Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas 2020 m.

(Įsigaliojo nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja iki dabar)

Galioja iki dabar


GYVŪNAI ↓

Žinduoliai ↓ Paukščiai ↓ Ropliai

Varliagyviai ↓ Žuvys ↓ Moliuskai

Voragyviai  ↓ Vabzdžiai ↓ Vėžiagyviai

Žieduotosios kirmėlės ↓ Apskritažiomeniai

 

AUGALAI ↓

Maurabragūnai ↓ Maršantijūnai

Brijūnai ↓ Induočiai augalai

 

GRYBAI ↓

Aukšliagrybūnai ↓ Papėdgrybūnai


 

I SKYRIUS

GYVŪNAI

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Žinduoliai – Mammalia

 

 1. Europinis plačiaausis – Barbastella barbastellus Schreber
 2. Vėlyvasis šikšnys – Eptesicus serotinus Schreber
 3. Branto pelėausis – Myotis brandtii Eversmann
 4. Kūdrinis pelėausis – Myotis dasycneme Boie
 5. Natererio pelėausis – Myotis nattereri Kuhl
 6. Dvispalvis plikšnys – Vespertilio murinus L.
 7. Miškinė miegapelė – Dryomys nitedula Pallas
 8. Didžioji miegapelė – Glis glis L.
 9. Baltasis kiškis – Lepus timidus L.
 10. Rudasis lokys – Ursus arctos L.
 11. Šermuonėlis – Mustela erminea L.
 12. Lūšis – Lynx lynx L.
 13. Ilgasnukis ruonis – Halichoerus grypus Fabricius
 14. Stumbras – Bison bonasus L.

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Paukščiai – Aves

 

 1. Juodakaklis naras – Gavia arctica L.
 2. Raguotasis kragas – Podiceps auritus L.
 3. Rudakaklis kragas – Podiceps grisegena Bodd.
 4. Juodakaklis kragas – Podiceps nigricollis Brehm
 5. Didysis baublys – Botaurus stellaris L.
 6. Mažasis baublys – Ixobrychus minutus L.
 7. Juodasis gandras – Ciconia nigra L.
 8. Smailiauodegė antis – Anas acuta L.
 9. Šaukštasnapė antis – Anas clypeata L.
 10. Dryžagalvė kryklė – Anas querquedula L.
 11. Pilkoji antis – Anas strepera L.
 12. Mažoji žąsis – Anser erythropus L.
 13. Rudagalvė antis – Aythya ferina L.
 14. Paprastoji rudė – Aythya nyroca Gul.
 15. Ledinė antis – Clangula hyemalis L.
 16. Paprastoji nuodėgulė – Melanitta fusca L.
 17. Vidutinis dančiasnapis – Mergus serrator L.
 18. Sibirinė gaga – Polysticta stelleri Pall.
 19. Urvinė antis – Tadorna tadorna L.
 20. Paprastasis startsakalis – Falco columbarius L.
 21. Sakalas keleivis – Falco peregrinus Tunst.
 22. Eurazinis sketsakalis – Falco subbuteo L.
 23. Paprastasis pelėsakalis – Falco tinnunculus L.
 24. Paprastasis vištvanagis – Accipiter gentilis L.
 25. Kilnusis erelis – Aquila chrysaetos L.
 26. Paprastasis gyvatėdis – Circaetus gallicus Gm.
 27. Pievinė lingė – Circus pygargus L.
 28. Didysis erelis rėksnys – Clanga clanga Pall.
 29. Mažasis erelis rėksnys – Clanga pomarina Brehm
 30. Jūrinis erelis – Haliaeetus albicilla L.
 31. Juodasis peslys – Milvus migrans Bodd.
 32. Rudasis peslys – Milvus milvus L.
 33. Vakarinis vapsvaėdis – Pernis apivorus L.
 34. Erelis žuvininkas – Pandion haliaetus L.
 35. Pilkoji kurapka – Perdix perdix L.
 36. Eurazinis tetervinas – Tetrao tetrix L.
 37. Vakarinis kurtinys – Tetrao urogallus L.
 38. Paprastoji griežlė – Crex crex L.
 39. Paprastoji švygžda – Porzana porzana L.
 40. Eurazinė jūršarkė – Haematopus ostralegus L.
 41. Paprastoji avocetė – Recurvirostra avosetta L.
 42. Jūrinis kirlikas – Charadrius hiaticula L.
 43. Dirvinis sėjikas – Pluvialis apricaria L.
 44. Juodakrūtis bėgikas – Calidris alpina L.
 45. Paprastasis stulgys – Gallinago media Lath.
 46. Paprastasis griciukas – Limosa limosa L.
 47. Didžioji kuolinga – Numenius arquata L.
 48. Gaidukas – Calidris pugnax L.
 49. Miškinis tikutis – Tringa glareola L.
 50. Raudonkojis tulikas – Tringa totanus L.
 51. Mažasis kiras – Larus minutus Pall.
 52. Baltaskruostė žuvėdra – Chlidonias hybrida Pall.
 53. Baltasparnė žuvėdra – Chlidonias leucopterus Temm.
 54. Juodoji žuvėdra – Chlidonias niger L.
 55. Mažoji žuvėdra – Sterna albifrons Pall.
 56. Paprastasis uldukas – Columba oenas L.
 57. Paprastasis purplelis – Streptopelia turtur L.
 58. Liepsnotoji pelėda – Tyto alba Scop.
 59. Paprastoji lututė – Aegolius funereus L.
 60. Balinė pelėda – Asio flammeus Pontopp.
 61. Paprastoji pelėdikė – Athene noctua Scop.
 62. Didysis apuokas – Bubo bubo L.
 63. Žvirblinė pelėda – Glaucidium passerinum L.
 64. Uralinė pelėda – Strix uralensis Pall.
 65. Paprastasis tulžys – Alcedo atthis L.
 66. Europinis žalvarnis – Coracias garrulus L.
 67. Kukutis – Upupa epops L.
 68. Baltanugaris genys – Dendrocopos leucotos Bechst.
 69. Tripirštis genys – Picoides tridactylus L.
 70. Pilkoji meleta – Picus canus Gmel.
 71. Žalioji meleta – Picus viridis L.
 72. Dirvoninis kalviukas – Anthus campestris L.
 73. Geltongalvė kielė – Motacilla citreola Pall.
 74. Paprastoji mėlyngurklė – Luscinia svecica L.
 75. Meldinė nendrinukė – Acrocephalus paludicola Vieill.
 76. Sodinė starta – Emberiza hortulana L.
 77. Pilkoji starta – Miliaria calandra L.

