(Schmidel) Casp.

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Blyškusis baravykas –Boletus impolitus

 

 1. 2. Kislusis baravykas –Boletus pulverulentus

 

 1. 3. Kartusis baravykas –Boletus radicans

 

 1. 4. Baltasis godūnas –Choiromyces meandriformisVittad

 

 1. 5. Kimininis žemlielys –Geoglossum sphagnophilum

 

 1. 6. Didysis kuokas –Gomphus clavatus(Pers.) Gray

 

 1. 7. Auksaspalvis minkštenis –Hapalopilus salmonicolor(Berk. et M. A. Curtis) Pouzar

 

 1. 8. Geltonžvynė guotė –Hygrophorus chrysodon(Batsch) Fr.

 

 1. 9. Kietoji guotė –Hygrophorus penarius

 

 1. 10. Juosvoji guotė –Hygrocybe ovina(Bull.) Kuhner

 

 1. 11. Kamštinis skylenis –Inonotus dryadeus(Pers.) Murrill

 

 1. 12. Nuosėdinė žvynabudė –Lepiota cortinarius E. Lange

 

 1. 13. Juodažvynė žvynabudė –Lepiota hystrix H. Moller et J. E. Lange

 

 1. 14. Rausvarudė žvynabudė –Lepiota fuscovinacea H. Moller et J. E. Lange

 

 1. 15. Lelijinė žvynabudė –Lepiota lilacea

 

 1. 16. Balsvoji žvynabudė –Lepiota subalbaKuhner ex P. D. Orton

 

 1. 17. Trispalvė meškabudė –Leucopaxillus compactus(Fr.) Neuhoff

 

 1. 18. Juosvasis minkštūnis –Melanoleuca turrita(Fr.) Singer

 

 1. 19. Šuniškoji poniabudė –Mutinus caninus(Huds.) Fr.

 

 1. 20. Smiltyninis ausūnis –Peziza ammophilaDurrieu et Mont.

 

 1. 21. Hadriano poniabudė –Phallus hadriani

 

 1. 22. Ąžuolinis pintenis –Piptoporus quercinus(Schrad.) P. Karst.

 

 1. 23. Tikrasis juodbaravykis –Porphyrellus porphyrosporus(Fr. et Hok) E.-J. Gilbert

 

 1. 24. Dubioji laibė –Pseudoomphalina compressipes(Peck) Singer

 

 1. 25. Gyslotoji krempliabudė –Rhodotus palmatus(Bull.) Maire

 

 1. 26. Šiurkštusis grybliežuvis –Trichoglossum hirsutum(Fr.) Boud.

 

 1. 27. Aitrusis baltikas –Tricholoma ustaloides

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Dulkančioji krenklė –Asterophora lycoperdoides(Bull.) Gray

 

 1. 2. Pilkoji baravykpintė –Boletopsis grisea(Peck) Bondartsev et Singer

 

 1. 3. Bronzinis baravykas –Boletus aereus

 

 1. 4. Fechtnerio baravykas –Boletus fechtneri

 

 1. 5. Ryškioji gražiataurė –Caloscypha fulgens(Pers.) Boud.

 

 1. 6. Pilkoji voveraitė –Cantharellus cinereus(Pers.) Fr.

 

 1. 7. Lazdyninis kelmenis –Dichomitus campestris(Quel.) Domanski et Orlicz

 

 1. 8. Žalsvoji gijabudė –Entoloma incanum(Fr.) Hesler

 

 1. 9. Melsvoji gijabudė –Entoloma madidum(Fr.) Gillet

 

 1. 10. Trogo virvuotė –Funalia trogii(Berk.) Bondartsev et Singer

 

 1. 11. Apskritasporis bobausis –Gyromitra sphaerospora(Peck) Sacc.

 

 1. 12. Rausvoji šeriapintė –Junghuhnia collabens(Fr.) Ryvarden

 

 1. 13. Aitriakvapis piengrybis –Lactarius acerrimus

 

 1. 14. Juodasis piengrybis –Lactarius lignyotus

 

 1. 15. Skroblyninis raudonviršis –Leccinum carpini(R. Schulz.) M. M. Moser ex D. A. Reid

 

 1. 16. Kelminis žalialakštis –Melanophyllum eyrei(Massee) Singer

 

 1. 17. Geltonasis kiškiaausis –Otidea onotica(Pers.) Fuckel

 

 1. 18. Tamsiarudė kempinė –Phellinus nigrolimitatus(Romell) Bourdot et Galzin

 

 1. 19. Šakotoji skylėtbudė –Polyporus umbellatus(Pers.) Fr.