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Ropliai – Reptilia

 

 1. Balinis vėžlys – Emys orbicularis L.
 2. Lygiažvynis žaltys – Coronella austriaca Laur.

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Varliagyviai – Amphibia

 

 1. Skiauterėtasis tritonas – Triturus cristatus Laur.
 2. Raudonpilvė kūmutė – Bombina bombina L.
 3. Žalioji rupūžė – Bufotes viridis Laur.
 4. Nendrinė rupūžė – Epidalea calamita Laur.
 5. Europinė medvarlė – Hyla arborea L.

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Žuvys – Chondrostei Teleostei

 

 1. Aštriašnipis eršketas – Acipenser oxyrhynchus Mitchill
 2. Ežerinis sykas – Coregonus maraena Bloch
 3. Skersasnukis – Chondrostoma nasus L.
 4. Ežerinė rainė – Rhynchocypris percnurus Pallas
 5. Vijūnas – Misgurnus fossilis L.
 6. Baltijinis kirtiklis – Sabanejewia baltica Witk.

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Apskritažiomeniai – Cephalaspidomorphi

 

 1. Jūrinė nėgė – Petromyzon marinus L.

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Moliuskai – Molusca

 

 1. Ovalioji geldutė – Unio crassus Philipsson
 2. Didysis arionas – Arion ater L.
 3. Slapioji šiurpenė – Isognomostoma isognomostomos Schr.
 4. Mažoji suktenė – Vertigo angustior Jeff
 5. Keturdantė suktenė – Vertigo geyeri Lindh.
 6. Pūstoji suktenė – Vertigo moulinsiana Dupuy

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Voragyviai – Arachnida

 

 1. Boružinis storagalvis – Eresus kollari Rossi

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Vabzdžiai – Insecta

 

 1. Reliktinis lašalas – Neoephemera maxima Joly
 2. Mažoji ankstyvė – Capnopsis schilleri Rostock
 3. Šarvuotoji strėliukė – Coenagrion armatum  Charp.
 4. Johansono strėliukė – Coenagrion johanssoni Wallengren
 5. Mažoji išnura – Ischnura pumilio Charp.
 6. Mažoji nehalenija – Nehalennia speciosa Charp.
 7. Šiaurinis laumžirgis – Aeshna crenata Hagen
 8. Žaliasis laumžirgis – Aeshna viridis Eversm.
 9. Geltonkojis žirgelis – Gomphus flavipes Charp.
 10. Pleištinis žirgelis – Ophiogomphus cecilia Fourc.
 11. Geltonžiedis kordulegastras – Cordulegaster boltonii Don.
 12. Baltakaktė skėtė – Leucorrhinia albifrons Burm.
 13. Grakščioji skėtė – Leucorrhinia caudalis Charp.
 14. Šarvuotoji skėtė – Leucorrhinia pectoralis Charp.
 15. Rudajuostė skėtė – Sympetrum pedemontanum Müller
 16. Juostakaktis svirplys – Modicogryllus frontalis Fieber
 17. Kalninis spragtukas – Montana montana Kollar
 18. Margasis tarkšlys – Bryodemella tuberculata Fabr.
 19. Besparnis skėriukas – Podisma pedestris L.
 20. Kopinis tarkšlys – Sphingonotus caerulans L.
 21. Smėlinė auslinda – Labidura riparia Pall.
 22. Kalninė cikada – Cicadetta montana Scop.
 23. Žiaurusis puikiažygis – Calosoma inquisitor L.
 24. Didysis puošniažygis – Carabus coriaceus L.
 25. Grakštusis puošniažygis – Carabus intricatus L.
 26. Žalvarinis puošniažygis – Carabus nitens L.
 27. Pajūrio šoklys – Cicindela maritima Latr. & Dej.
 28. Plačioji dusia – Dytiscus latissimus L.
 29. Dvijuostė nendriadusė – Graphoderus bilineatus De Geer
 30. Keturtaškis maitvabalis – Dendroxena quadrimaculata Scop.
 31. Geltonkailis trumpasparnis – Emus hirtus L.
 32. Šiaurinis elniavabalis – Ceruchus chrysomelinus Hoch.
 33. Smailiaragis mėšlavabalis – Copris lunaris L.
 34. Aštuoniataškis auksavabalis – Gnorimus variabilis L.
 35. Niūriaspalvis auksavabalis – Osmoderma barnabita Motsch.
 36. Margasis grambuolys – Polyphylla fullo L.
 37. Marmurinis auksavabalis – Protaetia lugubris Herbst
 38. Liepinis blizgiavabalis – Ovalisia rutilans F.
 39. Raudonasis pievaspragšis – Anostirus purpureus Poda
 40. Rūdiškasis drevėspragšis – Elater ferrugineus L.
 41. Didysis spragšis – Stenagostus rufus De Geer
 42. Ąžuolinis skaptukas – Xestobium rufovillosum De Geer
 43. Didysis skydvabalis – Peltis grossa L.
 44. Purpurinis plokščiavabalis – Cucujus cinnaberinus Scop.
 45. Pušinis plokščiavabalis – Cucujus haematodes Erich.
 46. Šneiderio kirmvabalis – Boros schneideri Panz.
 47. Ūsenis dailidė – Ergates faber L.
 48. Didysis lapuotininkas – Necydalis major L.
 49. Pjūklaūsis kelmagraužis – Prionus coriarius L.
 50. Mėlynsparnė apsiuva – Semblis phalaenoides L.
 51. Pietinis marguolis – Zygaena angelicae Och.
 52. Raudonžiedis marguolis – Zygaena ephialtes L.
 53. Esparcetinis marguolis – Zygaena loti D. & S.
 54. Ąžuolinis stiklasparnis – Synanthedon conopiformis Esp.
 55. Juodalksninis stiklasparnis – Synanthedon mesiaeformis H.–S.
 56. Didžioji anchinija – Anchinia daphnella D. & S.
 57. Machaonas – Papilio machaon L.
 58. Juodasis apolonas – Parnassius mnemosyne L.
 59. Rudmargė  hesperija  –  Carterocephalus palaemon  Pall.
 60. Juodoji hesperija – Erynnis tages L.
 61. Smiltyninė hesperija – Pyrgus serratulae Ramb.
 62. Šiaurinis perlinukas – Boloria frigga Thnbg.
 63. Pietinis perlinukas – Brenthis daphne Bergstr.
 64. Stepinis perlinukas – Brenthis hecate D. & S.
 65. Rudakis satyriukas – Coenonympha hero L.
 66. Pievinis satyriukas – Coenonympha tullia Müll.
 67. Auksuotoji šaškytė – Euphydryas aurinia Rtt.
 68. Baltamargė šaškytė – Euphydryas maturna L.
 69. Juodasis satyras – Hipparchia hermione L.
 70. Pietinis satyras – Hipparchia statilinus Hfh.
 71. Akiuotasis satyras – Lopinga achine Scop.
 72. Mažoji šaškytė – Melitaea aurelia Nick.
 73. Tamsioji šaškytė – Melitaea diamina Lang
 74. Pelkinis satyras – Oeneis jutta Hbn.
 75. Baltajuostis melsvys – Eumedonia eumedon Esp.
 76. Žalsvasis melsvys – Glaucopsyche alexis Poda
 77. Didysis auksinukas – Lycaena dispar Hw.
 78. Šiaurinis auksinukas – Lycaena helle D. & S.
 79. Gencijoninis melsvys – Phengaris alcon D. & S.
 80. Taškuotasis melsvys – Phengaris arion L.
 81. Kraujalakinis melsvys – Phengaris teleius Bergstr.
 82. Stepinis melsvys – Lysandra coridon Poda
 83. Smiltyninis melsvys – Polyommatus dorylas D. & S.
 84. Baltajuostis juodsprindis – Baptria tibiale Esp.
 85. Spalvotasis pelkiasprindis – Chariaspilates formosaria Eversm.
 86. Estinė cidarija – Epirrhoe tartuensis Möels
 87. Vingirinis sprindytis – Eupithecia thalictrata Püng.
 88. Juodmargis pelkinukas – Macaria carbonaria Cl.
 89. Smilčiasprindis – Phibalapteryx virgata Hfn.
 90. Pušinis keliaujantis kuoduotis – Thaumethopoea pinivora Tr.
 91. Geltonmargė meškutė – Arctia aulica L.
 92. Raudonsparnė meškutė – Tyria jacobaeae L.
 93. Pajūrinis dirvinukas – Agrotis ripae Hb.
 94. Pajūrinė kukulija – Cucullia balsamitae Bsd.
 95. Pajūrinis stiebinukas – Mesoligia literosa Hw
 96. Gauruotoji skolija – Scolia hirta Schrank
 97. Didžioji auksavapsvė – Parnopes grandior Pall.
 98. Kopinė smiltvapsvė – Podalonia luffi  Saund.
 99. Ilgažandis bembiksas – Bembix rostrata L.
 100. Stepinė gauruotakojė bitė – Dasypoda argentata Panz.
 101. Sieninė gaurabitė – Anthophora plagiata Illiger
 102. Dedešvinė tetralonija – Tetralonia malvae Rossi
 103. Katilėlinė smėliabitė – Andrena curvungula Thomson
 104. Ilganosė smėliabitė – Andrena nasuta Giraud
 105. Raukšlėtoji smėliabitė – Andrena rugulosa Stoeckhert
 106. Šverino smėliabitė – Andrena suerinensis Friese
 107. Baltijos šilkabitė – Colletes caspicus Morawitz