 

 1. 20. Medūzgalvė trapiabudė –Psathyrella caput-medusae(Fr.) Konrad et Maubl.

 

 1. 21. Auksaspalvis šakočius –Ramaria aurea(Schaeff.) Ouel.

 

 1. 22. Salierinis baltikas –Tricholoma apium Schaff.

 

 1. 23. Bačo baltikas –Tricholoma batschiiGulden

 

 1. 24. Parazitinis aksombaravykis –Xerocomus parasiticus(Bull.) Quel.

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Dvisluoksnis vingiaporis –Abortiporus biennis(Bull.) Singer

 

 1. 2. Dėmėtasis baravykas –Boletus erythropus

 

 1. 3. Melsvoji balteklė –Calocybe ionides(Bull.) Donk

 

 1. 4. Piestinis pirštūnis –Clavariadelphus pistillaris(L.) Donk

 

 1. 5. Ąžuolinė kepena –Fistulina hepatica(Schaeff.) With.

 

 1. 6. Rausvoji pintainė –Fomitopsis rosea(Alb. et Schwein.) P. Karst.

 

 1. 7. Tikrinis blizgutis –Ganoderma lucidum(Curtis) P. Karst.

 

 1. 8. Kuokštinė grifolė –Grifola frondosa(Dicks.) Gray

 

 1. 9. Krokinis minkštenis –Hapalopilus croceus(Pers.) Donk

 

 1. 10. Korališkasis trapiadyglis –Hericium coralloides(Scop.) Pers.

 

 1. 11. Ūmėdinė guotė –Hygrophorus russula(Fr.) Kauffman

 

 1. 12. Ąžuolinis skylenis –Inonotus dryophilus(Berk.) Murrill

 

 1. 13. Didysis kukurdvelkis –Langermannia gigantea(Batsch) Rostk.

 

 1. 14. Puslaisvis briedžiukas –Morchella semilibera

 

 1. 15. Vientisasis skylutis –Perenniporia medulla-panis(Jacq.) Donk

 

 1. 16. Plunksninis raukšliagrybis –Phlebia centrifuga Karst

 

 1. 17. Skaisčioji raudonpintė –Pycnoporellus fulgens(Fr.) Donk

 

 1. 18. Auksaviršė ūmėdė –Russula aurata(With.) Fr.

 

 1. 19. Raukšlius kopūstgalvis –Sparassis crispa(Wulfen) Fr.

 

 1. 20. Putlioji odapintė –Spongipellis spumeus(Sowerby) Pat.

 

 1. 21. Karpotoji kempė –Trametes gibbosa(Pers.) Fr.

 

 1. 22. Kvapnioji kempė –Trametes suaveolens(L.) Fr.

 

 1. 23. Krateriškasis taurūnis –Urnula craterium(Schwein.) Fr.

 

 1. 24. Bohemiškasis aukšliavarpis –Verpa bohemica(Krombh.) J. Schrot.

 

 1. 25. Pirštuotasis aukšliavarpis –Verpa conica(O. F. Mull.) Sw.

 

 1. 26. Raudonkepuris aksombaravykis –Xerocomus rubellus(Krombh.) Quel.

 

 1. 27. Kurapkinis storplutis –Xylobolus frustulatus(Pers.) Boidin

 

4(I) kategorija

 

 1. 1. Gelsvarudis pievagrybis –Agaricus augustus

 

 1. 2. Didysis pievagrybis –Agaricus langei(F. H. Moller et Jul. Schaff.) Maire

 

 1. 3. Suaugtinė dirvapintė –Albatrellus confluens(Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar

 

 1. 4. Keturskiautis žvaigždinas –Geastrum quadrifidum

 

 1. 5. Didysis žvaigždinas –Geastrum triplex

 

 1. 6. Stambioji karteklė –Gymnopilus spectabilissensu A. H. Smith

 

 1. 7. Tiulianių hidnotrija –Hydnotrya tulasnei et Broome

 

 1. 8. Mėsingasis dyglutis –Hydnum rufescens

 

 1. 9. Juosvoji guotė –Hygrophorus atramentosus ex H. Haas et Haller

 

 1. 10. Purpurinė guotė –Hygrophorus erubescens(Fr.) Fr.

 

 1. 11. Kislusis piengrybis –Lactarius repraesentaneus

 

 1. 12. Gelsvasis piengrybis –Lactarius resimus(Fr.) Fr.