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Vėžiagyviai – Crustacea

 

 1. Pavasarinis skydvėžis – Lepidurus apus L.
 2. Vasarinis skydvėžis – Triops cancriformis Bosc
 3. Reliktinė mizidė – Mysis relicta Lovén
 4. Keturspyglė šoniplauka – Pallaseopsis quadrispinosa G. O. Sars
 5. Plačiažnyplis vėžys – Astacus astacus L.

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Žieduotosios kirmėlės – Annelida

 

 1. Medicininė dėlė – Hirudo medicinalis L.

 

  

↑ Į viršų ↑ 

 

II SKYRIUS

AUGALAI

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Dumbliai

Maurabragūnai – Charophyta

 

 1. Baltijinis maurabragis – Chara baltica (Hartman) Bruzelius
 2. Pilkšvasis maurabragis – Chara canescens Loisel.
 3. Šiurpinis žvakidumblis – Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.
 4. Kurklinis menturdumblis – Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun
 5. Lizdiškasis dumblabragis – Tolypella nidifica (O. F. Müll.) A. Braun

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Samanos

Maršantijūnai – Marchantiophyta

 

 1. Barzdotoji barzdenė – Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske
 2. Helerio kryžmataurė – Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl.
 3. Lieknoji statplaukė – Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L. Söderstr.
 4. Kirptalapė tritomarija – Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex Loeske
 5. Kvapioji žemtaurė – Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees
 6. Pelkinė džiugma – Mesoptychia rutheana (Limpr.) L. Söderstr. & Váňa
 7. Tridantė bazanija – Bazzania trilobata (L.) Gray
 8. Pūkuotoji apuokė – Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.
 9. Tįsioji frulanija – Frullania tamarisci (L.) Dumort.
 10. Paprastoji plojenė – Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
 11. Plačialapė plikūnė – Porella platyphylla (L.) Pfeiff.
 12. Vingrioji rikardija – Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle
 13. Šiaurinė merkija – Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche
 14. Durpyninė žvynutė – Pallavicinia lyellii (Hook.) Gray

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Brijūnai – Bryophyta

 

 1. Skiauterėtasis kiminas – Sphagnum austinii Sull.
 2. Tankusis kiminas – Sphagnum compactum Lam. & DC.
 3. Minkštasis kiminas – Sphagnum molle Sull.
 4. Plačialapis kiminas – Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.
 5. Žvilgusis kiminas – Sphagnum subnitens Russow & Warnst.
 6. Vulfo kiminas – Sphagnum wulfianum Girg.
 7. Žaliasis sėmainis – Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.
 8. Lygioji seligerija – Seligeria donniana (Sm.) Müll. Hal.
 9. Arnoldo skeltadantė – Fissidens arnoldii R. Ruthe
 10. Smailioji kuplė – Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.
 11. Ilgakaklė driušė – Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.
 12. Vaiskioji uolenė – Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.
 13. Plunksninė švitrelė – Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr
 14. Raukšlėtoji dvyndantė – Dicranum drummondii Müll. Hal.
 15. Žalioji dvyndantė – Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
 16. Ilgalapė sukutė – Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske
 17. Menturinė skylenė – Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.
 18. Brijinė kapšutė – Protobryum bryoides (Dicks.) J. Guerra & M. J. Cano
 19. Pūpsninė žilutė – Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.
 20. Lieknoji teilorija – Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp.
 21. Tribriaunė mezija – Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ảngstr.
 22. Tikroji didšepšė – Pulvigera lyellii (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra
 23. Velėninė versmenė – Philonotis caespitosa Jur.
 24. Funko brija – Bryum funckii Schwägr.
 25. Šleicherio brija – Bryum schleicheri DC.
 26. Mažoji nertvė – Fontinalis dalecarlica Schimp.
 27. Patisinė nertvė – Fontinalis hypnoides C. Hartm.
 28. Pataisinė dygva – Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs
 29. Vingiastiebė dygva – Pseudocalliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Loeske
 30. Ričardsono dygė – Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.
 31. Žvilgančioji riestūnė – Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs
 32. Tundrinė liūnsamanė – Warnstorfia tundrae (Arnell) Loeske
 33. Smulkioji tujinėlė – Pelekium minutulum (Hedw.) Touw
 34. Smailiašakis tensmenis – Pterigynandrum filiforme Hedw.
 35. Šikšninė kerėža – Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.
 36. Vingialapė pažulnė – Buckiella undulata (Hedw.) Ireland.
 37. Karoklinė skliautenė – Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
 38. Dantytoji skomenė – Thamnobryum subserratum (Hook. ex Harv.) Nog. & Z. Iwats.

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Induočiai augalai – Tracheophyta

 

 1. Patvankinis pataisiukas – Lycopodiella inundata (L.) Holub
 2. Ežerinė slepišerė – Isoetes lacustris L.
 3. Didysis asiūklis – Equisetum telmateia Ehrh.
 4. Šakotasis varpenis – Botrychium matricariifolium W. D. J. Koch
 5. Daugiaskiltis varpenis – Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
 6. Mažasis varpenis – Botrychium simplex E. Hitchc.
 7. Virgininis varpenis – Botrychium virginianum (L.) Sw.
 8. Šerinė kalnarūtė – Asplenium trichomanes L.
 9. Miškinis spyglainis – Polystichum aculeatum (L.) Roth
 10. Mažažiedė lūgnė – Nuphar pumila (Timm) DC.
 11. Taurinė pudmė – Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
 12. Širdžialapė kaldezija – Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
 13. Lankstusis plukenis – Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt
 14. Mažasis plukenis – Najas minor All.
 15. Pajūrinė narytžolė – Triglochin maritima L.
 16. Smailialapė plūdė – Potamogeton acutifolius Link
 17. Siūlinė plūdė – Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl.
 18. Baltasis čemerys – Veratrum album L.
 19. Pievinė vištapienė – Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
 20. Mažasis anakamptis – Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
 21. Kardalapis garbenis – Cephalanthera longifolia (L.) R. M. Fritsch
 22. Raudonasis garbenis – Cephalanthera rubra (L.) Rich.
 23. Nariuotoji ilgalūpė – Corallorhiza trifida Châtel.
 24. Plačialapė klumpaitė – Cypripedium calceolus L.
 25. Raiboji gegūnė – Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó
 26. Dėmėtoji gegūnė – Dactylorhiza maculata (L.) Soó
 27. Plačialapė gegūnė – Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.
 28. Gelsvoji gegūnė – Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub
 29. Siauralapė gegūnė – Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó
 30. Žalioji gegūnė – Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
 31. Tamsialapis skiautalūpis – Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
 32. Belapė antbarzdė – Epipogium aphyllum Sw.
 33. Pievinis plauretis – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
 34. Kvapusis plauretis – Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
 35. Pelkinė laksva – Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
 36. Vienagumbis medauninkas – Herminium monorchis (L.) R. Br.
 37. Dvilapis purvuolis – Liparis loeselii (L.) Rich.
 38. Širdinė dviguonė – Listera cordata (L.) R. Br.
 39. Vienalapis gedutis – Malaxis monophyllos (L.) Sw.
 40. Smulkiažiedė svila – Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
 41. Miškinė plikaplaiskė – Neottianthe cuculata (L.) Schltr.
 42. Musinis ofris – Ophrys insectifera L.
 43. Vyriškoji gegužraibė – Orchis mascula (L.) L.
 44. Šalmuotoji gegužraibė – Orchis militaris L.
 45. Paprastasis kardelis – Gladiolus imbricatus L.
 46. Sibirinis vilkdalgis – Iris sibirica L.
 47. Kampuotasis česnakas – Allium angulosum L.
 48. Porinis česnakas – Allium scorodoprasum L.
 49. Dirvinis česnakas – Allium vineale L.
 50. Siauralapis šiurpis – Sparganium angustifolium Michx.
 51. Galvinis vikšris – Juncus capitatus Weigel
 52. Druskinis vikšris – Juncus gerardi Loisel.
 53. Pelkinis vikšris – Juncus stygius L.
 54. Pievinė viksva – Carex buxbaumii Wahlenb.
 55. Protarpinė viksva – Carex distans L.
 56. Gauruotoji viksva – Carex filiformis L.
 57. Liūninė viksva – Carex heleonastes L. f.
 58. Raistinė viksva – Carex magellanica Lam.
 59. Palaipinė viksva – Carex pediformis C. A. Mey.
 60. Šakotoji ratainytė – Cladium mariscus (L.) Pohl
 61. Lieknasis švylys – Eriophorum gracile Roth
 62. Rusvoji saidra – Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton
 63. Rusvasis vikšrenis – Schoenus ferrugineus L.
 64. Ankstyvoji smilgenė – Aira praecox L.
 65. Juosvavarpis pašiaušėlis – Alopecurus arundinaceus Poir.
 66. Miškinė dirsuolė – Bromopsis benekenii (Lange) Holub
 67. Stačioji dirsuolė – Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.
 68. Miškinis eraičinas – Festuca altissima All.
 69. Smėlyninis eraičinas – Festuca psammophila (Čelak.) R. M. Fritsch
 70. Lietuvinė monažolė – Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
 71. Pievinė avižaitė – Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco
 72. Europinis miežvienis – Hordelymus europaeus (L.) Harz
 73. Retažiedė miglė – Poa remota Forselles
 74. Eraičininė nendrūnė – Scolochloa festucacea (Willd.) Link
 75. Melsvasis mėlitas – Sesleria caerulea (L.) Ard.
 76. Tuščiaviduris rūtenis – Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte
 77. Tarpinis rūtenis – Corydalis intermedia (L.) Mérat
 78. Trilapė bligna – Isopyrum thalictroides L.