 

 1. 13. Geltonasis piengrybis –Lactarius scrobiculatus(Scop.) Fr.

 

 1. 14. Piengrybis jautakis –Lactarius volemus(Fr.) Fr.

 

 1. 15. Atskiroji lentarija –Lentaria byssisedaCorner

 

 1. 16. Meškinis dantūnėlis –Lentinellus ursinus(Fr.) Kuhner

 

 1. 17. Lapinis dantūnėlis –Lentinellus vulpinus(Sowerby) Kuhner et Maire

 

 1. 18. Baltoji žvynabudė –Lepiota alba(Bres.) Sacc.

 

 1. 19. Kiunerio žvynabudė –Lepiota kuehneriHuijsman

 

 1. 20. Pilkšvarudė stirnabudė –Lepista luscina(Fr.) Singer

 

 1. 21. Melsvakotė stirnabudė –Lepista personata(Fr.) Cooke

 

 1. 22. Gumbuotasis baltnuosėdis –Leucocortinarius bulbiger(Alb. et Schwein.) Singer

 

 1. 23. Juodkotis mažūnis –Marasmius alliaceus(Jacq.) Fr.

 

 1. 24. Kvapusis skiautenis –Panus suavissimus(Fr.) Singer

 

 1. 25. Švytruojančioji minkštapintė –Physisporinus vitreus(Pers.) P. Karst.

 

 1. 26. Baltoji skydabudė –Pluteus pellitus(Pers.) P. Kumm.

 

 1. 27. Raukšlėtasis trimitėlis –Pseudocraterellus sinuosus(Fr.) Corner

 

 1. 28. Tikroji raudonpintė –Pycnoporus cinnabarinus(Jacq.) Fr.

 

 1. 29. Kvapioji ūmėdė –Russula grata

 

 1. 30. Plaušabudinis baltikas –Tricholoma inocyboidesCorner

 

 1. 31. Kislusis elniagrybis –Xylaria polymorpha(Pers.) Grev.

 

 

Kerpės

 

0(Ex) kategorija

 

 1. 1. Rudoji blakstienė –Anaptychia runcinata(With.) J. R. Laundon

 

 1. 2. Išcentrinis kežas –Arctoparmelia centrifuga(L.) Hale

 

 1. 3. Šeriuotoji žiovenė –Chaenotheca hispidula(Ach.) Zahlbr.

 

 1. 4. Putlioji šiurė –Cladonia turgida

 

 1. 5. Juostinis plynkežis –Hypogymnia vittata(Ach.) Parrique

 

 1. 6. Užlinkusioji nefroma –Nephroma resupinatum(L.) Ach.

 

 1. 7. Karpuotoji meškapėdė –Peltigera aphthosa(L.) Willd.

 

 1. 8. Gyslotoji meškapėdė –Peltigera venosa(L.) Hoffm.

 

 1. 9. Baltagyslė meškapėdė –Peltigera degenii

 

 1. 10. Šiurkštusis taškuotkežis –Punctelia subrudecta(Nyl.) Krog

 

 1. 11. Akytoji solorina –Solorina spongiosa(Ach.) Anzi

 

 1. 12. Glotnioji kedenė –Usnea glabrata(Ach.) Vain.

 

1(E) kategorija

 

 1. 1. Ąžuolinė baktrospora –Bactrospora dryina(Ach.) A. Massal.

 

 1. 2. Žaliagalvė taurenė –Calicium adspersum

 

 1. 3. Ąžuolinė taurenė –Calicium quercinum

 

 1. 4. Melsvoji žiovenė –Chaenotheca cinerea(Pers.) Tibell

 

 1. 5. Lieknoji žiovenė –Chaenotheca gracillima(Vain.) Tibell

 

 1. 6. Kupstinė šiurė –Cladonia caespiticia(Pers.) Florke

 

 1. 7. Parazitinė šiurė –Cladonia parasitica(Hoffm.) Hoffm.

 

 1. 8. Glebioji gleiviakerpė –Collema flaccidum(Ach.) Ach.

 

 1. 9. Pilkoji miltpuodė –Cyphelium inquinans(Sm.) Trevis.

 

 1. 10. Geltonoji miltpuodė –Cyphelium tigillare(Ach.) Ach.

 

 1. 11. Skėtrioji briedragė –Evernia divaricata(L.) Ach.