 79. Vėjalandė šilagėlė – Pulsatilla patens (L.) Mill.
 80. Pelkinė uolaskėlė – Saxifraga hirculus L.
 81. Pražangiažiedė plunksnalapė – Myriophyllum alterniflorum DC.
 82. Juodadantė kulkšnė – Astragalus danicus Retz.
 83. Geltonžiedis pelėžirnis – Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren.
 84. Žirnialapis pelėžirnis – Lathyrus pisiformis L.
 85. Penkialapis dobilas – Trifolium lupinaster L.
 86. Ilgagalvis dobilas – Trifolium rubens L.
 87. Pavasarinis vikis – Vicia lathyroides L.
 88. Žirnialapis vikis – Vicia pisiformis L.
 89. Kvapioji dirvuolė – Agrimonia procera Wallr.
 90. Dygioji slyva – Prunus spinosa L.
 91. Pajūrinis sotvaras – Myrica gale L.
 92. Liekninis beržas – Betula humilis Schrank
 93. Beržas keružis – Betula nana L.
 94. Plaukuotoji jonažolė – Hypericum hirsutum L.
 95. Kalninė jonažolė – Hypericum montanum L.
 96. Griovinė našlaitė – Viola stagnina Schult.
 97. Liūninė našlaitė – Viola uliginosa Besser
 98. Laplandinis karklas – Salix lapponum L.
 99. Mėlynialapis karklas – Salix myrtilloides L.
 100. Gulsčiasis karklas – Salix repens L.
 101. Lininė žarotūnė – Radiola linoides Roth
 102. Smiltyninis laibenis – Alyssum gmelinii Jord. & Fourr.
 103. Svogūninė kartenė – Cardamine bulbifera (L.) Crantz
 104. Paprastasis rėžiukas – Nasturtium officinale W. T. Aiton
 105. Plikažiedis linlapis – Thesium ebracteatum Hayne
 106. Pūslėtoji aldrūnė – Aldrovanda vesiculosa L.
 107. Dirvinė raugė – Agrostemma githago L.
 108. Siauralapė smiltė – Arenaria procera Spreng.
 109. Smiltyninis gvazdikas – Dianthus arenarius L.
 110. Gauruotasis gvazdikas – Dianthus armeria L.
 111. Borbašo gvazdikas – Dianthus borbasii Vandas
 112. Puošnusis gvazdikas – Dianthus superbus L.
 113. Žalsvoji naktižiedė – Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.
 114. Lietuvinė naktižiedė – Silene lituanica Zapał.
 115. Smiltyninė druskė – Salsola kali L.
 116. Mėlynasis palemonas – Polemonium caeruleum L.
 117. Mažasis progailis – Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause
 118. Laiboji vyrskydė – Androsace filiformis Retz.
 119. Pajūrinė pienažolė – Glaux maritima L
 120. Raktažolė pelenėlė – Primula farinosa L.
 121. Tyrulinė erika – Erica tetralix L.
 122. Plačialapis lipikas – Galium rubioides L.
 123. Trižiedis lipikas – Galium triflorum Michx.
 124. Pajūrinė širdažolė – Centaurium littorale (Turner) Gilmour
 125. Melsvasis gencijonas – Gentiana cruciata L.
 126. Siauralapis gencijonas – Gentiana pneumonanthe L.
 127. Pievinė gencijonėlė – Gentianella amarella (L.) Börner
 128. Pelkinė gencijonėlė – Gentianella uliginosa (Willd.) Börner
 129. Daugiametis patvenis – Swertia perennis L.
 130. Vaistinis kietagrūdis – Lithospermum officinale L.
 131. Siauralapė plautė – Pulmonaria angustifolia L.
 132. Vaistinė raitinytė – Gratiola officinalis L.
 133. Baltijinė linažolė – Linaria loeselii Schweigg.
 134. Paprastoji tuklė – Pinguicula vulgaris L.
 135. Stačioji vaisgina – Ajuga pyramidalis L.
 136. Miškinė žiomenė – Dracocephalum ruyschiana L.
 137. Melisalapė medumėlė – Melittis melissophyllum L.
 138. Didžiažiedė juodgalvė – Prunella grandiflora (L.) Scholler
 139. Pievinis šalavijas – Salvia pratensis L.
 140. Stačioji notra – Stachys recta L.
 141. Raudonžiedis berutis – Teucrium scordium L.
 142. Didžioji džioveklė – Orobanche elatior Sutton
 143. Blyškioji džioveklė – Orobanche reticulata Wallr.
 144. Karališkoji glindė – Pedicularis sceptrum-carolinum L.
 145. Miškinė glindė – Pedicularis sylvatica L.
 146. Boloninis katilėlis – Campanula bononiensis L.
 147. Ežerinė lobelija – Lobelia dortmanna L.
 148. Vandeninė plaumuonė – Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze
 149. Kalninė arnika – Arnica montana L.
 150. Juodgalvė bajorė – Centaurea phrygia L.
 151. Įvairialapė usnis – Cirsium heterophyllum (L.) Hill
 152. Gelsvasis palėnas – Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev
 153. Šiurkščioji vanagutė – Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz & Sch. Bip.
 154. Gauruotoji žilstė – Tephroseris palustris (L.) Rchb.
 155. Gorskio pūtelis – Tragopogon gorskianus Rchb. f.
 156. Druskinis astruolis –Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.
 157. Balandinė žvaigždūnė – Scabiosa columbaria L.
 158. Pelkinis ratenas – Succisella inflexa (Kluk) Beck
 159. Gebenė lipikė – Hedera helix L.
 160. Pelkinė raistenė – Hydrocotyle vulgaris L.
 161. Plaukuotasis gurgždis – Chaerophyllum hirsutum L.
 162. Totorinė maludė – Conioselinum tataricum Hoffm.
 163. Pajūrinė zunda – Eryngium maritimum L.
 164. Plačialapis begalis – Laserpitium latifolium L.
 165. Prūsinis begalis – Laserpitium prutenicum L.
 166. Pelkinis kalnasargis – Selinum dubium (Schkuhr) Leute
 167. Pievinis auksveitis – Seseli annuum L.

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

III SKYRIUS

GRYBAI

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Aukšliagrybūnai – Ascomycota

(įskaitant kerpes)

 

 1. Kimininis žemlielys – Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.
 2. Šiurkštusis grybliežuvis – Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.
 3. Ryškioji gražiataurė – Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.
 4. Apskritasporis bobausis – Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.
 5. Puslaisvis briedžiukas – Morchella semilibera DC.
 6. Bohemiškasis aukšliavarpis – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.
 7. Pirštuotasis aukšliavarpis – Verpa conica (O. F. Müll.) Sw.
 8. Smiltyninis ausūnis – Peziza ammophila Durieu & Lév.
 9. Paprastasis taukius – Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.
 10. Krateriškasis taurūnis – Urnula craterium (Schwein.) Fr.
 11. Baltasis godūnas – Choiromyces meandriformis Vittad.
 12. Baltakraštė artonija – Felipes leucopellaeus (Ach.) Frisch & G. Thor
 13. Ąžuolinė baktrospora – Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.
 14. Žaliagalvė taurenė – Calicium adspersum Pers.
 15. Ąžuolinė taurenė – Calicium quercinum Pers.
 16. Pilkoji miltpuodė – Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.
 17. Geltonoji miltpuodė – Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.
 18. Žalsvoji kežytė – Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb.
 19. Skėtrioji briedragė – Evernia divaricata (L.) Ach.
 20. Kislioji briedragė – Evernia mesomorpha Nyl.
 21. Alksninė hipotrachina – Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale
 22. Smulkialakštis juodkežis – Montanelia panniformis (Nyl.) Divakar & al.
 23. Skylėtoji menegacija – Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
 24. Mužo auksakežis – Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietr.) Hale
 25. Kupstinė šiurė – Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke
 26. Parazitinė šiurė – Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.
 27. Glebioji gleiviakerpė – Collema flaccidum (Ach.) Ach.
 28. Upinis gleivytis – Leptogium rivulare (Ach.) Mont.
 29. Gauruotasis gleivytis – Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.
 30. Kerpiškasis gleivytis – Scytinium lichenoides (L.) Otálora & al.
 31. Latakinis gleivytis – Scytinium palmatum (Huds.) Gray
 32. Adatiškasis gleivytis – Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora & al.
 33. Kraujaspalvis mikoblastas – Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman
 34. Plonašakė ramalina – Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.
 35. Plačioji platužė – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
 36. Miltuotoji nefroma – Nephroma parile (Ach.) Ach.
 37. Riestalakštė nefroma – Nephroma resupinatum (L.) Ach.
 38. Baltagyslė meškapėdė – Peltigera degenii Gyeln.
 39. Gulsčioji meškapėdė – Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
 40. Šilinė puvėseklė – Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
 41. Flotovo gialekta – Gyalecta flotowii Körb.
 42. Guobinė gialekta – Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
 43. Dantytoji telotrema – Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
 44. Gūbriuotoji pūsliakerpė – Lasallia pustulata (L.) Mérat
 45. Suodinoji saitakerpė – Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
 46. Daugialakštė saitakerpė – Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.
 47. Upinė odkerpė – Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon
 48. Melsvoji žiovenė – Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell
 49. Grakščioji žiovenė – Chaenotheca gracilenta (Ach.) J. Mattsson & Middelb.
 50. Lieknoji žiovenė – Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell
 51. Šeriuotoji žiovenė – Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.
 52. Tamsioji brylytė – Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson & Middelb.
 53. Miltuotoji brylytė – Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.
 54. Šviesiagalvė brylytė – Sclerophora peronella (Ach.) Tibell
 55. Juodžalis rizokarpas – Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körb.

 

 

↑ Į viršų ↑ 

 

Papėdgrybūnai – Basidiomycota

 

 1. Didysis pievagrybis – Agaricus langei (F. H. Møller) F. H. Møller
 2. Pelkinė vilktabokė – Bovista paludosa Lév.
 3. Kalkiamėgė dygiabudė – Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon
 4. Baltoji žvynabudėlė – Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm.
 5. Rausvarudė žvynabudėlė – Lepiota fuscovinacea F. H. Møller & J. E. Lange
 6. Lazdyninis nuosėdis – Cortinarius moënne-loccozii Bidaud
 7. Žalsvoji gijabudė – Entoloma incanum (Fr.) Hesler
 8. Ąžuolinė kepena – Fistulina hepatica (Schaeff.) With.
 9. Juosvoji guotė – Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas & R. Haller Aar. ex Bon
 10. Geltonžvynė guotė – Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.
 11. Kietoji guotė – Hygrophorus penarius Fr.
 12. Ūmėdinė guotė – Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman
 13. Gyslotoji kremzliabudė – Rhodotus palmatus (Bull.) Maire
 14. Stambioji karteklė – Gymnopilus junonius (Fr.) P. D. Orton
 15. Gumbuotasis baltnuosėdis – Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer
 16. Melsvakotė stirnabudė – Lepista personata (Fr.) Cooke
 17. Salierinis baltikas – Tricholoma apium Jul. Schäff.
 18. Bronzinis baravykas – Boletus aereus Bull.
 19. Dėmėtasis baravykas – Boletus erythropus Pers.
 20. Blyškusis baravykas – Boletus impolitus Fr.
 21. Fechtnerio baravykas – Butyriboletus fechtneri (Velen.) D. Arora & J. L. Frank
 22. Kartusis baravykas – Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini
 23. Tikrasis juodbaravykis – Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert
 24. Tikrasis žvynbaravykis – Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk.
 25. Raudonkepuris aksombaravykis – Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.
 26. Pilkoji voveraitė – Cantharellus cinereus Pers.
 27. Keturskiautis žvaigždinas – Geastrum quadrifidum Pers.
 28. Didysis žvaigždinas – Geastrum triplex Jungh.
 29. Piestinis pirštūnis – Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk
 30. Auksaspalvis šakočius – Ramaria aurea (Schaeff.) Quél.
 31. Ąžuolinis skylenis – Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill
 32. Tamsiarudė kempinė – Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin
 33. Šuniškoji poniabudėlė – Mutinus caninus (Huds.) Fr.
 34. Hadriano poniabudė – Phallus hadriani Vent.
 35. Rausvoji pintainė – Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst.
 36. Kuokštinė grifolė – Grifola frondosa (Dicks.) Gray
 37. Ąžuolinis pintenis – Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.
 38. Dvisluoksnis vingiaporis – Abortiporus biennis (Bull.) Singer
 39. Plunksninis raukšliagrybis – Phlebia centrifuga P. Karst.
 40. Obelinis minkštadyglis – Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl.
 41. Kietasis laibadyglis – Steccherinum robustius (J. Erikss. & S. Lundell) J. Erikss.
 42. Geltonoji plutpintenė – Stereopsis vitellina (S. Lundell) D. A. Reid
 43. Rausvoji šeriapintė – Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden
 44. Lazdyninis kelmenis – Dichomitus campestris (Quél.) Dom. & Orlicz
 45. Krokinis minkštenis – Hapalopilus croceus (Pers.) Donk
 46. Vientisasis skylutis – Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk
 47. Šakotoji skylėtbudė – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.
 48. Kvapioji ragapintė – Skeletocutis odora (Peck ex Sacc.) Ginns
 49. Putlioji odapintė – Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat.
 50. Kvapnioji kempė – Trametes suaveolens (L.) Fr.
 51. Korališkasis trapiadyglis – Hericium coralloides (Scop.) Pers.
 52. Aitriakvapis piengrybis – Lactarius acerrimus Britzelm.
 53. Juodasis piengrybis – Lactarius lignyotus Fr.
 54. Kislusis piengrybis – Lactarius repraesentaneus Britzelm.
 55. Gelsvasis piengrybis – Lactarius resimus (Fr.) Fr.
 56. Piengrybis jautakis – Lactarius volemus (Fr.) Fr.
 57. Auksaviršė ūmėdė – Russula aurea Pers.
 58. Kvapioji ūmėdė – Russula grata Britzelm.
 59. Kurapkinis storplutis – Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin
 60. Pilkšvarudė bankera – Bankera fuligineoalba (J. C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar
 61. Pilkoji baravykpintė – Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer
 62. Plonakotis dyglutėlis – Hydnellum gracilipes (P. Karst.) P. Karst.

 

↑ Į viršų ↑ 

 

► Video
♫ Garsas
+ Nauja
× Išbraukta