 

 1. 12. Kintančioji briedragė –Evernia mesomorpha

 

 1. 13. Flotovo gijalekta –Gyalecta flotowii

 

 1. 14. Guobinė gijalekta –Gyalecta ulmi(Sw.) Zahlbr.

 

 1. 15. Šilinė puvėseklė –Icmadophila ericetorum(L.) Zahlbr.

 

 1. 16. Latakinis gleivytis –Leptogium corniculatum(Hoffm.) Minks

 

 1. 17. Adatiškasis gleivytis –Leptogium teretiusculum(Wallr.) Arnold

 

 1. 18. Diskinė plokštkerpė –Lopadium disciforme(Flot.) Kullhem

 

 1. 19. Smulkialakštis juodkežis –Melanelia panniformis(Nyl.) Essl.

 

 1. 20. Kraujaspalvis mikoblastas –Mycoblastus sanguinarius(L.) Norman

 

 1. 21. Miltuotoji nefroma –Nephroma parile(Ach.) Ach.

 

 1. 22. Gulsčioji meškapėdė –Peltigera horizontalis(Huds.) Baumg.

 

 1. 23. Ponašakė ramalina. –Ramalina thrausta(Ach.) Nyl.

 

 1. 24. Tamsioji brylytė –Sclerophora coniophaea(Norman) J. Mattsson et Middelb.

 

 1. 25. Miltuotoji brylytė –Sclerophora farinacea(Chevall.) Chevall.

 

 1. 26. Šviesiagalvė brylytė –Sclerophora peronella(Ach.) Tibell

 

 1. 27. Dantytoji telotrema –Thelotrema lepadinum(Ach.) Ach.

 

 1. 28. Ruduojančioji kedenė –Usnea fulvoreagens(Rasanen) Rasanen

 

 1. 29. Šiurkščioji kedenė –Usnea scabrata

 

 1. 30. Mužo auksakežis –Xanthoparmelia mougeotii(Schaer. ex D. Dietrich.) Hale

 

2(V) kategorija

 

 1. 1. Dviguboji artonija –Arthonia didyma

 

 1. 2. Baltakraštė artonija –Arthonia leucopellaea(Ach.) Almq.

 

 1. 3. Vyninė artonija –Arthonia vinosa

 

 1. 4. Žalsvoji kežytė –Cetrelia olivetorum(Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb.

 

 1. 5. Raukšlėtasis geltonkežis –Flavoparmelia caperata(L.) Hale

 

 1. 6. Gūbriuotoji pūsliakerpė –Lasallia pustulata(L.) Merat

 

 1. 7. Blyškioji lekanora –Lecanora albella(Pers.) Ach.

 

 1. 8. Kerpiškasis gleivytis –Leptogium lichenoides(L.) Zahlbr.

 

 1. 9. Plačioji platužė –Lobaria pulmonaria(L.) Hoffm.

 

 1. 10. Skylėtoji menegacija –Menegazzia terebrata(Hoffm.) A. Massal.

 

 1. 11. Žvynuotoji meškapėdė –Peltigera lepidophora(Nyl. ex Vain.)

 

 1. 12. Raudonvidurė žiauberuotė –Phaeophyscia endophoenicea(Harm.) Moberg

 

 1. 13. Juodai žaliasis rizokarpas –Rhizocarpon viridiatrum(Wulfen) Korb.

 

 1. 14. Suodinoji saitakerpė –Umbilicaria deusta(L.) Baumg.

 

 1. 15. Daugialakštė saitakerpė –Umbilicaria polyphylla(L.) Baumg.

 

3(R) kategorija

 

 1. 1. Žalsvoji žiovenė –Chaenotheca chlorella(Ach.) Mull. Arg.

 

 1. 2. Lakštuotoji šiurė –Cladonia foliacea(Huds.) Willd.

 

 1. 3. Samaninis diplošistis –Diploschistes muscorum(Scop.) R. Sant.

 

 1. 4. Alksninė hipotrachina –Hypotrachyna revoluta(Florke) Hale

 

 1. 5. Skylėtoji spuoguotė –Pertusaria pertusa(Weigel) Tuck.

 

 1. 6. Baltijinė ramalina –Ramalina balticaLettau

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-301, 2005-06-14, Žin., 2005, Nr. 76-2784 (2005-06-18), i. k. 105301MISAK00D1-301

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-301, 2005-06-14, Žin., 2005, Nr. 76-2784 (2005-06-18), i. k. 105301MISAK00D1-301

Dėl aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

 

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta